Ľubica Krajčíová

  • Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a UNB, Bratislava

Abstract name Year Section
Molekulárno-genetická analýza jednonukleotidových polymorfizmov v géne pre tiopurín S-metyltransferázu (TPMT) ovplyvňujúcich cytotoxicitu tiopurínových liečiv 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku warfarínu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Zastúpenie vybraných jednonukleotidových polymorfizmov ovplyvňujúcich farmakogenetiku warfarínu v kontrolnej skupine 112 jedincov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics