Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1470. Pôsobenie PPARγ v hypertenzii u mladých a dospelých spontánne hypertenzných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1471. Štruktúra príjmov miestnej samosprávy podľa veľkostnej kategórie obcí v rokoch 2012-2014 2016 Open section
1472. Enzymatické acetylácie prekurzorov fenylpropanoidných glykozidov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1473. Vitamín D status u pre a postmenopauzálnych žien vo vzťahu k obezite a vybraným kardiometabolickým parametrom 2016 Open section for students
1474. Deaminácia cytozínových báz na deoxyuracil komplikuje sekvenovanie FFPE materiálu pomocou aj Sangerovej metódy aj pri sekvenovaní druhej generácie 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1475. Príprava vektora na expresiu alkohol dehydrogenázy s N-terminálnym glykozylačným miestom v Escherichia coli 2016 Open section for students
1476. Hladiny vybraných pterínov v moči pacientok s nádorovým ochorením vaječníkov 2016 Open section for students
1477. Zhodnotenie májovej singularity - Pankrác, Servác, Bonifác a Žofia 2016 Ecology and Environmental Sciences
1478. Účinok Aronia melanocarpa na kardiovaskulárny systém potkanov 2016 Open section for students
1479. Porovnanie schopnosti biovolatilizácie arzénu a antimónu prostredníctvom mikroskopickej huby Aspergillus niger a autochtónnej mikroflóry v laboratórnych podmienkach 2016 Ecology and Environmental Sciences
1480. Zhodnotenie vegetačného obdobia oblasti Horného Požitavia 2016 Ecology and Environmental Sciences
1481. Phylogeny of parasites of the genus Dactylogyrus (Monogenea) on Balkan Peninsula 2016 Open section
1483. Pakomáre (Chironomidae) ako indikátory klimatických oscilácií posledného milénia v sedimente Popradského plesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
1484. Inhibitory serinových peptidáz (SERPINY) parazitického organismu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1485. Vplyv výživy dusíkom na vybrané parametre pšenice 2016 Biotechnology and Food Technology
1487. Sezónna dynamika synantropnej vegetácie na rúbaniskách bábskeho lesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
1486. Post-translačné modifikácie a ich úloha pri regulácii ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1488. Remote ischemic preconditioning effects tolerance to ischemia in hearts of spontaneously hypertensive rats in age dependant manner 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1490. Účinok podávania (-)-epikatechínu u mladých potkanov s rôznou predispozíciou k hypertenzii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1495. All measurements in a probabilistic theory are compatible if and only if the state space is a simplex 2017 Open section
1496. Hodnotenie vzťahov ekologických a antropogénnych záujmov v záujmovom území Krásna nad Hornádom 2017 Ecology and Environmental Sciences
1497. ”Nested” PCR test for diagnostics of Helicobacter pylori infection 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1498. Aktualizácia kvasinkového mitochondriálneho kódu 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1499. Intróny a voľne stojace čítacie rámce mitochondriálnej DNA Saccharomyces 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1500. Protinádorové účinky klinčeka v preventívnom modeli karcinómu prsníka 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1501. Stanovenie citlivosti kmeňov Staphylococcus warneri izolovaných z potravín živočíšneho pôvodu voči vybraným druhom antibiotík 2017 Open section
1502. Izolácia genomickej DNA z troch druhov drobného ovocia 2017 Biotechnology and Food Technology
1503. The Immunotoxicity of Titanium Dioxide Nanoparticles 2017 Open section for students
1504. Vplyv kyseliny usnovej na klíčenie a metabolizmus semenáčikov smreka obyčajného a borovice lesnej 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1505. Elevated level of soluble CD222 in sera of cancer patients 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1506. Dezinfekcia rúk tekutými mydlami 2017 Open section for students
1507. Laserová spektroskopia fotovoltických materiálov na báze polytiofénov 2017 Open section
1508. Analýza obilnín a pseudoobilnín z hľadiska výživnej kvality a možnosti prípravy bezlepkových potravín 2017 Biotechnology and Food Technology
1509. Nutričná kvalita kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín 2017 Biotechnology and Food Technology
1510. Analýza asociácie polymorfizmu rs17878486 génu AMELX s kariéznym procesom u detí slovenskej majoritnej populácie a rómskeho etnika z východného Slovenska 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1511. Antibakteriálny účinok esenciálnych olejov Tea Tree a Ravintsara na Staphylococcus aureus 2017 Open section for students
1512. Lipopolysacharid zvyšuje expresiu amyloidového prekurzorového proteínu u stresovaných CRH-/- myší 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1513. Posúdenie vplyvu lyžiarskeho strediska na ekologickú únosnosť krajiny na základe hodnotenia zmien typov rastlinných spoločenstiev a krajinnej pokrývky (modelové územie Martinské hole) 2017 Ecology and Environmental Sciences
1514. Lipid based formulations: strategy, formulations, methods and saturation 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1515. Purifikácia rekombinantnej chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) afinitnou chromatografiou na Ni-NTA agaróze a detekcia jej enzymatickej aktivity 2017 Biotechnology and Food Technology
1516. Diverzita machorastov v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave 2017 Ecology and Environmental Sciences
1517. Hodnotenie vplyvu vodného extraktu čajov a iónov kadmia na rast koreňov hrachu siateho 2017 Open section for students
1518. Nové prístupy v tradičnej výrobe syrov zo surového mlieka 2017 Biotechnology and Food Technology
1519. Stanovenie nulového náboja pre Sn-apatity pri rôznom pH 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1520. Sn-hydroxyapatit charakterizovaný metódami BET a FTIR 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1521. Analýza G-kvadruplexov odvodených od vírusov Eboly a ich interakcií s tiazolovou oranžou 2017 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1522. Vplyv humínových kyselín na stabilitu nanočastíc oxidu zinočnatého 2017 Ecology and Environmental Sciences
1523. Electrochemical platform for point-of-care determination of fluoroquinolone antibiotic ciprofloxacin 2017 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1524. Vývoj inovatívnych liekových foriem zabraňujúcich zneužívaniu opioidných analgetík 2017 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1525. Vplyv kartogenínu na proliferáciu a chondrogénnu diferenciáciu mezenchýmových stromálnych buniek izolovaných z tukového tkaniva 2017 Open section for students