Ing. Dušan Velič PhD.

  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Bratislava 4, Slovensko
  • Medzinárodné laserové centrum, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovensko

Abstract name Year Section
Nanoštruktúry na báze tiolovaných cyklodextrínov na povrchu skla 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics