Mgr. Michaela Gallee

  • Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Separácia modelových oligonukleotidov kapilárnou izotachoforézou 2014 Open section for students