Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
214. ŠTÚDIUM AKTIVITY ß-1,3-GLUKANÁZ V KOREŇOCH KUKURICE A SÓJE VYSTAVENÝCH ÚČINKOM ÍONOV ŤAŽKÝCH KOVOV 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
215. Sérodiagnostika kandidových protilátok u pacientiek s kandidózami (Alebo, ako dokázať kvasinkovú infekciu in vitro) 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
216. Syntaxonomický systém tvrdých lužných lesov Slovenska - analýza súčasného stavu 2010 Ecology and Environmental Sciences
217. Diagnostika delečno-duplikačných syndrómov SHOX génu pomocou metódy MLPA 2011 Open section for students
218. Peroxizómové dedičné ochorenia v SR 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
219. Stanovenie pôdnej mikrobiálnej biomasy a koncentrácie ATP pri rozličných teplotách 2011 Ecology and Environmental Sciences
220. Biologická aktivita pôd vo vybraných ekosystémoch severovýchodného Slovenska 2010 Ecology and Environmental Sciences
221. Pilotná štúdia účinkov H3/H4-ligandov na oxidačné vzplanutie neutrofilov v ľudskej krvi 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
222. Zmeny génovej expresie vápnikovej pumpy (SPCA1) sekréčnych ciest v nervovom tkanive potkana vyvolané ischemickým preconditioningom 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
223. Korózia zliatiny Incoloy 800H/HT ako potenciálnej zložky odpadu soľných jadrových reaktorov 2011 Ecology and Environmental Sciences
224. Imunomodulačné vlastnosti semisyntetických oligomanozid-BSA konjugátov ako potenciálnych kandidátov antikandidovej vakcíny 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
225. IMUNOGENICITA SEMISYNTETICKÉHO HEPTAMANOZID–BSA KONJUGÁTU 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
226. Veľkostná štruktúra populácií ramiet dvoch druhov s klonálnym rastom 2010 Ecology and Environmental Sciences
227. Vplyv morfohydraulickej štruktúry koryta malých tokov na osídlenie bentickými bezstavovcami 2009 Ecology and Environmental Sciences
228. Eutektické rozpúšťadlá a ich potenciál ako proteín stabilizujúce systémy 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
229. Vplyv iónových kvapalín na konformačné prechody cytochrómu c 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
230. Monoperoxidokomplexy vanádu(V) s biologicky aktívnymi ligandami 2010 Open section for students
231. Príprava terča pre výrobu 64Cu pre PET diagnostiku a terapiu 2010 Open section for students
232. STANOVENIE 90Sr KVAPALINOVOU SCINTILAČNOU SPEKTROMETRIOU VO VZORKÁCH KONTAMINOVANÝCH VÔD 2009 Open section for students
233. PÓROVITÉ KATALYZÁTORY PODPORUJÚCE KONVERZIU VODÍKA V PYROLYZÁTE ZMESÍ POLYMÉROV 2009 Ecology and Environmental Sciences
234. Využitie inulínu v pekárskej technológii 2010 Open section for students
235. HUMÁNNA GRANULOCYTÁRNA ANAPLAZMÓZA NA SLOVENSKU 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
236. Mrazové formy a ich zaradenie do bazálnej referenčnej taxonómie pôd Slovenska 2011 Ecology and Environmental Sciences
237. Sprašové a fosílne pôdy v obci Preseľany 2010 Ecology and Environmental Sciences
238. Účinok hypolipidemika WY 14643 a blokátora mitochondriálnych KATP kanálov na výskyt reperfúznych arytmií v izolovanom srdci potkana po ischémii a reperfúzii 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
239. Floristické zmeny trávneho porastu v Národnom parku Veľká Fatra po obnove 2011 Ecology and Environmental Sciences
240. Zmáčanie hydrolyzovaného povrchu PET determinované uhlami zmáčania v priebehu vyparovania kvapiek 2011 Ecology and Environmental Sciences
241. Štúdium degradácie povrchu plastov (poly)etylén-tereftalátu (PET) a (poly)vinylchloridu (PVC) hydrolýzou a jej vplyv na hydrofilnosť 2010 Ecology and Environmental Sciences
242. Akumulácia kyslých a neutrálnych chitináz v koreňoch sóje fazuľovej vystavených účinkom iónov kadmia a arzénu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
243. Tolerancia koreňov rôznych odrôd sóje fazuľovej k iónom kadmia 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
244. Sledovanie zmien expresie kaveolínu-1 u pacientov s adenokarcinómom obličiek 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
245. NIEKTORÉ RIZIKOVÉ FAKTORY PODIEĽAJÚCE SA NA VZNIKU OSTEOPORÓZY 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
246. Nové molekulové prepínače na báze thieno[3,2-b] [1]benzotiofénu 2010 Open section for students
247. SEZÓNNE ROZDIELY V AKTIVITE Mg2+-ATPázy, V OBSAHU KONJUGOVANÝCH DIÉNOV A VO FLUIDITE MEMBRÁN MITOCHONDRIÍ OVPLYVNENÝCH STREPTOZOTOCÍNOVÝM DIABETOM 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
248. ŠTÚDIUM PRÍTOMNOSTI GÉNOV DETERMINUJÚCICH ENTEROTOXÍNY STAPHYLOCOCCUS AUREUS POMOCOU PCR 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
249. Stakeholder manažment ako základ systému environmentálneho riadenia organizácie 2010 Ecology and Environmental Sciences
250. Online databáza nutričného zloženia potravín 2011 Biotechnology and Food Technology
252. Izolácia a analýza promótora génu ß-1,3-glukanázy z mäsožravej rastliny rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
254. Solárna radiácia ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich nálet lykožrúta smrekového (Ips typographus) pri jarnom rojení 2011 Ecology and Environmental Sciences
255. Odstránenie vegetačného krytu - možná cesta obnovy slanomilných spoločenstiev? 2010 Ecology and Environmental Sciences
256. Zjednodušenie interpretácie a vyhodnocovania fluorescenčných spektrálnych matríc biologických tekutín na diagnostické účely 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
257. Tvorba vysokomolekulových proteáz počas submerznej kultivácie vláknitých húb z rodu Trichoderma 2011 Open section for students
258. Nová metóda pre biochemické stanovenie transglykozylovej aktivity Crh proteínov húb 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
259. Diagnostika Gaucherovej choroby v SR 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
260. ANTIARYTMICKÝ ÚČINOK PRECONDITIONINGU V SRDCI POTKANA NEZÁVISÍ OD AKTIVITY PI3K/AKT 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
261. Výskyt Alzheimerovej choroby a demencie v SR 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
262. Vzťah medzi hromadením železa a glykokonjugátov v globus pallidus ľudského mozgu 2011
263. Vliv koření na vznik akrylamidu v perníkách s pohankovou moukou 2011 Biotechnology and Food Technology
264. Expozice akrylamidem z potravin u studentů středních škol 2010 Biotechnology and Food Technology
265. Využitie fotogrametrických dát v projekte pozemkových úprav 2011 Ecology and Environmental Sciences