Mgr. Marianna Kollárová

  • Katedra pedológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
  • Katedra pedológie PRIFUK, Bratislava 4, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Fytocenologický a pedologický prieskum lužných lesov v okolí obce Trnovec nad Váhom 2014 Ecology and Environmental Sciences
Preukázanie erózno-akumulačných procesov na vybranom sprašovom území 2014 Ecology and Environmental Sciences
Pokus translokácie pôdy za použitia duralových značiek a kultivátora (modelové územie Bielovce, Ipeľská pahorkatina) 2015 Ecology and Environmental Sciences