Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
346. Ultrasonografia bedrového kĺbu dospelých s navigovanou intervenciou 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
393. Neočakávaná reakcia pri syntéze organokatalyzátoru na báze izochinolínového skeletu: mechanistická štúdia 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
306. Vplyv vybraných abiotických faktorov na uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
307. Genetická analýza genómu jačmeňa siateho retrotranspozóNovým a mikrosatelitovým markérom 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
308. Vplyv klimatických faktorov na kvalitu hrozna a vína 2009 Open section for students
309. PRÍPRAVA A CHARAKTERIZÁCIA NOVÉHO KATÓDOVÉHO MATERIÁLU PRE Li-ION BATÉRIE NA BÁZE POLYPYROL-FePO4 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
312. VPLYV OVEREXPRESIE P-GLYKOPROTEÍNU NA INDUKCIU APOPTÓZY S CISPLATINOU V L1210 BUNKÁCH 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
311. Sekrécia proteolytických enzýmov mikroskopickou hubou Trichoderma viride 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
313. Vplyv lektínov s afinitoU k rÔznym sacharidom na senzitívnu a multidrug rezistentnú myšiu leukemickú líniu l1210 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
314. Spracovanie priestorových údajov v projekte mapovania hlavných zdrojov znečisťujúcich látok a ich transportu v priestore krajín V4 2009 Ecology and Environmental Sciences
315. ZHODNOTENIE SORPČNEJ KAPACITY UPRAVENEJ DREVNEJ BIOMASY PRE PÄŤMOCNÝ ARZÉN 2009 Ecology and Environmental Sciences
316. ASOCIÁCIA FRAXINO-POPULETUM V LUŽNÝCH LESOCH JV ČASTI „VEĽKEJ“ BRATISLAVY 2009 Ecology and Environmental Sciences
318. Expresia progesterónového receptora a jej zmeny v I. a II. type karcinómu endometria 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
319. Expresia onkoproteínu C-erbB-2 v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
320. Expresia onkoproteínu Bcl-2 a jej zmeny pri hyperplázii endometria a karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
321. Estrogénový receptor alfa v I. a II. type karcinómu ľudského endometria 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
376. DIVERZITA LESOSTEPNEJ VEGETÁCIE VO VYBRANÝH LOKLlTÁCH NA ÚZEMÍ BRATISLAVY 2009 Ecology and Environmental Sciences
324. Náklady na adjuvantnú chemoterapiu kolorektálneho karcinómu na Slovensku 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
325. Prevencia versus terapia kolorektálneho karcinómu 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
326. Mliečne baktérie vo vybraných jogurtoch na domácom trhu 2010 Biotechnology and Food Technology
327. Sledovanie časového priebehu biosorpcie Sb(III) na biomasu pečiarky dvojvýtrusovej (Agaricus bisporus) 2010 Ecology and Environmental Sciences
328. Čiastková fytocenologická charakteristika súčasného stavu tvrdých lužných lesov na území Pečne 2010 Ecology and Environmental Sciences
330. Akumulácia kalózy v koreňoch sóje fazuľovej vystavených účinkom iónov kadmia a arzénu 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
331. Off-line monitorovanie biotransformácie D-sorbitolu na L-sorbózu pomocou ampérometrického biosenzora 2010 Biotechnology and Food Technology
332. Biosorpcia a bioakumulácia hliníka vybranými formami biomasy mikroskopických húb 2010 Ecology and Environmental Sciences
333. Nebezpečenstvo ohrozenia biodiverzity Vysokých Tatier šírením inváznych druhov rastlín 2010 Ecology and Environmental Sciences
334. Štúdium fotokatalytickej aktivity vrstiev oxidu titaničitého na keramických substrátoch s využitím sól-gélových metód 2010 Ecology and Environmental Sciences
335. Welfare a etológia v chove ošípaných plemena Yorkshire 2010 Open section for students
349. Zhodnotenie vlastností kalov pochádzajúcich z výroby hliníka a ich možné využitie v praxi 2011 Ecology and Environmental Sciences
350. Vliv koření na vznik akrylamidu v perníkách s pohankovou moukou 2011 Biotechnology and Food Technology
351. Zhodnotenie výskytu populácie vstavača purpurového (Orchis purpurea Huds.) v lokalite Radvaň – Vartovka 2011 Ecology and Environmental Sciences
352. Druhotná krajinná štruktúra k. ú. obce Višňové v rokoch 1962 až 2009 2011 Ecology and Environmental Sciences
353. Významné prvky historickej krajinnej štruktúry mesta Gelnica 2011 Ecology and Environmental Sciences
354. Fytotoxické účinky ťažkých kovov hodnotené testom rastu poľnohospodárskej plodiny Sinapis alba L. 2011 Ecology and Environmental Sciences
355. Selekčné indexy hovädzieho dobytka v Slovenskej republike 2011 Biotechnology and Food Technology
356. Štúdium spektrálnych vlastností akridínových derivátov a ich biologická aktivita 2011 Open section for students
357. Normalizačný faktor pri meraní cievnej reaktivity femorálnej artérie potkanov na Mulvanyho myografe 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
358. Štatistická analýza acetylcholínových vazorelaxačaných kriviek so zameraním sa na dôkaz prítomnosti uvoľňovania od endotelu závislých kontrakčných faktorov (EDCFs) 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
359. Vertikálne hraničný výskyt synantropných rastlín v oblasti Popradského plesa vo Vysokých Tatrách 2011 Ecology and Environmental Sciences
360. Zaujímavejšie výskyty cievnatých rastlín vo Vysokých Tatrách 2011 Ecology and Environmental Sciences
361. Kvalita bylinných čajov vybraných druhov liečivých rastlín v maloobchodnej sieti na Slovensku 2011 Biotechnology and Food Technology
362. Mechanizmus antiproliferačného účinku organických zlúčenín cínu v ľudských nádorových bunkách prsníka 2011 Open section for students
363. Rozšírenie cyklámenu fatranského (Cyclamen fatrense Halda et Soják) v západnej časti Veľkej Fatry 2011 Ecology and Environmental Sciences
364. The variability of the primeval forest’s spatial pattern in the Babia Góra National Park 2011 Ecology and Environmental Sciences
365. Hydromorfologická zložka ekologickej kvality malých vodných tokov 2011 Ecology and Environmental Sciences
366. Hydromorfologická zložka ekologickej kvality vodného toku ako limitujúci faktor biodiverzity a početnosti ichtyofauny 2011 Ecology and Environmental Sciences
367. Zhodnotenie ekologických podmienok pre Salmo trutta m. fario L. na vybraných lokalitách toku Poprad 2011 Ecology and Environmental Sciences
368. Experimenty s vodou na hodinách biológie a chémie pre žiakov ZŠ a SŠ 2011 Ecology and Environmental Sciences
369. Metabolizmus omega-6 a omega-3 PNMK 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
370. Využitie fluorescenčných spektrálnych metód na analýzu biologických tekutín zvierat 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances