Mgr. Milan Fraňo

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovenská Republika

Abstract name Year Section
Separácia modelových oligonukleotidov kapilárnou izotachoforézou 2014 Open section for students