Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1910. Výskyt infekčnej anémie koní na Slovensku a vo Svete 2020 Open section
1911. Prevalencia parazitóz abiotických zložiek prostredia v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom 2020 Ecology and Environmental Sciences
1913. Prevalencia intestinálnych parazitárnych infekcií detí predškolského a školského veku 2020 Open section
1915. Prevalencia črevných parazitov psov z útulkov v Košickom kraji 2020 Open section
1916. Konštrukcia nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty - sarkozínu 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1917. Prenatal hypoxia affected postnatal development and brain neurotransmitter levels of the rat offspring 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1918. Funkčná charakterizácia astrocytov v priebehu starnutia 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
2000. Hladina neopterínu, tryptofánu a IDO aktivita v moči detských a adolescentných pacientov s depresívnou poruchou 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1920. Efekt expresie onkogénnych variantov izocitrátdehydrogenázy v kvasinkách 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1921. Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1922. Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1923. Detekcia Streptococcus mutans vo vzorkách zubných biofilmov 2020 Open section
1924. Štrukturálna analýza angucyklín-podobného antibiotika auricín z S. lavendulae subsp. Lavendulae CCM 3239 s vysokou similaritou ku grizeuzínom 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1925. Štúdium orálnych kultivovateľných bakteriálnych populácií u šteniat 2020 Open section
1926. Syntéza a štúdium nových derivátov obsahujúcich tiazolo[5,4-d]tiazolové a oxadiazolové jednotky ako potenciálne elektrón transportné vrstvy 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1927. Zvýšenie senzitivity rezistentných testikulárnych nádorových buniek cieleným ovplyvnením ich metabolizmu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1928. Study of corrosion, biological and mechanical properties of biodegradable Zinc-Iron alloys with medical applications 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1929. Vplyv arzénu na rast a vybrané fyziologické charakteristiky ovsa siateho (Avena sativa cv. Václav) 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1930. Chemopreventívne účinky Cinnamomum zeylanicum L. v modeli experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1931. Protinádorové účinky Thymus vulgaris, Cinnamomum zeylanicum a Rhus coriaria v 4T1 modeli mamárneho karcinómu in vivo 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1932. Fyziologická odozva PSII horských smrekových ekosystémov pozdĺž výškového gradientu 2020 Ecology and Environmental Sciences
1935. MALDI TOF analysis of carrageenans from Furcellaria lumbricalis 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1934. Sysle v enzootických cykloch kliešťami prenášaných patogénov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1936. Porovnanie sorpcie dominantných špécií selénu na syntetický goethit 2020 Ecology and Environmental Sciences
1937. Panoftalmitída u veľhada kráľovského 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1938. Prehľad klinických príznakov u pacientov s COVID-19 2020 Open section
1939. Vplyv markeru T878C génu SCD na produkčné ukazovatele holštajnského plemena 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1940. Characterization of casein multilayer films and detection of trypsin by acoustic transducer 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1941. Vrodená fibrinogenémia a dysfibrinogenémia 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1942. Effects of sarsasapogenin derivatives on amyloid fibrils and cell viability 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1943. Baktericídne pôsobenie kombinácií esenciálnych olejov na Staphylococcus aureus 2020 Open section
1944. Elektrochemická detekcia inzulínu na elektródach modifikovaných nanočasticami ZnO 2020 Open section
1945. Príprava a charakterizácia de novo derivovanej nádorovej línie duktálneho adenokarcinómu pankreasu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1946. Vývoj elektrochemických biosenzorov na báze redoxne značených aptamérov na diagnostiku onkologických ochorení 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1947. Deriváty oxidácie cytozínu, distribúcia a regulácia génov v pohlavných chromozómoch X a Y knôtovky bielej (Silene latifolia) 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1948. Mikrobiálna rezistencia v črevnom mikrobióme zdravých ľudí a pacientov s ochorením pečene 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1949. Porovnanie antihelmintickej účinnosti rastlinných extraktov slezu (Malva sylvestris L.) a paliny (Artemisia absinthium L.) in vivo vs. in vitro 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1950. Sulphur/Carbon Cathodes for Lithium-Sulphur Batteries 2020 Open section
1951. Syntéza a protinádorová aktivita hybridných chalkónov indolu a 2-fluórfenylu 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1952. Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1953. PLC-PKC signaling pathway is significantly enhanced by endurance training and participates in neuroplasticity after spinal cord injury 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1954. Spokojnosť pacientov ako indikátor hodnotenia kvality v štátnych a súkromných zdravotníckych zariadeniach v Slovenskej republike 2020 Open section
1955. Modifikácia biomateriálov na báze železa pre zvýšenie biokompatibility 2020 Open section
1956. Neuropeptidmi vyvolané zmeny v zastúpení neuronálnych buniek u autistického modelu myší 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1957. Testovanie citlivosti primárnej bunkovej línie DFSC na statíny 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1958. Hladiny cirkulujúceho neprilyzínu u pacientov so srdcovým zlyhávaním s redukovanou ejekčnou frakciou 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1959. Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1960. Metabolomická profilácia ochorenia dna 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1961. The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1962. Biochemický profil moču pri karcinóme mliečnej žľazy 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances