Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1963. Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov 2020 Biotechnology and Food Technology
1964. Dostupné molekulárne metódy použiteľné v rámci surveillance kmeňov Clostridioides difficile na Slovensku 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1975. Citlivosť Pseudomonas aeruginosa ako pôvodcu nozokomiálnych nákaz na vybrané esenciálne oleje 2020 Open section
1965. Vplyv Diabetes Mellitus na vybrané metabolity v moči 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1966. Asociácia polymorfizmov v géne DAZL s mužskou neplodnosťou u probandov s poruchou plodnosti 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1967. Vplyv nádorového mikroprostredia na základné charakteristiky prsníkových nádorových buniek BT20 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1968. CA IX and Inflammatory Cytokines in Pancreatic Cancer – a functional cross-talk 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1969. Hepatozoonóza u importovaných hadov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1970. Izolácia a identifikácia glukozinolátov pochádzajúcich z rastlín čeľade kapustovité 2020 Biotechnology and Food Technology
1971. Dopad klimatických podmienok na dynamiku kliešťovej encefalitídy na Slovensku 2020 Ecology and Environmental Sciences
1972. Bentonit ako prírodný sorbent potenciálne toxických prvkov 2020 Ecology and Environmental Sciences
1973. Vplyv potravovej odmeny na expresiu hodinových génov a korešpondujúcich miRNA v prefrontálnom kortexe potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1974. Využitie konopy siatej pre zdravie človeka 2020 Open section
1976. Štúdium biomarkerov v moči s diagnostikovaným nádorovým ochorením 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1977. Proveniencia klastického materiálu v exotickom flyši klapskej jednotky a porubského súvrstvia 2020 Ecology and Environmental Sciences
1978. Genetická nestabilita v subpopuláciách hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek pupočníkovej krvi detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1979. Identifikácia klinických izolátov Clostridioides difficile z vybraných nemocníc v Českej republike 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
2040. Development of the potential alternative for synthetic exfoliating particles in the skin cosmetics based on biodegradable polymer poly(3-hydroxybutyrate) 2020 Open section
1981. L1 syndróm - stručný prehľad, kazuistika 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1982. Remodelácia medzibunkovej hmoty a komunikácie v srdci potkana po experimentálne vyvolanom objemovom preťažení srdca 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1983. Vplyv betablokátora propranololu a dipeptidu karnozínu na formovanie interaktómu CA IX v kolorektálnych nádorových bunkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1984. Mesenchymal stem cells and fibroblasts: two sides of the same coin? 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1985. Denný profil expresie komponentov biogenézy miRNA Dicer, Drosha a DGCR8 v SCN, srdci a pečeni samcov potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1986. LC-MS identifikácia proteomických zmien komplexov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií v podmienkach stimulácie endogénnych kardioprotektívnych mechanizmov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1987. Esenciálny lipid, ktorý môže zabíjať 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1988. Vplyv omega-3 mastných kyselín na stresom indukovanú senescenciu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1989. Modifikované uhlíkové vlákna ako efektívny katalyzátor pre HER 2020 Open section
1990. Glykoprofilovanie sér detí s poruchou aktivity a pozornosti (ADHD) microarray metódou založenou na lektínoch a hmotnostnou spektrometriou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1991. Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1993. Inhibícia topoizomeráz I/II a spektrálna charakteristika interakcie ľudského krvného albumínu s novými 4-substituovanými akridín-benzohydrazidovými derivátmi 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1994. Reprogramming and differentiation of induced Pluripotent Stem Cells into pancreatic β-cells for diabetes research 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1995. Účinok oxytocínu na expresiu synaptických adhéznych molekúl a markerov excitačných a inhibičných synapsií v modeli autizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1996. Modifikácie proteínov mitochondrií ako potencionálne biomarkery ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1997. Expression profiles of tumour-suppressor miRNAs in endometrial cancer patients 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1998. Deficit pantotenát kinázy u Slovenských pacientov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1999. Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnom endometriu a v karcinóme endometria človeka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
2020. Analýza tvorby endogénnych DNA opravných fokusov a ROS V PFG+/- HSPC bunkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2002. Molekulárna detekcia pôvodcov onchocerkózy u jeleňov lesných (Capreolus capreolus) 2020 Open section
2039. Moisture sorption isotherm of pine nuts (Pinus gerardiana) 2020 Biotechnology and Food Technology
2006. Aterogénny index plazmy vo vzťahu k vybraným antropometrickým ukazovateľom adipozity v súbore probandov slovenskej majoritnej populácie 2020 Open section
2007. Analýza glykánov rekombinantných IgA microarray metódou založenou na lektínoch a technikou MALDI-MS 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
2008. Izolácia biosurfaktantov a ich identifikácia pomocou HPLC 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2009. Stanovenie antioxidačnej aktivity strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
2010. Vplyv vonkajších podmienok na biosyntézu strieborných nanočastíc 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
2011. Stanovenie genotoxického poškodenia DNA aplikáciou tiaklopridu pomocou alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
2012. Štúdium vplyvu nízkoteplotnej plazmy a plynných produktov plazmy na povrchové vlastnosti sóje 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
2013. Antibakteriálny účinok dezinfekčných mydiel s esenciálnymi olejmi 2020 Open section
2015. Rekonštrukcia vegetácie Podtatranskej kotliny za posledných 800 rokov 2020 Ecology and Environmental Sciences
2061. Metabolic syndrome leading to type 2 diabetes mellitus in hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2016. UV-induced and silver nanoparticles-mediated formation of reactive oxygen species and interactions with guanosine monophosphate and dsDNA 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances