RNDr. Ľudevít Kádasi DrSc.

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika
  • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, Vlarská 5, 833 34 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Využitie STR polymorfizmov v nepriamej DNA diagnostike závažných X viazaných ochorení 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics