Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1580. Salivárne markery oxidačného stresu u detí s diabetes mellitus 1. typu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1581. Karboanhydráza IX ako možný prognostický biomarker asociovaný s kolorektálnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1582. Metoda RLB (Reverse Line Blot) v detekci arbovirů 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1565. Myeloid-derived suppressor cells and their importance in diseases caused by larval stages of tapeworms 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1583. Rozdielnosti vo výsledkoch hodnotenia regionálnych disparít analyzovaných rôznymi štatistickými metódami 2017 Open section
1584. 3,6,9-trisubstituované akridínové deriváty ako potenciálne protinádorové liečivá 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1585. Vplyv teploty na dynamiku prežívania bakteriálnych izolátov druhu Escherichia coli a Staphylococcus aureus 2017 Biotechnology and Food Technology
1586. Rekombinantné fragmenty protilátok využité v biosenzoroch pre spoľahlivejšiu diagnostiku rakoviny prostaty 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1587. Vplyv elektromagnetického poľa generovaného základňou telefónu na aktivitu autonómneho nervového systému 2017 Open section for students
1588. Kostný metabolizmus u pacientok s mentálnou anorexiou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1589. First order hyperpolarizability of benzothiazole salts 2017 Open section
1590. Elektrochemické stanovenie glukózy na zlatých mikroelektródach 2017 Open section for students
1591. Potential of Lactobacillus species in therapy of gluten-related diseases 2017 Biotechnology and Food Technology
1592. Metabolomický profil depresívnych zvierat sa prejavil zmenami v aminokyselinách a biogénnych amínoch: potenciál pre včasnú diagnostiku klinickej depresie? 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1593. Aplikácia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri výskume kynurenínov v moči detských pacientov s depresiou 2017 Open section for students
1594. Masívny hematóm m. quadriceps po TEP – 3D echografická diagnostika. Kazuistika 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1595. Sonograficky navigovaná artroskopia koxy 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1596. Využitie hmotnostnej spektrometrie v proteomickej analýze vzorky srdca po 1D gélovej elektroforéze 2017 Open section for students
1597. Hodnotenie respiračných a motorických funkcií u pacientov s pompeho chorobou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1598. Protinádorový účinok Lactobacillus plantarum LS/07 in vitro 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1599. Kontinuálne vystavenie chladu indukuje protizápalovú odpoveď a hnedý fenotyp adipocytov v mezenterickom tukovom tkanive potkanov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1600. Výskyt mikroskopických vláknitých húb v pšenici 2017 Open section
1604. Nové substráty nekatalyzovaného bromičnanového oscilátora 2017 Open section
1602. Kontaminácia obilnín rodom Penicillium 2017 Open section
1603. Fotochémia izatín naftalénimidhydrazónov 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1605. Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1606. Fylogenéza streptomycétových fágov a ich endolyzínov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1607. Úloha adrenergických receptorov v imunomodulácii týmusu potkanov vystavených jednorazovému a opakovanému IMO stresu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1608. Význam sledovania apolipoproteínov A-I a B v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1609. Vplyv 900 MHz frekvencie elektromagnetického poľa na liahnutie lariev kliešťa Dermacentor reticulatus 2017 Open section
1610. Výskyt a terapia dikroceliózy na farmách oviec na Slovensku 2017 Open section
1611. Karbonická anhydráza I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1612. Štúdia granulovateľnosti humánnych liečiv s obsahom paracetamolu 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1613. Záznam dýchacích pohybov hrudníka pomocou akcelerometrických snímačov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1614. Fermentation properties of lactobacilli starter culture in rye-wheat sourdough 2017 Biotechnology and Food Technology
1615. Priebeh oxidačných procesov lipidov v mäsovom výrobku 2017 Biotechnology and Food Technology
1616. Štúdium chemorezistencie testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1617. Remodelácia bunkového cyklu a aktínového cytoskeletu statínmi 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1619. Vplyv imobilizačného stresu na vybrané fyziologické parametre laboratórneho potkana v modeli depresie 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1620. Vplyv nepôvodnej borovice čiernej na diverzitu a invadovanosť podrastu 2017 Ecology and Environmental Sciences
1621. Demografické zmeny a ich dopad na spoločnosť 2017 Open section
1622. „Large scale“ syntéza triazínov – potenciálne herbicídy? 2017 Ecology and Environmental Sciences
1623. Príprava a vlastnosti 2-hydroxyhalogénbenzoátozinočnatých zlúčenín 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1624. Výskyt subtypov a rezistencie HIV na Slovensku v r. 2015-2016 2017 Open section for students
1625. Respiračné pohyby hrudníka počas zrakového biofeedbacku pri postoji 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1626. Malassezia spp. u ošípaných na Slovensku 2017 Open section
1627. Prevalencia kvasiniek u poľovných plemien psov 2017 Open section
1628. Cell wall binding domains of bacteriophage endolysins as tools for the detection of Gram-positive pathogens 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1629. Ľudský papilomavírus v etiopatogenéze orofaryngeálneho karcinómu 2017 Open section for students
1630. Identifikácia a charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných druhom Exiguobacterium undae 2017 Open section