Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
107. Vplyv aspiračného reflexu na tracheobronchiálny kašeľ 2010 Open section for students
108. ÚČINKY ELEKTROMAGNETICKÉHO POĽA NA ZMENY NIEKTORÝCH BIOLOGICKÝCH PARAMETROV U ANESTEZOVANÝCH MAČIEK – ÚVODNÁ ŠTÚDIA 2009 Open section for students
109. OVEREXPRESIA P-GLYKOPROTEÍNU V L1210/VCR JE ASOCIOVANÁ SO ZMENAMI ENDOPLAZMATICKÉHO RETIKULA 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
110. Vybrané stresové faktory krajiny Slovenska hodnotené na úrovni okresov 2010 Ecology and Environmental Sciences
111. Lomové vlastnosti kostných cementov 2011 Open section for students
112. Poškodenie pôdneho ekosystému priemyselnými emisiami 2011 Ecology and Environmental Sciences
113. Charakteristika geotermálnej štruktúry Popradskej kotliny z pohľadu numerického modelovania 2011 Ecology and Environmental Sciences
114. IARQ - ROMA Kvalita ovzdušia vnútorného prostredia budov a respiračné zdravie v rómskych osadách na Slovensku a v Rumunsku 2010 Ecology and Environmental Sciences
116. DISTRIBÚCIA REZISTENTNÝCH A CITLIVÝCH ALEL V POPULÁCIÁCH IZOLÁTOV DRUHU HAEMONCHUS CONTORTUS 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
117. Výskyt Neospora caninum a Toxoplasma gondii na vybranej kozej farme východného Slovenska 2011 Open section for students
118. Nové deriváty akridínov ako potenciálne fotosenzibilizéry 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
119. Vplyv využívania územia v minulosti na zmeny fytocenóz 2010 Ecology and Environmental Sciences
120. Zmeny využívania krajiny v minulosti a ich dopad na rastlinné spoločenstvá 2009 Ecology and Environmental Sciences
121. Aktivácia PPAR - alpha a jej vplyv na ischemicko-reperfúzne poškodenie v izolovanom srdci potkana: úloha PI3K/Akt 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
122. Vplyv akútneho a chronického podávania statínov na ischemicko – reperfúzne poškodenie izolovaného srdca potkana 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
123. Sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) na synteticky pripravený goethit a vplyv tepelnej úpravy goethitu na ich priebeh 2010 Open section for students
124. Molekulárna epidemiológia a epizootológia granulocytárnej anaplazmózy na Slovensku 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
125. VÝSKYT ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM V KLIEŠŤOCH A REZERVOÁROVÝCH ZVIERATÁCH NA SLOVENSKU 2009 Open section for students
126. Analýza zmien krajinnej štruktúry Čachtických Karpát, lokalita NATURA 2000 2010 Ecology and Environmental Sciences
127. Využitie kapilárnej izotachoforézy v analýze potravín 2011 Biotechnology and Food Technology
128. Monitoring obsahu organických kyselín vo vzorkách slovenskej bryndze 2010 Open section for students
129. Sonografické korelácie nestability mediálneho menisku s klinickým obrazom 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
130. Analýza frakcií drevnej piliny laserovým prachomerom 2010 Ecology and Environmental Sciences
131. FUGITÍVNE EMISIE TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK AKO VÝSLEDOK ANTROPOGÉNNEJ ČINNOSTI 2009 Ecology and Environmental Sciences
132. Plánovania liečby v rádioterapii a prevencia postradiačných zmien 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
133. Prispevok k poznaniu mikroklimatických vlastností porastu Fallopia sp. 2011 Ecology and Environmental Sciences
134. Výskyt búrok na Podunajskej nížine ako bioklimatologické riziko krajiny v období 1951-2008 2010 Ecology and Environmental Sciences
135. Zhodnotenie produkčného potenciálu slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) vplyvom foliárneho ošetrenia prípravkami Route a Sunagreen 2011 Biotechnology and Food Technology
136. Vplyv antropogénnych faktorov na parametre produkcie slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 2010 Open section for students
137. Rozptyl integrovaného EMG signálu závisí od frekvencie akčných potenciálov v svalovom vlákne, teoretický model 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
138. NOVÉ DNA-INTERKALÁTORY S PROTINÁDOROVÝM ÚČINKOM 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
139. Restrikčno-modifikačné systémy II. typu enterokokov molekulárno-biochemická charakterizácia 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
140. Vrstevnicové obrábanie ako účinný nástroj znižovania intenzity vodnej erózie 2011 Ecology and Environmental Sciences
141. Sledovanie zmien v stene aorty vplyvom diabetes mellitus a účinkov orechových olejov pomocou fluorescenčnej spektroskopie 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
142. Štúdium autofluorescenčných spektier aorty pomocou fluorescenčnej spektroskopie 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
143. Vplyv prečnievajúcej sekvencie na stabilitu a konformáciu G-kvadruplexovej DNA 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
144. Spôsob využitia PET flaší v drevospracujúcom priemysle 2011 Ecology and Environmental Sciences
145. Vplyv resveratrolu na životaschopnosť bovinných spermií v podmienkach in vitro 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
146. Hodnotenie vplyvu cukru a jeho alternatív na zdravie človeka 2011 Biotechnology and Food Technology
147. Zber údajov o stravovacích zvyklostiach Európanov pre EFSA (European Food Safety Authority) 2010 Biotechnology and Food Technology
148. Využitie ko-expresného systému pri štúdiu mechanizmu teluričitanovej rezistencie 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
149. Mesto Banská Bystrica a jeho biotický potenciál 2011 Ecology and Environmental Sciences
150. Účinky Sb3+ na rast a tvorbu fotosyntetických pigmentov semenáčikov Sinapis alba L. 2010 Ecology and Environmental Sciences
151. Andozeme – porovnanie andozemí s výskytom na Slovensku a andozemí vybraných európskych lokalít 2009 Open section for students
152. Úloha membránového cholesterolu v osmoticky indukovanej sekrécii inzulínu 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
153. Obezita ťažko ovplyvniteľný rizikový faktor aj skupine vysokorizikových pacientov 2011 Open section for students
154. Problémy spojené s vyjádřením antioxidační aktivity potravin 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
155. Hodnocení kvality konvenčních vín a biovín pomocí moderních fyzikálně-chemických postupů 2010 Biotechnology and Food Technology
156. Využitie zeleniny pri výrobe pekárenských výrobkov 2011 Open section for students
157. Vplyv spermií mladých býkov na úspešnosť in vitro oplodnenia hovädzieho dobytka 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics