Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1801. Úloha TerB, TerC, TerD a TerE proteínov E. coli v UV-C rezistencii 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1802. In vivo potvrdenie vplyvu pozitívnych a negatívnych regulátorov auricínu, biologicky aktívneho metabolitu Streptomyces aureofaciens CCM3239 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1803. Štúdium molekulárnych mechanizmov zahrnutých v MSC-sprostredkovanej chemorezistencii prsníkových nádorových buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1804. Biologický profil moču počas gravidity 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1806. Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1807. Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis 2019 Biotechnology and Food Technology
1808. Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru 2019 Biotechnology and Food Technology
1809. Sledovanie vplyvu leptantov na elektrochemické správanie vzoriek MXénu Ti3C2Tx 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1810. Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnom hostiteľovi, baktérií Vibrio natriegens 2019 Biotechnology and Food Technology
1811. Bukové ekosystémy a riziko sucha 2019 Ecology and Environmental Sciences
1812. The effect of administrated resveratrol on mitochondria isolated from chemically induced breast cancer tissue 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1813. Genetická štruktúra a diverzita hybridných rojov borovice lesnej a borovice horskej - kosodreviny na severnom Slovensku 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1814. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok remote-ischemického preconditioningu: Štúdium molekulárnych mechanizmov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1815. Dynamické zmeny v expresii angiotenzínového AT2 receptora po traumatickom poranení miechy 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1816. Produkcia termostabilnej katalázy-peroxidázy s vnesenými bodovými mutáciami v expresnom systéme E. coli 2019 Biotechnology and Food Technology
1817. Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov 2019 Biotechnology and Food Technology
1818. Možnosť využtia 3D tlače v liečbe maligného melanómu uvey 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1819. Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1820. Produkcia bioaktívnych látok imobilizovanými celobunkovými biokatalyzátormi v miešanom bioreaktore 2019 Biotechnology and Food Technology
1821. Vplyv oxytocínu na zmeny génovej expresie hipokampálnych neurálnych buniek 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1823. Fenologické pomery v NPR Boky vo vzťahu ku klimatickej zmene 2019 Ecology and Environmental Sciences
1824. Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp. 2019 Biotechnology and Food Technology
1825. Efektívna veľkosť populácie a genomický inbríding Slovenského strakatého plemena 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1826. Úseky ROH ako indikátory intenzity selekcie na genóm kombinovaných plemien chovaných na Slovensku 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1827. Molekulárna detekcia a stanovenie výskytu vybraných vírusových ochorení v chovoch exotických vtákov 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1828. Výskum kompenzačných mechanizmov srdca na úrovni mitochondrií pomocouhmotnostnej spektrometrie a fluorescenčnej spektroskopie 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1829. Účinok delécie génu na vybrané vlastnosti membrán kvasiniek 2019 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1830. Fosforylačné reakcie vybraných 2-tiofuranóz 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1831. Design of constructs required for succesful anchorage of human enterokinase into the Golgi apparatus 2019 Biotechnology and Food Technology
1832. Analýza buniek po interferencii s bioaktívnymi látkami asociovanými s myším herpetickým vírusom 68 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1833. Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber 2019 Biotechnology and Food Technology
1834. Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae u Vibrio harveyi 2019 Biotechnology and Food Technology
1835. Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1836. Stanovenie významných látok v extrakte Šalvie lekárskej (Salvia officinalis) pri biosyntéze strieborných nanočastíc 2019 Biotechnology and Food Technology
1837. Distribution of cholesterol in lipoprotein fractions in obese patients 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1838. Syntéza a využitie alkaloidu tryptantrínu 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1839. Hybridné chalkóny indolu, syntéza a antiproliferačné vlastnosti 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1840. Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1843. Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov ďateliny lúčnej 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1844. Virulenčný potenciál baktérií Vibrio spp. izolovaných na Slovensku (2017-2018) 2019 Ecology and Environmental Sciences
1845. Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1849. Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1850. Land cover – one of the catchment parameters with an impact on water quality in surface streams 2019 Ecology and Environmental Sciences
1851. Probiotiká ukryté v mikročasticiach 2019 Biotechnology and Food Technology
1852. Úloha proteínov regulujúcich mitochondriálne póry prechodnej permeability v podmienkach metabolického preconditioningu 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1853. Fotochrómne vlastnosti jednoducho modifikovateľných hydrazónov na báze benzoylpyridínov 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1854. Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1855. Príprava nanoštrukturovaného biosenzora na detekciu sarkozínu - potenciálneho biomarkera rakoviny prostaty 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1842. Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra 2019 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1856. Three subfamilies of fungal GH13 alpha-amylases - their evolutionary relatedness and ancestry 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics