Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1688. Stanovenie optických a dielektrických vlastností nanočastíc ZnO prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie 2017 Open section
1689. Charakterizácia a modifikácia ílových minerálov pomocou spektroskopie v THz oblasti 2017 Open section
1690. Produkcia kyseliny šťaveľovej rôznymi kmeňmi Aspergillus niger 2017 Ecology and Environmental Sciences
1691. Efektívna stratégia expresie transmembránového proteínu TerC a jeho počiatočná purifikácia 2017 Open section for students
1692. Heterologická expresia a purifikácia neuropeptidu ITPL z Bombyx mori v Escherichia coli 2017 Open section for students
1693. Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1694. Wine grape pomace protects against reperfusion arrhythmias in dysmetabolic rats 2017 Biotechnology and Food Technology
1695. Biochemicke merania chrupavkových transplantov ľudského kolena prostredníctvom magnetickej rezonancie 2017 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1696. Proveniencia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov albu a cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika 2017 Ecology and Environmental Sciences
1697. Meranie metabolizmu svalov lýtka pomocou fosforovej MR spektroskopie 2017 Open section for students
1698. Poloxamérové gély ako vehikulá pre topickú aplikáciu terbinafín hydrochloridu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1699. Syntéza zlatých nanočastíc s použitím ovocných extraktov, charakterizácia a ich potenciálne využitie pre biomedicínske aplikácie 2017 Open section for students
1700. Porovnanie pomeru signál-šum pri 31P MRS ľudského mozgu na 3, 7 a 9.4 T použitím duálne ladených hlavových cievok 2017 Open section for students
1701. Môže cvičenie aktivovať kardioprotektívnu signálnu dráhu PI3K/Akt? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1702. Testovanie transformácie baktérií E. coli chemickou transformáciou a použitím studenej plazmy 2017 Open section for students
1703. Sex differences and dynamic changes of oxidative stress markers in stroke patients 2017 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1704. Analýza erytrocytov u pacientov s nádorovým ochorením: tvary a antioxidačné enzýmy 2017 Open section for students
1705. Daňové príjmy miestnej samosprávy na Slovensku v roku 2014 2017 Open section
1706. Extrakcia kovov z e-odpadu lúhovaním kmeňmi Aspergillus niger 2017 Ecology and Environmental Sciences
1707. Farmakologický a toxikologický potenciál húb Agaricus spp. 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1708. In vitro indukovaná zápalová reakcia LPS redukovaná synergickým účinkom kvasinkových glukánových častíc spoločne s kurkumínom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1709. Adaptácia myokardu pri klinicky použiteľných formách ,,preconditioningu“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1710. Biophysical methods for studying peptide/protein – nanoparticle interactions 2017 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1712. FTIR štúdium Hydrotalcitu 2018 Open section for students
1714. Antibakteriálny efekt esenciálnych olejov na MRSA 2018 Open section for students
1715. Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1716. Použitie nízkotlakovej plynovej chromatografie s hmotnostno-spektrometrickou detekciou na analýzu rastlinných olejov a masla 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1717. Potvrdenie prítomnosti Penicillium spp. v škrupine slepačích vajec 2018 Open section
1718. Stanovenie obsahu karnozínu vo vzorkách mäsa 2018 Open section for students
1719. Funkcia a štruktúra fosforylovaných proteínov mitochondriálneho nukleoidu 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1720. Nový elektrochemický prístup pre stanovenie kyseliny močovej na bórom dopovaných diamantových elektródach s rôznym obsahom bóru 2018 Open section for students
1721. Formulácia „abuse resistant“ liekovej formy s prolongovaným účinkom opiátového analgetika 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1722. Možnosti terapie rakoviny štítnej žľazy 2018 Open section for students
1723. Vplyv ťažkých kovov na vznik rezistencie u pôdnych mikroorganizmov 2018 Ecology and Environmental Sciences
1724. Využitie MS na odhalenie falšovania včelieho vosku parafínom a stearínom 2018 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1725. Age-related changes in resistance of rat hearts to ischemia and effect of remote ischemic preconditioning: Study of potential molecular mechanisms 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1726. Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1727. Úloha RISK signálnej dráhy v kardioprotektívny účinok remote ischemického preconditioningu u SHR potkanov 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1789. The etiology of sheep՝s mastitis at different milking technology 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1729. MEOTA-BTZ deriváty inhibujú amyloidnú agregáciu lyzozýmu v závislosti od dĺžky linkera 2018 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1730. Nanoparticles in the aquatic environment 2018 Ecology and Environmental Sciences
1731. Porovnanie celkového obsahu sacharidov a urónových kyselín u rastlín Momordica grosvenori a Momordica charantia 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1732. Využitie NGS na nekultivačnú charakterizáciu mikroflóry fermentovaných potravín 2018 Biotechnology and Food Technology
1733. Syntéza a charakterizácia nových polymérov na báze tiazolo[5,4-d]tiazolu ako fotoaktívnych materiálov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1735. Charakterizácia modelu replikačnej senescencie In vitro 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1736. Účinok humínových látok na antioxidačnú aktivitu rastlinných extraktov 2018 Open section for students
1737. Allelopathy effect of aqueous lichen extract on germination of conifers 2018 Ecology and Environmental Sciences
1738. Synthesis of Isoxazolidinyl Triazoles - Promising Drug Candidates 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1739. Mikroorganizmy identifikované modernými molekulárno-biologickými metódami v priebehu výroby ľadového vína 2018 Biotechnology and Food Technology
1740. Nová stratégia prípravy 4-hydroxyizoxazolidínov 2018 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology