Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
158. Identifikácia chemickej kontaminácie vo vzorkách so zmiešanou kontamináciou pomocou GC/MS počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
159. STANOVENIE SLEDOVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK V TESTOCH ODBORNOSTI 24 ORGANIZÁCIE PRE ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
160. Urbánne pôdy - významná zložka zdravého životného prostredia v sídlach 2010 Ecology and Environmental Sciences
161. DETEKCIA BIOLOGICKY AKTÍVNYCH DITERPENOICKÝCH KYSELÍN POMOCOU METÓD RAMANOVEJ SPEKTROSKÓPIE 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
162. Sledovanie kontaminácie pôd v zaťažených oblastiach mesta Krompách 2010 Ecology and Environmental Sciences
342. Vplyv cyklického zmrazovania na teplotnú rozťažnosť pieskovca 2011 Ecology and Environmental Sciences
164. Biodiverzita rumančeka kamilkového (Matricaria recutita L.) v Iráne a kvantitatívno - kvalitatívna charakteristika ich silice 2010 Ecology and Environmental Sciences
165. Pleiotropný antiarytmický účinok simvastatínu je asociovaný so zmenami v expresii proteínov vápnikovej homeostázy 2011 Open section for students
166. Endogénne mechanizmy adaptácie v diabetickom myokarde: účasť L-typ vápnikového kanála (Cav1.2) regulovaného s Ca2+/kalmodulín-dependentnou proteín kinázou II (CaMKII???Adrián 2010 Open section for students
167. Stanovenie vitamínov B1 a B6 v cereálnych produktoch ITP 2011 Open section for students
168. Príprava stopovača 239Np z 243Am 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
169. POUŽITIE ALFA SPEKTROMETRIE A HMOTNOSTNEJ SPEKTROMETRIE SEKUNDÁRNYCH IÓNOV NA STANOVENIE TÓRIA 2009 Open section for students
170. Identifikácia nového PR-proteínu/alergénu I. typu v koreňoch Petroselinum crispum cv. Olomoucká dlouhá 2010 Open section for students
171. Odstraňovanie iónov ťažkých kovov z priemyselných vôd membránovými procesmi 2011 Ecology and Environmental Sciences
172. Polymorfizmus vybraných génov kódujúcich enzýmy metabolizmu xenobiotík a chromozómové aberácie vo vzťahu k profesionálnej expozícii inhalačným anestetikám 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
378. TRI LÍNIE ORGANIZÁCIE S OHĽADOM NA JEJ SPOLOČENSKÚ ZODPOVEDNOSŤ 2009 Ecology and Environmental Sciences
175. IZOLÁCIA A CHARAKTERIZÁCIA EXTRACHROMOZOMÁLNEHO ELEMENTU pKT z Treponema zioleckii 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
176. CIEĽOVÉ INHIBIČNÉ SPEKTRUM REKOMBINANTNÉHO ENTEROLYZÍNU A 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
177. Dôveryhodnosť (dôvera syna k) vzťahu „otec a syn” hodnotená osobnostnými črtami „otca“ 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
178. Prieskum kultúrneho a spoločenského života Petrovčanov vo vzťahu k slovenskej národnosti 2011 Open section for students
179. OBNOVA LESA PO VETERNEJ DISTURBANCII VO VYSOKÝCH TATRÁCH 2009 Ecology and Environmental Sciences
181. Testovanie vhodných mikrosatelitných markérov na genotypizáciu vlka dravého (Canis lupus) 2011 Ecology and Environmental Sciences
182. Štúdium kvasinkových adeníndeamináz 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
183. Vplyv humínových kyselín na zdravie človeka 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
184. Informovanosť občanov o rizikových faktoroch chronickej obštrukčnej choroby pľúc 2011 Open section for students
185. Epidemiológia úrazov a s nimi súvisiaca kvalita života v Trnavskom samosprávnom kraji 2010 Open section for students
186. Zhodnotenie kvality povrchovej vody z rieky Slatina a Hron 2011 Ecology and Environmental Sciences
187. Funkčné skupiny makrozoobentosu vybraných lokalít horného toku riek Hnilec a Hron 2011 Open section for students
188. ZMENY V MORFOLÓGII BUNIEK L1210 ÚČINKOM CISPLATINY 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
189. Základné prvky a implementácia jednotlivých krokov pripravovanej normy ISO/DIS 14 051 2011 Ecology and Environmental Sciences
190. Pso2-závislá a Pso2-nezávislá dráha opravy medzireťazcových krížnych väzieb v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
192. Štúdia hydraulických parametrov habitatu vodného toku založená na meraní rýchlosti prúdenia na Dopplerovom akustickom rýchlomere 2010 Ecology and Environmental Sciences
193. Alkalotolerantná bakteriálna populácia z drenážnej vody skládky hnedého kalu v Žiari nad Hronom 2011 Open section for students
194. Koncept Triple-Bottom-Line a jeho efektívne využitie pri hodnotení organizácie v troch základných líniách 2010 Ecology and Environmental Sciences
196. Vplyv simvastatínovej terapie na odumieranie buniek nekrózou a apoptózou: úloha pleiotropného pôsobenia 2011 Open section for students
197. Odozva proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.) na sucho 2011 Ecology and Environmental Sciences
198. Zmeny vo funkcii cievneho endotelu po chronickom sociálnom strese 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
199. Potenciálna evapotranspirácia a jej vplyv na jesenné fenologické fázy vybraných drevín 2011 Ecology and Environmental Sciences
200. Úloha mokraďných makrofytov v procesoch obnovy poľnohospodárskej krajiny 2010 Ecology and Environmental Sciences
202. Potenciál periférne účinkujúcich rastlinných polysacharidov v antitusickom pôsobení 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
203. Bakteriálny in vivo systém v službách molekulárnej onkológie: Štúdium transmembránových interakcií RET onko-proteínu pomocou TOXCAT systému 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
204. Anxiolytický a antidepresívny profil SMe1M2 u potkanov: behaviorálna štúdia 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
205. Čiastkový floristický výskum lúčneho biotopu Strážka so zameraním na chránené a ohrozené druhy cievnatých rastlín 2011 Ecology and Environmental Sciences
206. Porovnanie antioxidačných vlastností rôznych druhov mäty 2010 Open section for students
207. Viacrozmerná kalibrácia 2011 Open section for students
208. Interakcie nových derivátov Braco-19 s DNA 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
209. Štúdium interakcií nových akridinových hydrazidov s DNA a ich biologická aktivita 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
210. Využitie jednovláknových konštruktov v transformačných pokusoch u Chlamydomonas reinhardtii 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
211. Tiché mutácie nie sú vhodné molekulárne markery homologickej rekombinácie u riasy Chlamydomonas reinhardtii 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
212. Vplyv elektromagnetického poľa na bunkový cyklus nádorovej bunky 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics