RNDr. Dušan Galanda PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Sledovanie prechodových faktorov plutónia a amerícia u vybraných poľnohospodárskych plodín 2014 Open section for students
Využitie derivátov chitosanu ako sľubného sorbentu 2015 Open section for students