Mgr. Andrej Ficek PhD.

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Využitie STR polymorfizmov v nepriamej DNA diagnostike závažných X viazaných ochorení 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Identifikácia 18 SNP polymorfizmov vo vybraných modifikujúcich génoch u pacientov s cystickou fibrózou na Slovensku 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics