Mgr. Darina Maťová

  • Katedra botaniky PRIFUK, Bratislava 1, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR

Abstract name Year Section
Fytocenologický a pedologický prieskum lužných lesov v okolí obce Trnovec nad Váhom 2014 Ecology and Environmental Sciences
Preukázanie erózno-akumulačných procesov na vybranom sprašovom území 2014 Ecology and Environmental Sciences
Fytoindikácia ekogenotoxického vplyvu emisií prostredníctvom abortivity peľu v cestných líniových komunikáciách 2015 Ecology and Environmental Sciences