Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
2160. Využitie cre-loxP systému v plazmidových vektoroch pre inzerciu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy do membrány Golgiho aparátu kvasinky Candida utilis 2021 Molecular biology and genetics
2161. Tanacetum corymbosum agg. v slovenskej časti Karpát: karyologická a morfologická diferenciácia 2021 Open section
2162. Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2163. The use of lactic acid fermentation and propionic acid fermentation to obtain fermented milk and bean drinks 2021 Biotechnology and food technology
2166. Potenciál funkčnej obnovy miechy po poškodení a epidurálnej OF stimulácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2167. Porovnanie biologických vlastností ľudských zubných kmeňových buniek počas krátkodobej a dlhodobej kultivácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2168. Preclinical evaluation of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat: relationship of Ki vs IC50 by Cheng-Prusoff equations 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2169. Analýza deštrukčnej aktivity feritínových derivátov na lyzozýmové amyloidné fibrily 2021 Biomaterials
2170. Detekcia potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty – sarkozínu pomocou enzýmového nanobiosenzora 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2171. The role of estrogens in metabolic syndrome in aging rats 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2172. Assessment of antioxidant capacity in vitro of synthetic compounds containing a 4-(substituted phenyl)-/4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl structural motif, promising as cardiovascular drugs, or antimycobacterial agents 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2173. Príprava a charakterizácia kvasinkového modelu Barthovho syndrómu pgc1Δtaz1Δ 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2174. Regulácia expresie promótora kontrolujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis 2021 Biotechnology and food technology
2175. Vplyv polyfenolických biomolekúl na endrokrinný profil krvi 2021 Biotechnology and food technology
2176. Interakcia 3–{[3–(pyrolidin–1–yl)propanoyl]amino}–9–[(4-metylbenzyl)amino]akridínu s DNA 2021 Molecular biology and genetics
2177. Redukcia externých železných minerálov pomocou bunkového elektrónového transportu 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2178. G-quadruplex-forming aptamers: Rhodamine 6G interaction 2021 Molecular biology and genetics
2179. Interakcie hybridných chalkónov s ct-DNA 2021 Molecular biology and genetics
2180. Zmeny regulácie inzulínových rastových faktorov IGF1 a IGF2 v mezenchýmových kmeňových bunkách izolovaných z kostnej drene po farmakologickom ovplyvnení 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2181. MikroRNA ako potenciálne biomarkery pre stratifikáciu, terapiu a prognózu klinického stavu sarkopenických pacientov 2021 Molecular biology and genetics
2182. Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2183. Analýza charakteristiky a fenotypu humánnych mezenchýmových kmeňových buniek po aplikácii atorvastatínu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2184. Biotransformation of waste glycerol to bacterial cellulose 2021 Biotechnology and food technology
2185. The assessment of N-glycans glycoprofiles derived from blood serum of different rat strains 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2186. Význam diagnostiky tymického stromálneho lipoproteínu u pacientov s jednotnou chorobou dýchacích ciest 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2187. Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2188. Charakterizácia proteínových derivátov s lytickou doménou SLT pôvodom z proteínu gp15 korynefága BFK20 2021 Molecular biology and genetics
2189. Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2190. Priebeh experimentálnej hemonchózy ovplyvnenej obohatením kŕmnej dávky o liečivé rastliny a stopový prvok selén 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2191. Porovnanie frakcionačných techník pri analýze fosfoproteómu kvasinky Schizosaccharomyces pombe 2021 „Omics“
2192. Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2193. Sulphur/PAN PVP Fibres Based Composite Material as Cathode for Li-S Batteries 2021 Open section
2194. Overexpresia galektínu-3 u CLL pacientov s del17p 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2195. Prvý popis parazitofauny bobra európskeho na Slovensku 2021 Ecology and environmental studies
2196. Determination of ploidy level of Hippeastrum sp. by Feulgen staining method 2021 Molecular biology and genetics
2197. Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2198. Asociácia polymorfizmov v génoch SPATA16 a TNP2 s mužskou neplodnosťou 2021 Molecular biology and genetics
2199. Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2200. Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2201. Disinfectant sensitivity of hospital related mycobiota 2021 Open section
2203. Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2250. Spoločenstvá pôdnych roztočov panciernikov (Acari, Oribatida) pozdĺž gradientu mikroklímy v NPP Silická ľadnica (Slovenský kras) 2021 Ecology and environmental studies
2205. Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2206. Funkcionalizované MoS2 nanomateriály špecificky interagujúce s CD33 receptormi buniek akútnej myeloidnej leukémie 2021 Biomaterials
2207. Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2209. Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu 2021 Biotechnology and food technology
2210. Úvod do farmakogenetiky 2021 Molecular biology and genetics
2211. Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania 2021 Molecular biology and genetics
2212. Spermatogonálne kmeňové bunky 2021 Biotechnology and food technology
2214. Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics