Ing. Martin Kubov

  • Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovensko

Abstract name Year Section
Štruktúra nelesnej drevinovej vegetácie v katastroch obcí Liptovská Teplička a Vikartovce na príklade modelových štvorcov 2014 Ecology and Environmental Sciences