Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1242. Pokus translokácie pôdy za použitia duralových značiek a kultivátora (modelové územie Bielovce, Ipeľská pahorkatina) 2015 Ecology and Environmental Sciences
1244. Miera invadovanosti mäkkých lužných lesov Podunajskej roviny 2015 Open section for students
1245. Kataláza ako inhibítor oxidačnej degradácie hyalurónanu 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1246. Rodents as reservoir host of tick-borne pathogens 2015 Ecology and Environmental Sciences
1247. Prevalencia toxokarózy túlavých psov a mačiek 2015 Ecology and Environmental Sciences
1248. Zoonotická filária Dirofilaria repens (Nematoda: Filaroidea) v prírodnej populácii komárov Aedes vexans (Diptera: Culicidae) na východnom Slovensku 2015 Ecology and Environmental Sciences
1249. Môžu v budúcnosti globálne klimatické zmeny prispievať k väčšej defoliácii porastov borovice lesnej (Pinus sylvestris) na Záhorí? 2015 Ecology and Environmental Sciences
1250. Môže mrľa detská ovplyvniť psychický vývoj dieťaťa? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1251. Optimization of fermentation conditions for production of soluble recombinant ADH and FDH in Escherichia coli 2015 Applied research
1252. Hereditárna katarakta u psa domáceho 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1253. Aeroterestrické fototrofné mikroorganizmy antropogénnych substrátov v oblasti mesta Pyramiden, súostrovie Svalbard v Arktíde 2015 Open section
1254. Straty raticovej zveri spôsobené automobilovou dopravou v okrese Košice - okolie 2015 Open section
1255. Kliešte ako vektory bakteriálnych a protozoárnych nákaz v dvoch rekreačných oblastiach Bulharska 2015 Ecology and Environmental Sciences
1256. Porovnanie druhovej rozmanitosti tvrdých lužných lesov a agátin vo vybraných lokalitách 2015 Open section for students
1257. Post-translačné modifikácie a ich úloha pri regulácii ligačného kroku spájania nehomologických koncov DNA 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1258. Účinky nízkoteplotnej plazmy na fungálne bunky 2015 Biotechnology and Food Technology
1259. Babesia species in Slovakia 2015 Ecology and Environmental Sciences
1261. Ticks and tick-borne pathogens of Croatia and Greece 2015 Ecology and Environmental Sciences
1262. Interakcia karbonickej anhydrázy IX a glykolytického metabolizmu v nádorových bunkách 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1263. Vplyv nízkych dávok žiarenia na ľudské hematopoetické kmeňové bunky a ich dcérske bunky z pupočníkovej krvi 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1264. Početnosť sovy obyčajnej (Strix aluco) vo vzorke inundačného územia Dunaja a jej nároky na biotop 2015 Open section for students
1266. Akumulácia kadmia (Cd) a zinku (Zn) v rastlinnom materiáli z lokality Kluknava 2015 Biotechnology and Food Technology
1267. Septín-viažúce proteíny a ich výskyt v bunkovom cykle 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1268. Využití přírodních polymerů pro řízení uvolňování léčiv z perorálních tablet 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1269. Accumulation of risk metals into faba bean in two growth phases 2015 Biotechnology and Food Technology
1270. Štúdium počiatku replikácie OriC v bunkách octových baktérií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1271. Fluorescence and Electrochemical Study of OPTO/PCBM coplymer 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1282. Spektroskopická analýza interakcie G-kvadruplexovej DNA s ligandom 1,1´-diethyl-2,2´-cyanine iodid (PIC) 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1273. Skládky odpadu z výroby neželezných kovov ako „hot-spots“ šírenia rezistencie voči antibiotikám? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1274. Zastúpenie kvitnúcich rastlín v lokálnej populácii Galanthus nivalis L. v NPR Bábsky les (juhozápadné Slovensko) 2015 Ecology and Environmental Sciences
1275. Charakterizácia a využitie baktérií získaných z rôznych environmentálnych prostredí 2015 Biotechnology and Food Technology
1276. Prevalence of thorny-headed worms in birds of prey (Falconiformes) and owls (Strigiformes) in Slovakia 2015 Ecology and Environmental Sciences
1277. Inhibítory dipeptidyl peptidázy 4 v terapii diabetickej nefropatie 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1278. Evolúcia polyploidov a kryptická speciácia v skupine Cardamine pratensis (náčrt problematiky) 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1279. Retrotranspozónová inzercia zodpovedná za merle vzor u psov a jej dopad na zdravie 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1280. Import sterolov a expresia relevantných génov v kvasinke Saccharomyces cerevisiae 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1281. The effect of peroral supplementation of Selenium on the changes of selected antioxidant indexes in blood of dairy cows 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1283. Immunohistochemical detection of specialized bone marrow-derrived cell populations in human thymus 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1284. Vplyv množstva mikroemulzie ako enhancera in vitro uvoľňovania minoxidilu z dermálnych základov 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1285. Nanočastice vs. Nanoklastre 2015 Open section
1286. Charakterizácia podpornej gliovej vrstvy izolovanej z rôzne starých potkanov kmeňa Wistar 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1287. Účinok 1,25(OH)2D3 na aktivitu Ca2+-ATPázy plazmatickej membrány 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1288. Identifikácia 18 SNP polymorfizmov vo vybraných modifikujúcich génoch u pacientov s cystickou fibrózou na Slovensku 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1289. Vplyv telesnej stavby na krvný tlak u študentov vysokých škôl 2015 Open section for students
1290. Využitie derivátov chitosanu ako sľubného sorbentu 2015 Open section for students
1291. Vývoj holocénnej vegetácie na vrchovisku v Malej Fatre 2015 Ecology and Environmental Sciences
1292. Diagnostická výkonnosť ELISA testov štandardne používaných v mikrobiologickej diagnostike Lymeskej boreliózy 2015 Open section for students
1293. Determination of Trace Amounts of Copper by Phenanthroline Derivate Reagents and Use of Monolithic Column 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1294. Využitie fluorescenčnej spektroskopie na stanovenie fáz kromoglykátu sodného 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1295. Skúmanie a hodnotenie miestneho ekonomického rozvoja 2015 Open section