Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
266. Využitie termickej analýzy DTA pri sledovaní starnutia pekárenských výrobkov 2011 Biotechnology and Food Technology
267. Inkorporácia strukovín do pekárenských výrobkov 2010 Open section for students
268. Princíp diagnostiky Prader?Williho a Angelmanovho syndrómu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
269. Analýza glukózy a fruktózy HPLC v cereálnych výrobkoch 2011 Open section for students
270. Hemodynamická odpoveď kardiovaskulárneho systému na celotelovú kryoterapiu 2011 Open section for students
271. FAUNA VÁŽOK (ODONATA) VYBRANÝCH LOKALÍT NA ÚZEMÍ BRATISLAVY 2009 Ecology and Environmental Sciences
272. Pso2-závislá a Pso2-nezávislá dráha opravy medzireťazcových krížnych väzieb v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
274. Charakterizácia moču fluorescenčnými koncentračnými matricami 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
275. Kinetické modely degradácie kyseliny L-askorbovej vo fortifikovaných detských výživách počas skladovania 2009 Biotechnology and Food Technology
276. Profesionálna expozícia cytostatikám a DNA polymorfizmus reparačného génu hOGG1 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
277. Polymorfizmus génov hOGG1 a XRCC1 vo vzťahu k rozvoju karcinómu pľúc 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
278. Počty mliečnych baktérií v probiotických jogurtoch 2010 Biotechnology and Food Technology
279. Hodnotenie mikrobiologickej kvality jogurtov 2009 Biotechnology and Food Technology
280. Zmeny ultraštruktúry a topológie konexínu-43 v srdciach hypertriacylglycerolemických potkanov a ich zvýšená náchylnosť k závažným poruchám rytmu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
281. Vybrané aspekty využitia geografických informačných systémov v projektoch pozemkových úprav 2011 Ecology and Environmental Sciences
282. Biodeteriorácia kníh a archívneho materiálu (aj mikroorganizmy majú hlad po vedomostiach) 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
283. STRESOM NAVODENÉ ZMENY KATECHOLAMINERGICKÉHO SYSTÉMU V SLEZINE POTKANA 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
284. Vypracovanie efektívneho systému pre genetickú transformáciu druhu Rubus fruticosus L. 2011 Biotechnology and Food Technology
285. Optimalizácia regenerácie in vitro pre genetickú transformáciu druhov Rubus fruticosus L., Vaccinium corymbosum L. a Vaccinium vitis-idaea L. 2010 Biotechnology and Food Technology
286. Ovplyvňovanie výparu rozličnými úpravami povrchu pôdy 2011 Ecology and Environmental Sciences
287. Utilizácia antibiotík v rokoch 2003-2008 2010 Open section for students
288. Vplyv niklu na produkciu steroidných hormónov z ľudských adrenokarcinómových buniek (H295R) 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
289. Alternatívny spôsob hodnotenia zákalu očnej šošovky na in vitro modeli katarakty u potkanov 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
291. Výskyt akrylamidu v potravinách a možnosti jeho eliminácie 2010 Biotechnology and Food Technology
292. Vplyv solí na účinok enzymatickej eliminácie akrylamidu v cereálnych výrobkoch 2009 Biotechnology and Food Technology
293. Možnosti bioremediácie ťažkých kovov s využitím kmeňov Arthrobacter sp. izolovaných zo skládky hnedého kalu v Žiari nad Hronom 2011 Open section for students
294. Vplyv Pycnogenolu® a jeho frakcii na činnosť srdca u potkanov s experimentálnou cukrovkou 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
295. Posúdenie možnosti využitia alternatívneho spôsobu čistenia odpadových vôd v obciach v okrese Rimavská Sobota 2011 Ecology and Environmental Sciences
296. STANOVENIE 210Po V SLOVENSKÝCH MINERÁLNYCH VODÁCH SORPCIOU NA ZnS(Ag) 2009 Open section for students
297. Nové DNA-viažúce ligandy inhibujúce acetylcholínesterázu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
298. Molekulárno-genetická analýza jednonukleotidových polymorfizmov v géne pre tiopurín S-metyltransferázu (TPMT) ovplyvňujúcich cytotoxicitu tiopurínových liečiv 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
299. ANALÝZA TRAJEKTÓRIÍ MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC V  MAGNETICKÝCH POLIACH PRE MAGNETICKÚ SEPARÁCIU BUNIEK, CIELENIE LIEČIV A GÉNOVÚ TERAPIU 2009 Open section for students
300. Manažment a ochrana poľnohospodárskych pôd na príklade Agropodniku Slamoz Zemplínska Teplica 2011 Ecology and Environmental Sciences
339. Screening glykozidáz v rastlinných preparátoch 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
385. DETEKCE A KVANTIFIKACE GM POTRAVIN 2009 Biotechnology and Food Technology
382. Vplyv ťažkých kovov na pH prostredia a aktivitu mokraďových makrofytov 2009 Ecology and Environmental Sciences
377. GC-MS ANALÝZA MASTNÝCH KYSELÍN V MLIEČNYCH PRODUKTOCH A V KRMIVE 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
317. Nádorový proteín p53 a jeho prognostická hodnota pri karcinóme endometria človeka 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
380. VYUŽITIE BIELKOVINOVÝCH MARKEROV PRI IDENTIFIKÁCII, DIFERENCIÁCII A CHARAKTERISTIKE GENOTYPOV PŠENICE LETNEJ, TVRDEJ, ŠPALDY A JAČMEŇA JARNĚHO 2009 Biotechnology and Food Technology
329. Hodnotenie kvality pitnej vody regiónu Rimavská Sobota z hľadiska výskytu ťažkých kovov 2010 Ecology and Environmental Sciences
336. Kvalitatívne ukazovatele mlieka dojníc slovenského strakatého dobytka v regióne Šariš 2010 Biotechnology and Food Technology
384. Vplyv nízkomolekulových ligandov - tetralónov na DNA 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
383. Oceanobacillus spp. T6, alkalofilná baktéria izolovaná z vody Vyhnianskeho travertínu 2010 Open section for students
338. Diverzita machorastov na ruinách slovenských hradov a zrúcanín 2011 Ecology and Environmental Sciences
340. Príprava enantiomérne čistého S-(+)-1-(2-furyl)-pentan-3-olu 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
337. Vplyv tradičného hospodárenia na biodiverzitu travinnobylinných spoločenstiev v podhorskej krajine 2011 Ecology and Environmental Sciences
343. Využitie disperzie uhlíkových nanorúrok v kyseline hyalurónovej na prípravu elektrochemického NADH senzora 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
345. Možnosti použitia ekodizajnu pre zlievarenskú prevádzku Hronec 2011 Ecology and Environmental Sciences
344. Možnosť aplikácie LCA (Life Cycle Assessment - posudzovanie životného cyklu) pre zlievareň Hronec 2011 Ecology and Environmental Sciences
347. Ultrasonografická echoartrografia inzerčných tendopatií ramena 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics