Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
2106. Vplyv variantu CCNE1 I D na riziko vzniku karcinómu prostaty u slovenských mužov 2021 Molecular biology and genetics
2107. Narušenie homeostázy Ca2+ - regulujúcich bielkovín pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2109. Preferencia esterifikačných enzýmov Are1 a Are2p voči rôznym sterolom 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2110. Efficient agroinfection of Prunus domestica with infectious clones of Plum pox virus 2021 Molecular biology and genetics
2111. Quinolines as a suitable substance in anti-mitotic therapies in cancer 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2112. New insight to immunomodulatory potential of human CD160 receptor in cytomegalovirus immune signaling 2021 Molecular biology and genetics
2113. Elektrochemická detekcia vlastností MXénu modifikovaného derivátmi aryldiazóniových betaínov 2021 Analytics in biological sciences
2114. 3D Structure of new salicin-type glycoconjugate - NMR and DFT study 2021 Analytics in biological sciences
2115. Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2244. Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2116. Konštrukcia plazmidových vektorov na štúdium replikačných elementov F plazmidu 2021 Biotechnology and food technology
2138. Synergický efekt inhibítorov na temozolomidom ovplyvnené nádorové línie mozgu 2021 Molecular biology and genetics
2118. Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2119. MILOS - nové možnosti v liečbe hernií 2021 Open section
2121. Selected Coleoptera and Araneae species from man-made, steep-like, habitats in the vicinity of Prešov town, Eastern Slovakia 2021 Ecology and environmental studies
2122. Insekticídna aktivita esenciálneho oleja zo semien boľševníka 2021 Ecology and environmental studies
2126. Qualitative comparison of four DNA metabarcode markers for species recovery sensitivity based on Hodophilus (fungi) sequence dataset 2021 „Omics“
2127. Chiral knots display symmetry breaking in helical confinement 2021 Molecular biology and genetics
2128. Vplyv inváznej rastliny glejovky americkej (Asclepias syriaca L.) na spoločenstvá pôdnych nematód 2021 Ecology and environmental studies
2129. Entropic Competition between Supercoiled and Torsionally Relaxed Fibers Drives Chromatin Loop Extrusion 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2130. Je uhlíková tlačená elektróda modifikovaná nanočasticami vhodná na diagnostiku ochorenia diabetes mellitus? 2021 Analytics in biological sciences
2131. Effect of bacterial cellulose impregnated with plant extracts and essential oils on the growth of Cronobacter bacteria 2021 Biotechnology and food technology
2133. CADASIL syndróm – najčastejšia hereditárna príčina ischemických mozgových príhod 2021 Molecular biology and genetics
2134. Potenciálny hepatoprotektívny účinok drieňa obyčajného na ZDF potkanov 2021 Biotechnology and food technology
2135. Behaviorálne dôsledky opakovaného podávania pyridoindolového derivátu SMe1EC2M3 v animálnom modeli mierneho chronického stresu 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2136. Rozložiteľné biomateriály na báze Fe-Zn 2021 Biomaterials
2137. Evaluation of anti-amyloid and anti-oxidative activity of naked and surface-modified CeO2 nanoparticles 2021 Biophysics, physics, mathematical modeling, biostatistics
2141. Asociácia FokI polymorfizmu VDR génu s osteoporózou 2021 Molecular biology and genetics
2139. Rádiomická analýza funkčného obrazu získaného pozitrónovou emisnou topografiou ako potenciálny biomarker pri odlíšení spondylodiscitídy od kostnej metastázy 2021 „Omics“
2140. Factors influencing Cu (II) sorption by biochar-based sorbents 2021 Biomaterials
2142. Biochemická analýza súboru probandov s diabetes mellitus typu 2 2021 Molecular biology and genetics
2143. Profily prchavých zložiek kmeňa smreka obyčajného: rovnaké proveniencie v rôznych geografických lokalitách 2021 Ecology and environmental studies
2165. Vplyv biotických a abiotických faktorov na samičky pakomárikov Culicoides v Jazdeckom areáli v Košiciach 2021 Ecology and environmental studies
2145. Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2146. Hodnotenie biologických vlastností Clostridioides difficile izolovaných v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach 2021 Open section
2147. Komplexy zinku s 5-chlór-7-nitro-8-hydroxychinolínom ako potencionálne protirakovinové látky 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2148. Viacjadrové Ni(II) komplexy s halogénderivátmi 8-hydroxychinolínu s rôznym premostením centrálnych atómov 2021 Open section
2149. Deficit vitamínu D ako významný determinant hypertenzie u detí s obezitou 2021 Clinical studies and applied experimental research in medicine
2124. Repelentná aktivita esenciálneho oleja zo zlatobyle 2021 Ecology and environmental studies
2125. Antigerminatívna a fytotoxická aktivita esenciálneho oleja z borovice lesnej (Pinus silvestris) 2021 Biotechnology and food technology
2164. Komplexy zinku s nitroderivátmi 8-hydroxychinolínu ako potencionálne protinádorové liečivá 2021 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology and toxicology
2151. Meranie pH v spojitosti so zistením prospešnosti umývania si zubov pred alebo po raňajkách - pilotné testovanie 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2152. Transgénne rastliny tabaku s konštitutívnou expresiou dehydrínového génu z duba letného 2021 Biotechnology and food technology
2153. Vplyv rastových faktorov na regeneráciu traumaticky poranenej miechy 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2154. Produkcia kyseliny punikovej v kvasinkách a jej vplyv na bunky 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2155. Izolácia a kvantifikácia exozómov z kondiciovaného média mezenchýmových kmeňových buniek z chorionu 2021 Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics
2156. Ako vplýva zmena životného štýlu počas lockdownu na kvalitu samčej reprodukcie? 2021 SARS-CoV-2
2157. Inhibiční působení esenciálních olejů na bakterie produkující biogenní aminy 2021 Biotechnology and food technology
2158. Biomarkery bezpečného ukončenia hospitalizácie po gynekologických operáciach 2021 Open section
2159. Hodnotenie technologických parametrov a oxidácie králičieho mäsa počas skladovania po pridaní Macy (Lepdium meyenii) do kŕmnej dávky 2021 Biotechnology and food technology