Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1526. Vybrané charakteristiky ľudských erytrocytov po podávaní vitamínu C 2017 Open section for students
1527. Medzi-pohlavné rozdiely v expresii hodinových génov u pacientov s kolorektálnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1528. Vplyv podávania Aloe Vera Barbadensis Miller na antioxidačný status poštových holubov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1529. Influence of parenteral supplementation of selenium and vitamin e in dairy cows during pregnancy on udder health and milk quality 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1530. Priblíženie multikomponentovej geotermometrie a saturačného indexu SI 2017 Ecology and Environmental Sciences
1531. Účinok derivátov kvercetínu na viabilitu pankreatickej bunkovej línie INS-1E 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1532. Prevalencia baktérií rezistentných voči antibiotikám v kanalizačnom biofilme 2017 Ecology and Environmental Sciences
1533. Interakcie tiazolovej oranž s Triplexovou a G-kvadruplexovou DNA 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1534. Termosenzitívne blokové kopolyméry na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolované uvoľňovanie liečiv 2017 Open section for students
1535. Ovplyvnenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov alginitom 2017 Open section for students
1536. Analýza vplyvu dusičnanov na rast koreňov kukurice v podmienkach pôsobenia kadmia 2017 Open section for students
1537. Synthesis of saccharide precursors suitable for preparation of potential inhibitors of glycosyltransferases 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1538. Analýza asociácie medzi celkovým sérovým testosterónom a patologickým gleasonovým skóre u pacientov s karcinómom prostaty 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1539. Vplyv jednonukleotidových polymorfizmov génu CYP2D6 na farmakogenetiku opioidných analgetík 2017 Open section for students
1540. Aplikácia rôznych metód merania množstva telesného tuku v súbore vysokoškolských študentov 2017 Open section
1541. Vazoaktívna úloha oxidu dusnatého a sírovodíka u dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1542. Vplyv výluhu listov Combretum micranthum v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1543. Testovanie možností sorpcie 137Cs na impregnovanom sorbente 2017 Open section
1544. Klinčekovec voňavý a Fenikel obyčajný, silice pôsobiace pri ochorení i v prevencii 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1545. Síra a jej formy, výskyt, ťažba a zdraviu prospešné kúpele 2017 Ecology and Environmental Sciences
1546. STEMI a dodržiavanie odborného usmernenia 2017 Open section for students
1547. Možnosti ovplyvnenia Spiny bifidy prostredníctvom aplikácie ortotických pomôcok v klinickej praxi 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1548. Sex differences and dynamic changes of oxidative stress markers in stroke patients 2017 Open section for students
1549. Enzýmové acetylácie kyseliny kojovej 2017 Open section for students
1551. Determinujúce faktory výsledkov liečby u pacientov s lymfómovým ochorením v oblasti oka a očnice 2017 Open section for students
1552. Prehľad biogénnych amínov v jednotlivých druhoch potravín 2017 Open section
1553. Mikrobiologické vyšetrenie Slovenskej bryndze 2017 Open section
1555. Štúdium deregulácie miRNA u pacientov s pľúcnym karcinómom 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1556. CRISPR-Cas9 sprostredkovaná editácia karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1557. Tiazolo [5,4-d] tiazoly - nádejné stavebné jednotky pri syntéze komponentov organických polovodičov 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1558. Fermentované kukuričné produkty vo vývoji nových funkčných potravín 2017 Biotechnology and Food Technology
1559. Vybrané produkty s obsahom kyanogénnych glykozidov a ich nástrahy 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1560. Rod artemia – modelový organizmus vo vedeckom výskume 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1561. Pokračovanie story ,,Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek“ 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1562. Stromálna vaskulárna frakcia a mezenchýmové kmeňové bunky v terapii osteochondrálneho poškodenia 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1563. Rutledge lethal multiple congenital anomaly syndrome: a rare form of Smith-Lemli-Opitz syndrome 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1564. Fluorescein diacetate (FDA) hydrolytic activity of forest soil 2017 Ecology and Environmental Sciences
1566. LiFePO4/Sulfur composites as cathode materials for high performance Li-S batteries 2017 Open section
1567. Vplyv soli na žiaducu a nežiaducu mikrobiotu pri výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Open section for students
1568. Sledovanie migrácie drobných spevavcov metódou odchytov a krúžkovania na Štrkovisku Geča 2017 Ecology and Environmental Sciences
1569. Kombinovaný účinok teploty a aktivity vody na rast Geotrichum candidum 2017 Biotechnology and Food Technology
1570. Vplyv štruktúry na vznik aniónov izatínu v aprotických rozpúšťadlách 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1571. Nové spirocyklické oxindoly 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1572. In vitro study of immunomodulatory activities of purified anthocyanins-rich berry extract prepared from Sambucus nigra 2017 Biotechnology and Food Technology
1573. Monitoring hniezdneho spoločenstva vtákov na Ornitologickom stacionári Drienovec v roku 2016 2017 Ecology and Environmental Sciences
1574. Effect of probiotic strains and Trichinella spiralis infection on lymphocyte subsets in the mouse small intestine 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1575. Biodegradovateľné kovové materiály modifikované keramickým filmom 2017 Open section
1576. Monitoring výskytu synantropných druhov netopierov na území Košíc 2017 Ecology and Environmental Sciences
1577. Optimalizácia metodiky skríningu mutácii génu PTEN vo vzorkách endometria 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1579. Morfologicko- genetická charakterizácia vláknitých druhov siníc z čeľade Leptolyngbyaceae 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics