Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1857. In silico study of family GH126 – potentially novel α-amylase 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1858. Vplyv chladenej plazmy na ľudské dermálne fibroblasty 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1859. Nedostatočná utilizácia kyslíka vo vzťahu k energetickej udržateľnosti srdcových mitochondrií v podmienkach patologickej záťaže 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1860. Hodnotenie vplyvu dihydrát magnéziumlaktátu na λ(max) a absorbanciu amlodipínu UV-VIS spektrofotometriou 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1861. Čo so zubnou kefkou po chorobe? 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1862. Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1863. Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1864. Vplyv Coulombických interakcii na ON/OFF funkcionalitu 3-(2-(perfluórfenyl)-2-fenylhydrazóno)indolín-2-ónu 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1865. Polyetylénglykolom obalené ultramalé superparamagnetické nanočastice magnetitu modifikujú reguláciu krvného tlaku v podmienkach akútneho stresu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1866. The role of HPA (hypothalamic-pituitary-adrenocortical) axis in the modulation of inflammatory response by chronic stress in the spleen of mice 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1867. Analýza génovej expresie vybraných neuroaktívnych faktorov v slezine myší po pôsobení chronického nepredikovateľného stresu s následnou stimuláciou lipopolysacharidom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1868. Analýza glykánov sérových glykoproteínov u pacientov s peritoneálnou dialýzou lektínovou microarray metódou 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1870. Flavonoidy v prítomnosti iónu Cu(II): spínač pre pro-oxidačné vlastnosti a poškodenie DNA?! 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1871. Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom? 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1872. Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi 2020 Biotechnology and Food Technology
1873. Prístrojovo riadené výkonné techniky pre imobilizáciu celobunkových biokatalyzátorov 2020 Biotechnology and Food Technology
1874. Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1875. Identification and Monitoring of Forest Habitats in Changing Environment in Area Čierny Balog, Central Slovakia by Satellite Images 2020 Ecology and Environmental Sciences
1876. Synthesis of new isoxazolidin-5-ones using KaMC reaction – useful method for preparing isoxazolidinyl 1,2,3-triazoles 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1877. Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1878. Synthesis of hydroxylated pyrrolidine and pyrrolizidine compounds from isoxazolidine diols 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1879. Artikulárny exsudát v periartroskopickom období 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1880. Perioperačný nález v reumochirurgii v skorých štádiách patogenézy 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1881. Semipatológická fraktúra v oblasti chirurgického krčka humeru 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1882. Implementácia sonografie do ortopedickej praxe 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1883. Štúdium benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu a ich potenciálne antimykotické vlastnosti 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1884. Využitie stereoselektívnych nukleofilných adícií izoxazolidín-4,5-diolov s Grignardovými činidlami v syntéze pyrolidínových alkaloidov 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1885. Podávanie probiotických baktérií ako adjuvantná terapia pri liečbe rakoviny – dôkaz z in vivo modelu kolorektálneho karcinómu 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1886. Synthesis of new bioactive mannostatin A analogues 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1887. Gold nanoparticles-enhanced biosensors for study of protease activity 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1888. Diferenciace rostlinných nápojů na základě barevných charakteristik 2020 Biotechnology and Food Technology
1892. Chrípka a očkovanie proti chrípke 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1890. Current distribution, microhabitat requirements and vulnerability of the Keeled Plump Bush-cricket (Isophya costata) at the north-western periphery of its range 2020 Ecology and Environmental Sciences
1893. Chemical and physicochemical mutagenization as a factor determinating the phenotype changes of selected biochemical features of Komagataeibacter xylinus bacteria 2020 Biotechnology and Food Technology
1894. Formulácia kombinovaných opiátových MUPS tabliet s využitím experimentálneho dizajnu 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1895. Analýza včelieho vosku pomocou HTGC-FID 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1896. Anti-Staphylococcal activity of quaternized mannan from the yeast Candida albicans 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1897. Efekt delécie génu PDR16 na membránovú fluiditu kvasiniek Candida albicans 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1898. Screening the protective and antioxidant potential of C-2, N-3 ring-substituted quinazolinones 2020 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1899. Zárodočné mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 u pacientov s karcinómom prostaty 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1900. Realizácia oficiálnej rozvojovej pomoci v oblasti potravinových databáz v Albánsku a Kirgizsku 2020 Open section
1901. Využitie FMT v manažmente črevných zápalových ochorení - in vivo dôkaz na experimentálnom modeli kolitídy u potkanov 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1902. Využitie aptamérov na detekciu baktérií 2020 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1903. Elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkových tlačených elektródach modifikovaných nanočasticami 2020 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1904. Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela 2020 Open section
1905. Vplyv polymérneho povlaku na degradáciu biomateriálov na báze železa 2020 Open section
2044. Vlastnosti obličkovej Na,K-ATPázy po mediastinálnom gama-ožiarení potkana 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1906. Mikrobiologická kontaminácia pracovného prostredia 2020 Open section
1907. Metabolic reprogramming of the host cells during lymphocytic choriomeningitis virus infection 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1914. Cerebrálna autozómovo dominantná arteriopatia so subkortikálnymi infarktmi a leukoencefalopatiou 2020 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics