Bc. Henrieta Dudeková

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská dolina B1, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

Abstract name Year Section
Efekt expresie ľudskej katalytickej podjednotky telomerázy na homeostázu mitochondrií kvasinky Saccharomyces cerevisiae 2014 Open section for students