Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1416. Využitie PCR-RFLP pri identifikácii animálnych druhov rodu Malassezia 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1417. Proteomická analýza pšenice letnej 2016 Biotechnology and Food Technology
1418. Multirezistentný bakteriálny izolát 20B z tráviaceho traktu korytnačky stepnej Testudo horsfieldii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1419. Analýza proteómu trombocytov-optimalizácia extrakčnej metódy 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1420. Zdravotné riziká spojené s importom exotických korytnačiek 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1422. Vplyv tvorby nanoklastrov zo vzácnych kovov na vlastnosti proteínov 2016 Open section
1423. Sulfónamidy a ich použitie v humánnej a veterinárnej medicíne 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1424. Fermentované pseudocereálne výrobky pre celiatikov s probiotickým potenciálom 2016 Biotechnology and Food Technology
1426. Fragmenty ľudského lyzozýmu vs. amyloidná agregácia lyzozýmu 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1427. Environmentálny potenciál zelenej riasy Parachlorella kessleri pri bioremediácii nadbytočného amoniaku z akvatických habitatov 2016 Ecology and Environmental Sciences
1428. Ankylozujúca spondylitída a bezškrobová diéta 2016 Open section for students
1429. Je fibromyalgia spôsobená syndrómom bakteriálneho prerastania? 2016 Open section for students
1430. Kumarín fenylsemikarbazóny ako dvojzložkové senzory na prítomnosť vody v organických rozpúšťadlách 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1432. Vplyv albendazolu a transfer faktora na imunitnú odpoveď u myší infikovaných larválnymi štádiami pásomnice M. vogae 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1433. Je poradie génov v mtDNA druhovo špecifické? (S. cariocanus či varianta S. paradoxus) 2016 Biotechnology and Food Technology
1434. Asociácia mikroRNA u nádorových ochorení 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1435. Analýza krajinno-ekologického prístupu a prvkov využitia krajiny vo vzťahu k vtáčím spoločenstvám Dolnovážskej nivy pomocou metodiky CORINE Land Cover 2016 Ecology and Environmental Sciences
1436. Retencia jódu v pôde ako faktor jeho biodostupnosti pre rastliny 2016 Ecology and Environmental Sciences
1437. Are probiotic bacteria able to reduce the parasitic burden in Trichinella spiralis infection? 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1438. Vplyv delécie génu PDR16 na fluiditu cytoplazmatickej membrány kvasiniek 2016 Open section for students
1439. Analýza vybraných mikroRNA u pacientov s kolorektálnym tumorom 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1440. Biofyzikálne metódy využívané vo výskume kardioprotekcie 2016 Open section for students
1441. Effect of levamisole on cell behaviour 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1442. Expresia hodinových génov cry1 a cry2 a miRNA-21, miRNA-31 a miRNA-142 v ľudskom kolorektálnom karcinóme 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1443. Vplyv solubilizácie minoxidilu v mikroemulziách na jeho in vitro liberáciu a ex vivo permeáciu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1444. Porovnanie účinnosti rôznych typov atraktantov pri odchytoch komárov (Diptera: Culicidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences
1446. Kultivovateľné bakteriálne spoločenstvá v pôde a produkcia „Extracellular Polymeric Substances“ 2016 Open section
1447. Úloha reaktívnych foriem kyslíka v regulácii krvného tlaku v experimentálnom modeli akútneho „air-jet“ stresu 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1448. Význam vybraných minerálov a vitamínov u pacientov s diagnózou agresívnej parodontitídy 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1449. Charakterizácia a identifikácia koliformných baktérií rezistentných voči triklozánu izolovaných zo stabilizovaného kalu 2016 Ecology and Environmental Sciences
1450. Kľúčové odor-aktívne zlúčeniny vybraných slovenských odrôd semena maku siateho (Papaver somniferum L.) 2016 Biotechnology and Food Technology
1451. Nový druh plachtárky Erigonoplus foveatus na Slovensku (Araneae, Linyphiidae) 2016 Ecology and Environmental Sciences
1452. Neuronálne a behaviorálne zmeny u prenatálne ožiarených potkanov po podávaní melatonínu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1453. Antifungálny potenciál hrubých proteínových extraktov listov tabaku transformovaného génom chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) 2016 Biotechnology and Food Technology
1454. Vplyv ATO na produkciu exozómov u bunkových línií A375 a BOWES 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1455. Determinanty rozvoja extranodulárnej formy non-Hodgkinovho lymfómu v oblasti očnice 2016 Open section for students
1456. Potenciostaticky pripravené strieborné nanoštrukturované povrchy a ich aplikácia v SERS analýze 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1457. Využitie katalýzy vodíkovými interakciami v syntéze spirocyklických oxindolov 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1458. Štúdium redoxnej regulácie mitochondriových chloridových kanálov kardiomyocytov 2016 Open section for students
1459. Účinok hyperosmotického stresu na radiálny rast Fusarium oxysporum 2016 Biotechnology and Food Technology
1460. Nahradenie esenciálneho génu Lol CDE z P. aeruginosa do E. coli 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1461. Antioxidačná aktivita indolových zlúčenín a jej vplyv na chemopreventívnu resp. chemoterapeutickú aktivitu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1462. Využitie Kollidon SR pri formulácii hydrofóbnej matricovej tablety s obsahom pramipexolu hydrochloridu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1463. Štúdium glykozylačných zmien biomarkerov kolorektálneho karcinómu pomocou glykoproteínovej microarray využívajúcej lektíny 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1464. Proteomická analýza mononukleárnych buniek periférnej krvi pacientky s karcinómom prsníka po chemoterapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1465. Vplyv využívania pôd na stabilitu pôdnych agregátov na lokalite Malejov 2016 Ecology and Environmental Sciences
1466. Mikroskopické huby pôd pokalamitných území Tatranského národného parku 2016 Ecology and Environmental Sciences
1467. Základné pedologické charakteristiky vybraných typov pôd Podunajskej nížiny 2016 Ecology and Environmental Sciences
1468. Hypoxia-induced CA IX cooperates with elements of glycolytic metabolism in tumor cells 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1469. Neionizujúce elektromagnetické žiarenie a jeho tepelný efekt na semenníky juvenilných potkanov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics