RNDr. Ján Krahulec PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko
  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika
  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava 4, Slovensko

Abstract name Year Section
Štúdium separácie cis a trans elementov pR1A plazmidového replikónu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia a purifikácia ľudského rekombinantného pretrombínu-1 s afinitným His-tagom využitím expresného systému Escherichia coli 2014 Open section for students
Expresní systém Candida utilis 2014 Biotechnology and Food Technology
Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón 2014 Biotechnology and Food Technology
Návrh konštruktov pre analýzu sekretómu v Candide utilis 2015 Biotechnology and Food Technology
Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie 2015 Biotechnology and Food Technology
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology
Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology
Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis 2018 Biotechnology and Food Technology
Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis 2019 Biotechnology and Food Technology
Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru 2019 Biotechnology and Food Technology
Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov 2019 Biotechnology and Food Technology
Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis 2021 Molecular biology and genetics
Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis 2021 Biotechnology and food technology