Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1857. In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1858. Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1859. Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1860. Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1861. Čo so zubnou kefkou po chorobe? 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1862. Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1863. Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1864. Vplyv Coulombických interakcii na ON/OFF funkcionalitu 3-(2-(perfluórfenyl)-2-fenylhydrazóno)indolín-2-ónu 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1865. Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1866. The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1867. Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1868. Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances