Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1711. Zmena štruktúrno-funkčných vlastností ancestrálneho proteínu pomocou InDel mutagenézy 2018 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1632. Optimization of protein extraction and quantification in the yeast Kluyveromyces lactis 2017 Biotechnology and Food Technology
1633. New highly effective and selective aldose reductase inhibitor DPI-1 for the treatment of diabetic complications 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1634. Probiotické bakteriálne kmene používané vo veterinárnej praxi 2017 Open section
1635. Stanovenie citlivosti PCR s ITS3/4 primermi využívanej pri diagnostike Malassezia spp. 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1636. GC-MS/MS analýza neprchavých organických látok v cigaretovom popole 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1637. Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1638. Dôvody odchodu a návratu mladých ľudí zo Slovenska 2017 Open section
1639. Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS 2017 Open section
1640. Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1686. Molecular switches containing crown-ether moiety 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1642. Vakcíny a očkovanie ľudí na Slovensku 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1644. Črevné parazitózy v chovoch hlodavcov na východnom Slovensku 2017 Open section
1646. Izolácia, spracovanie a charakterizácia zubných kmeňových buniek 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1647. Kultivácia zubných kmeňových buniek v 2D a 3D podmienkach 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1648. Lúhovanie hliníka z minerálnych fáz v dôsledku pôsobenia metabolizmu vláknitých húb Aspergillus niger a A. clavatus 2017 Ecology and Environmental Sciences
1649. Senzory pH s kumarínovým skeletom 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1650. Nanokavitové filmy pre SERS aplikácie 2017 Open section
1651. Obezita ako jeden z rizikových faktorov arteriálnej hypertenzie 2017 Open section for students
1652. Vplyv patogénov na správanie kliešťov rodu Dermacentor v laboratórnych podmienkach 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1653. Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov a zelená syntéza strieborných nanočastíc 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1654. Očkovanie proti besnote u ľudí na Slovensku 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1655. Role of cAMP Signaling in Regulation of Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1 2017 Open section for students
1656. Vplyv diétnych polyfenolov na oxidačný a karbonylový stres u subjektívne zdravých dobrovoľníkov 2017 Open section for students
1657. Novovyvinutá plynovochromatografická metóda analýzy nápojov vyrábaných z hrozna 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1658. Prítomnosť fajčiara v spoločnej domácnosti a jeho vplyv na prvú skúsenosť s fajčením u adolescentov 2017 Open section for students
1659. Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách 2017 Biotechnology and Food Technology
1660. Chov lariev včely medonosnej v laboratórnych podmienkach 2017 Open section
1661. Vplyv pH na bioremediáciu vybraných rádionuklidov pomocou mikrorias Chlorella vulgaris a Dunaliella salina 2017 Open section
1662. Analýza železa pomocou Mössbauerovej spektrometrie vo vzorkách ľudského mozgu 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1663. Hmotnostno-spektrometrická analýza proteómu ako nástroj v systémovej biológii 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1664. Endoparazity psov chovaných na salašoch a farmách 2017 Ecology and Environmental Sciences
1665. Hubové biomasy pre zakoncentrovanie rádionuklidov 2017 Ecology and Environmental Sciences
1667. Druhová diverzita a prevalencia endoparazitov mačiek chovaných v rozdielnych podmienkach 2017 Ecology and Environmental Sciences
1668. Monitoring povrchových vôd vo vybraných oblastiach 2017 Ecology and Environmental Sciences
1669. Vplyv pravdepodobnostného prístupu pri riešení potrubia na pružnom podklade 2017 Open section
1671. Metadón a jeho distribúcia v ľudskom tele zisťovaná po smrti 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1672. Index telesnej hmotnosti ako kofaktor rozvoja jednotnej choroby dýchacích ciest 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1673. Základné charakteristiky pôdneho typu smonica na lokalite Gbely 2017 Ecology and Environmental Sciences
1674. Optimalizácia produkcie kataláz-peroxidáz využitím chaperónovej koexpresie 2017 Biotechnology and Food Technology
1675. Vplyv obezity navodenej vysokotukovou diétou a fyzickej aktivity na kosť v experimentálnom modeli potkana s a bez ovariektómie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1676. Elektrochemická detekcia inzulínu na zlatých mikroelektródach 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1677. Zhodnotenie vplyvu glyfosátu na biotu 2017 Ecology and Environmental Sciences
1678. Analýza celkových nákladov a výsledkov modelovaných prípadov osýpok pri poklese zaočkovanosti 2017 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1679. Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris 2017 Biotechnology and Food Technology
1680. Isatin hydrazones based on phenanthroline like skeleton – synthesis 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1681. Endolyzín fága phiC31: heterologická expresia syntetického génu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1683. Optimalizácia enzymatickej syntézy etyl-α-galaktozidu 2017 Open section for students
1684. Testovanie citlivosti kvasiniek rodu Malassezia na vybrané esenciálne oleje 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1687. The role of Neutrophil Extracellular Traps in cardiomyocytes damage at modeling of hypoxia-reoxygenation 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics