Mgr. Karolína Ottonellová

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Využitie STR polymorfizmov v nepriamej DNA diagnostike závažných X viazaných ochorení 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Mutácie v génoch KCNQ4 a SLC26A4 u slovenských pacientov s nesyndrómovou hluchotou 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics