Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
449. Vplyv samovoľného zalesňovania a diverzita trávnych porastov v Slovinskej republike 2012 Ecology and Environmental Sciences
450. Variabilita produkcie slnečnice ročnej vplyvom foliárnej aplikácie prípravkov Route a Sunagreen 2012 Biotechnology and Food Technology
451. Vplyv hnojenia Brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) na produkciu a antioxidačnú aktivitu v plodoch 2012 Biotechnology and Food Technology
453. Autentifikácia mladých pív produkovaných priemyselne používanými kmeňmi kvasiniek Saccharomyces cerevisiae 2012 Biotechnology and Food Technology
454. Analýza zloženia odpadových olejov a riziká pri ich recyklácii 2012 Ecology and Environmental Sciences
455. Lipopolysacharidy ako dominantné antigény bunkovej steny V. cholerae O139 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
456. Vybrané fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych materiálov s plnivami na báze kremičitanov 2012 Open section
457. Asociácia CD9 a CD46 naznačuje existenciu tetraspanínového webu na býčích spermiách. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
458. Štúdium spektrálnych vlastností pyridínoxímov a ich biologická aktivita 2012 Open section for students
459. Antioxidačné vlastnosti biopolymérov na báze karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy a xylánov 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
460. Vplyv pohlavných hormónov na priestorovú predstavivosť a mieru autistických čŕt 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
461. Endotelová dysfunkcia u mladých a dospelých potkanov v modeli hypertenzie 2012 Open section for students
462. Riešenie stability povrchu svahu 2012 Ecology and Environmental Sciences
463. Kvalita oleja extrahovaného zo semien maku siateho 2012 Biotechnology and Food Technology
464. Výskyt kolorektálneho karcinómu v Nitrianskom a Prešovskom kraji 2012 Open section for students
466. Nadbytok dusíka ovplyvňuje reakciu koreňov sóje fazuľovej (Glycine max L. cv. Ustya) na ióny kadmia 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
467. Príprava, charakterizácia a štúdium povrchovo-aktívnych vlastností oleátov karboxymetylcelulózy 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
468. Vplyv kadmia na pokožku listov sóje fazuľovej 2012 Biotechnology and Food Technology
469. Bronchodilatačná a antitusická aktivita antagonistu CRAC iónových kanálov u experimentálne vyvolaného alergického zápalu dýchacích ciest 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
472. Závislosť antioxidačnej aktivity medoviny od druhu medu a kmeňa kvasiniek 2012 Biotechnology and Food Technology
473. Potenciálna zaburinenosť hôľneho pasienka ruderálnymi druhmi rastlín (Rumex obtusifolius L., Urtica dioica L.) 2012 Ecology and Environmental Sciences
474. Floristické analýzy trávneho porastu pod inváznym tlakom náletov drevín na sekundárnych holiach v NP Veľká Fatra 2012 Ecology and Environmental Sciences
475. Príprava rádionuklidu 212Pb metódou emanácie z 232Th 2012 Open section for students
476. Adsorpčné vlastnosti Sr(II) na bentonite Jelšový potok v porovnaní so štandardmi SAz-1 a STx-1 2012 Open section for students
477. Imunotoxicita kadmia a jeho vplyv na parazitárnu infekciu Ascaris suum. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
478. Komparatívna analýza mitochondriálnych HMG box obsahujúcich proteínov netradičných druhov kvasiniek 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
479. Vplyv proteínu Bni5 na štruktúru septínového komplexu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
480. Vplyv podávania probiotického preparátu na rast holúbät u poštových holubov 2012 Ecology and Environmental Sciences
481. Porovnanie vplyvu prirodzeného spôsobu znášky a chovateľského zásahu do znášky vajec na rast holúbät u poštových holubov 2012 Ecology and Environmental Sciences
482. Vplyv zveri na obnovu lesa na vybraných plochách poškodených vetrom v NP Nízke Tatry 2012 Ecology and Environmental Sciences
483. Využitie proteomiky pri analýze pšeničných proteínov 2012 Biotechnology and Food Technology
486. Vplyv vybraných pratotechnických zásahov na druhovú početnosť siatej lúky 2012 Biotechnology and Food Technology
485. Biotechnologické využitie iónových kvapalín v interakcii s biomakromolekulami 2012 Biotechnology and Food Technology
487. Spriahnutie separačných techník nano HPLC a 2D elektroforézy ako nástroja na zlepšenie identifikácie jadrových proteínov bunkovej línie MCF-7 technikou MALDI-TOF/TOF 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
488. Stanovenie jadrových proteínov MCF-7 bunkovej línie rakoviny prsníika pomocou MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
489. Vplyv nespolymerizovaných monomérov akrylamidu na identifikáciu proteínov využitím MALDI-TOF-MS 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
490. Vplyv hnojenia, odrody a ročníka na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimného 2012 Biotechnology and Food Technology
491. Selekčný index holštajnského plemena v Slovenskej republike a v chovateľsky vyspelých krajinách 2012 Ecology and Environmental Sciences
471. Je výskyt unikátneho slovenského nukleotidového variantu v c-RET proto-onkogéne spojený s nádorom štítnej žľazy? 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
492. Priebeh genetických trendov populácie slovenského strakatého plemena v Slovenskej republike 2012 Ecology and Environmental Sciences
493. Vliv přídavku anthokyanů na vybrané parametry modelových pekárenských výrobků 2012 Biotechnology and Food Technology
494. Redukcia rozsahu poškodenia tkaniva miechy po intratekálnej aplikácii nového analógu kyseliny kynurénovej po traumatickom poranení miechy u potkana 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
496. Hodnotenie fytotoxických účinkov Se(IV) na základe vybraných parametroch toxicity 2012 Ecology and Environmental Sciences
497. Prístup k výpočtovému MKP modelovaniu pneumatiky pre modálnu analýzu z pohľadu verifikácie výpočtov 2012 Open section
498. Diagnostika Pompeho choroby v Slovenskej republike 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
499. Oxidačný stres ako patogenetický faktor sclerosis multiplex 2012 Open section for students
501. Príprava a charakterizácia nových derivátov z hydroxyetylcelulózy 2012 Open section for students
503. Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách 2012 Open section for students
505. Expresia génov bunkového cyklu v tkanive kolorektálneho karcinómu v korelácii k expresii hodinového génu per2 2012 Open section for students
506. Magnetická kvapalina redukuje amyloidné agregáty inzulínu 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics