Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
371. Toxicita a rezistencia 5-fluorouracilovej terapie pri liečbe nádorových ochorení 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
372. Dynamika hustoty populácií Allium ursinum L. na rozdielnych lokalitách na Slovensku 2011 Ecology and Environmental Sciences
373. Mapovanie výskytu a manažment invázneho druhu Fallopia japonica na vybraných lokalitách severozápadného Slovenska 2011 Ecology and Environmental Sciences
374. Veková štruktúra populácií Allium ursinum L. na rozdielnych lokalitách na Slovensku 2011 Ecology and Environmental Sciences
375. Pso2-závislá a Pso2-nezávislá dráha opravy medzireťazcových krížnych väzieb v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
390. Prezentácia Interaktívnej konferencie mladých vedcov, I-III ročník 2012 Your special area
394. Vplyv enhanceru na tokové vlastnosti hydrogélov 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
398. Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A. 2012 Donate
399. Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B. 2012 Donate
400. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby PO. 2012 Donate
401. TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 %. 2012 Donate
402. Sledovanie liberácie kyseliny askorbovej z farmaceutických prípravkov pomocou voltampérometrických metód 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
403. Analýza väzbových vlastností mono- a bistakrínových derivátov s DNA a ich vplyv na topoizomerázovú aktivitu 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
404. Možnosti využitia alkalickej hydrolýzy pri predúprave povrchov plastov PET a PVC z hľadiska ich flotačnej separácie 2012 Ecology and Environmental Sciences
413. Analýza systému separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Sládkovičovo 2012 Ecology and Environmental Sciences
406. Vplyv výrobných podnikov na kvalitu ovzdušia v okrese Nitra 2012 Ecology and Environmental Sciences
410. Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín v obci Blažovce 2012 Ecology and Environmental Sciences
407. Vplyv cytostatík na bunkovú líniu MCF-7 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
408. Zhodnotenie zmeny kvantity atmosférických zrážok v dubovom lesnom ekosystéme 2012 Ecology and Environmental Sciences
409. Aplikácia keramických membrán pri úprave priemyselných odpadových vôd 2012 Ecology and Environmental Sciences
414. Vplyv starnutia na odolnosť myokardu samíc voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu v modeli izolovaného perfundovaného srdca podľa Langendorffa. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
415. Mrazové formy pounus 2012 Ecology and Environmental Sciences
416. Prvý PCR dôkaz Anaplasma phagocytophilum v kuklorodkách jeleních (Lipoptena cervi), krv-cicajúcich ektoparazitoch voľne žijúcich kopytníkov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
417. Antioxidačný účinok ľanového oleja a extraktu pagaštanu konského na modeli aterosklerózy 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
418. Matematická epidemiológia a jej využitie v epidemiológii infekčných chorôb 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
419. Expozícia UV žiareniu a jej vplyv na zdravotný stav človeka 2012 Ecology and Environmental Sciences
420. Zmeny v MAPK dráhe po globálnej mozgovej ischémii v asociácii s indukovanou hyperhomocysteinémiou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
421. Grafén - jeho vlastnosti a využitie 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
423. Separácia komunálneho odpadu v sídelných útvaroch mestského a vidieckeho charakteru ako súčasti environmentu 2012 Ecology and Environmental Sciences
442. 17β-estradiol stimuluje kapilárnu formáciu a moduluje NOTCH signálnu dráhu v HUVEC bunkovej línii 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
424. Koeficient populačného rastu ako prvok ovplyvňujúci dlhodobú udržateľnosť kapacitných možností krajiny pri napĺňaní požiadaviek obyvateľstva 2012 Ecology and Environmental Sciences
426. Biologické koreláty schopnosti mentálnej rotácie u intelektovo nadaných chlapcov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
427. Aplikácia modelu Bilan v povodí potoka Ľupčianka 2012 Ecology and Environmental Sciences
428. Genetická variabilita treponém v bachore prežúvavcov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
429. Mapovanie NOS pozitívnych neurónov vo vybraných oblastiach mozgu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
430. Satelitné sledovanie nástupu fenologických fáz u buka lesného (Fagus sylvatica L.) 2012 Ecology and Environmental Sciences
431. Vplyv Lactobacillus plantarum a inulínu na produkciu cytokínov a organických kyselín v tráviacom trakte potkanov s kolorektálnym karcinómom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
432. Štúdium interakcií DNA s nízkomolekulovými proflavínovými ligandami 2012 Open section for students
433. Európsky informačný zdroj o zložení potravín 2012 Biotechnology and Food Technology
434. MFCA (Material Flow Cost Accounting) ako nástroj environmentálnej efektivity v podnikaní 2012 Ecology and Environmental Sciences
435. Interakcie nových akridínových glykozinolátov s DNA 2012 Open section for students
436. Skúška funkčnosti epitelu bachora oviec metódou ussingových komôr 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
437. Využitie kvasiniek na skúmanie úlohy cicavčej katalytickej podjednotky telomerázy v mitochondriách 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
438. Expozícia prachovým časticiam PM10 a PM2,5 v podniku na spracovanie elektroodpadu 2012 Ecology and Environmental Sciences
445. Štúdium Aza-Claisenovho a Overmanovho [3,3]-sigmatropného prešmyku substrátov vychádzajúcich z kyseliny šikimovej 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
440. Zapojenie reaktívnych foriem kyslíka v PPAR-α indukovanej protekcii proti akútnemu ischemicko-reperfúznemu poškodeniu v srdci potkana. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
444. Vplyv indukovanej radiačnej mutagenézy na niektoré biochemické charakteristiky semien láskavca 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
446. Dirofilarióza v Košiciach a ich okolí 2012 Ecology and Environmental Sciences
447. Selekcia inzerčných mutantov Chlamydomonas reinhardtii citlivých na dvojvláknové zlomy DNA 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
448. Proliferačný a antiapoptický účinok BPA na bunky mamárneho karcinómu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics