Mgr. Hana Boňková

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava 4, Slovensko
  • PRIF UK, Bratislava 4, Slovenska republika
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Štúdium separácie cis a trans elementov pR1A plazmidového replikónu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Expresia a purifikácia ľudského rekombinantného pretrombínu-1 s afinitným His-tagom využitím expresného systému Escherichia coli 2014 Open section for students
Expresní systém Candida utilis 2014 Biotechnology and Food Technology
Návrh konštruktov pre analýzu sekretómu v Candide utilis 2015 Biotechnology and Food Technology
Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov 2015 Biotechnology and Food Technology
Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie 2015 Biotechnology and Food Technology
Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách 2017 Biotechnology and Food Technology