Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1741. Tacitné (tiché) poznatky Slovákov získané v zahraničí 2018 Open section
1742. Farmakoterapia bolesti a biochemický profil moču 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1743. Vplyv vhodného výberu detergentu na izolačné a purifikačné kroky membránových proteínov reprezentovaný na proteíne TerC 2018 Open section for students
1744. Vzájomný vzťah karbonickej anhydrázy IX a cyklooxygenázy-2 v kolorektálnom karcinóme 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1745. Saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1746. Príprava a charakterizácia látok vhodných pre fluorescenčné značenie bakteriálnych buniek 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1747. Význam a izolácia karnozínu z kostrového svalstva daniela (Dama dama) 2018 Open section for students
1748. Testovanie účinkov plazmou aktivovanej vody pre potenciálnu liečbu parodontitíd 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1749. Testovanie účinkov studenej plazmy a plazmou aktivovanej vody pri endodoncii 2018 Open section for students
1750. Spektrálne štúdie 2,9-bisubstituovaných akridínových derivátov ako potenciálnych protinádorových liečiv 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1751. Výskyt mykotoxínov rodu Fusarium v kukurici siatej 2018 Biotechnology and Food Technology
1752. UV VIS spektroskopia – nástroj na rozlíšenie konkurenčných interakcií NH vodíkov izatínhydrazónov s aniónmi v závislosti od ich štruktúry 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1753. Expresia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v Escherichia coli a jej optimalizácie 2018 Open section for students
1754. BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1755. Zachovanie kultúrneho dedičstva: utilizácia esenciálnych olejov pri dezinfekcii historických predmetov a objektov 2018 Open section
1756. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade 2018 Ecology and Environmental Sciences
1758. Diferenciácia zubných kmeňových buniek a ich charakterizácia 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1757. Semisynantropné druhy netopierov - biológia, ochrana a verejnozdravotné aspekty 2018 Ecology and Environmental Sciences
1765. Glykánový biosenzor na báze Tn antigénu na stanovenie protilátky GOD3-2C4 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1759. Vytváranie nových biomedicínskych in vitro modelov pre liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy technikou reprogramovania buniek 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1760. Periosteum as a good source of mesenchymal stem cells used for potential cell based therapies in bone regeneration 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1761. Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1762. Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových kmeňových bunkách 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1763. Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae 2018 Open section
1764. Bioinformatics tools for analysis of livestock genetic diversity 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1766. Uvoľňovanie protizápalového liečiva dexametazónu z termosenzitívnych poly(2-oxazolínov) 2018 Open section for students
1767. Efekt termostabilnej rekombinantnej katalázy AfKatG ako prídavku rastových médií potravinárskych kmeňov 2018 Biotechnology and Food Technology
1768. Lectin-Based Method for Evaluation of Neuraminidase Activity and Its Inhibitors 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1769. Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1770. Účinky plazmou aktivovaného média na zdravé a rakovinové bunky 2018 Open section for students
1771. Voľne žijúca avifauna ako súčasť kontaminovaného prostredia 2018 Ecology and Environmental Sciences
1772. Príprava rekombinantného plazmidu s inzertom šaperón-like génu z Cronobacter sakazakii pod indukovateľným lac wt promótorom 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1773. Baktéria s najrýchlejším životným cyklom- Vibrio natriegens ako potenciálny kmeň pre heterologickú expresiu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1777. Výskyt patogénnych mikromycét u teliat 2018 Open section
1775. Detekcia tioglykozidáz vo vláknitých hubách z rodu Trichoderma 2018 Biotechnology and Food Technology
1776. Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1778. Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis 2018 Biotechnology and Food Technology
1779. Rozšírenie ovocných druhov v Malých Karpatoch 2018 Open section for students
1780. Affect of heart mitochondrial energetic metabolism in remote ischemic and metabolic preconditioning 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1782. Ako vplýva nenútené cvičenie na srdce potkana? 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1783. Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1784. Identifikácia vibrií izolovaných zo slovenských vôd a determinácia ich faktorov virulencie 2018 Ecology and Environmental Sciences
1785. Právne normy upravujúce vodenie psov do prírody na území Slovenska 2018 Open section
1786. Proteomické analýzy a potenciálne proteínové interakcie zapojené do procesov kardioprotektívnej signalizácie srdcových mitochondrií v podmienkach metabolického preconditioningu 2018 Open section for students
1787. Parazitárne ochorenia ovplyvňujúce výkonnosť poľovníckych psov 2018 Open section
1790. Mastitis pathogens and their resistance againstantimicrobial agents in herds of dairy cows situated in marginal parts of Slovakia 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1797. Nová cesta k tirapazaminu – hudbe budúcnosti v liečbe hypoxických nádorov 2019 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1798. Relation between lipoprotein fractions and homocysteine in patients with dyslipidemia 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1799. Postup extrakcie škrobu z batátov 2019 Biotechnology and Food Technology
1800. Metabolic activity of macrophages from mice modulated by probiotic bacteria and Trichinella spiralis infection 2019 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics