Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1361. Kompozitné materiály a ich využitie na premenu slnečnej energie 2016 Open section for students
1362. Výskyt patogénov v prostredí zdravotníckych zariadení 2016 Open section for students
1363. HIV/AIDS - Epidemiologická situácia na Slovensku 2016 Open section for students
1366. Investigation of cytotoxic/toxic and anticancer potential of new fluoroquinolone 2016 Open section for students
1367. The study of cytotoxic/toxic effect of selenadiazoloquinolone derivative on viability and morphology of fibroblast cells and 3D tissue model 2016 Open section for students
1368. Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku fingolimodu 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1369. Sol–gélová syntéza nanočastíc ZnO – porovnanie anorganickej metódy s pridaním humínových kyselín a extraktu z brezy (Betula sp.) 2016 Open section
1370. Protinádorová aktivita nových derivátov manózy 2016 Open section for students
1371. Synovitída kolena po artroskopii pre dekompenzovanú gonartrózu 3. stupňa 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1372. Prieskum variácie rastovej dynamiky izolátov Escherichia coli 2016 Biotechnology and Food Technology
1373. Interakcia mikroskopickej vláknitej huby Scopulariopsis brevicaulis s Hg(II) v podmienkach laboratórnej kultivácie 2016 Ecology and Environmental Sciences
1374. Štúdium vplyvu polyetylénglykolu na konformáciu G-kvadruplexov odvodených od telomérnych sekvencií DNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1375. Význam podávania antianemík počas gravidity 2016 Open section for students
1382. Ochrana osiva pšenice - moridlo vz. nízkoteplotná plazma 2016 Open section for students
1377. SiO2 geotermometre 2016 Ecology and Environmental Sciences
1378. Celkový obsah polyfenolov v plodoch čučoriedky vysokej (Vaccinium corymbosum L.) ovplyvnený aplikáciou intenzifikačných faktorov 2016 Biotechnology and Food Technology
1379. Modulácia hydrofobicity mikro- a nanotextúrnych povrchov pre adhéziu živých bunkových línií 2016 Open section
1380. Towards new classification of aquatic vegetation in Slovakia: preliminary results and some basic information about database 2016 Ecology and Environmental Sciences
1381. Biodegradovateľné kovové materiály pre použitie v tkanivovom inžinierstve 2016 Open section for students
1389. Biozobrazovanie nádorov pomocou fluorescenčných nanočastíc 2016 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1384. Towards the synthesis of potential inhibitor of α-mannosidase II designed by computational methods 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1385. Alelopatické účinky vybraných burín vo vzťahu k rizosfére a koreňovému systému cukrovej repy 2016 Open section for students
1386. Optická charakterizácia polymérov založených na benzo [1,2-b;4,5-b´]ditiofén derivátoch na prípravu fotovoltických článkov. 2016 Open section
1387. Rýchla identifikácia drevorozkladajúcich húb rodu Ganoderma na základe ITS-PCR-RFLP analýzy restrikčnou endonukleázou BsuRI 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1388. Biodegradovateľné materiály pre ortopedické aplikácie 2016 Open section
1390. Priama silanizácia vodných vzoriek neprchavých metabolitov prvoka Trypanosoma brucei a ich GC-MS/MS analýza 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1391. GC-MS/MS analýza výdychových plynov na prítomnosť n-alkánov ako markerov oxidačného stresu 2016 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1392. Stabilita mezenchýmových kmeňových buniek v in vitro kultúre a ich použitie v bunkovej terapii 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1393. Biokatalytická príprava a izolácia tyrozol beta-D-fruktozidu 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1489. Total mercury content in honey bees, bee pollen and bee propolis from Middle Spiš region 2016 Biotechnology and Food Technology
1398. Proteolytická aktivita Lactobacillus plantarum CCM 3627 2016 Biotechnology and Food Technology
1399. Interakcie rôznych štruktúrnych motívov G-kvadruplexovej DNA s tioflavínom T 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1395. Regulácia opravy medzireťazcových krížnych väzieb u kvasiniek v spojitosti s proliferačným jadrovým antigénom PCNA 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1396. Kontaminácia pôdy zárodkami endoparazitov v obci so socioekonomicky znevýhodnenou populáciou 2016 Ecology and Environmental Sciences
1397. Tick-borne pathogens in natural focus of Paňovce, eastern Slovakia 2016 Ecology and Environmental Sciences
1400. Vplyv melatonínu na neuroplasticitu prenatálne ožiarených zvierat 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1401. Anatomická a funkčná charakteristika prefrontálnej mozgovej kôry 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1402. Pamäťové funkcie dospelých potkanov po prenatálnom vystavení rôznym noxám 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1403. Úloha intrónov v rekombinácii mitochondriálnych genómov medzidruhových hybridov 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1404. Studium expresie u Candida utilis 2016 Biotechnology and Food Technology
1405. Spojenie nekonvenčnej nutričnej terapie vitamínu C s doxorubicínom na podporu protinádorovej aktivity 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1407. Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis 2016 Open section for students
1408. Prevencia zlyhávania srdca aktiváciou vlastných adaptačných mechanizmov pri indukovanej záťaži 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1409. Simulované feritíny 2016 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1410. Existují rozdíly v druhovém složení a diverzitě vodních rostlin v různých typech biotopů? 2016 Ecology and Environmental Sciences
1411. Paleolimnologická štúdia proxy dát Popradského plesa 2016 Ecology and Environmental Sciences
1412. Fosforylácia proteínov ako indikátor kapacitácie býčích gamét 2016 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1413. Príprava binárneho vektora obsahujúceho gén At3g50970 z Arabidopis thaliana pod kontrolou koštitutívneho dCaMV35 promótora 2016 Biotechnology and Food Technology
1414. Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore 2016 Biotechnology and Food Technology
1415. Produkcia C-domény peroxidázy 2 z Magnaporthae oryzae v Escherichia coli 2016 Open section for students