Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1190. Využitie SPE sorbentu AnaLig®Sr01 pre stanovenie 90Sr v kostiach svine divej 2015 Open section for students
1192. Vplyv aspirínu a atorvastatínu na expresiu konexínu-43 v srdci potkana po rádioterapii 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1193. Distribúcia kôrovcov (Amphipoda, Isopoda, Mysida) v pozdĺžnom profile rieky Váh a jej vybraných prítokov 2015 Ecology and Environmental Sciences
1215. Postanatálny vývin NADPH-d pozitívnych neurónov v prefrontálnej kôre potkana 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1194. Kapustovitá zelenina ako zdroj zdravia, podpornej terapii alebo v prevencii ochorenia 2015 Open section for students
1195. Design of in vitro model of oxidative damage of 3T3 cell line 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1196. 2D obraz alergénnych proteínov pšenice (Triticum aestivum) 2015 Biotechnology and Food Technology
1197. Účinné silice Medovky obyčajnej a Levandule úzkolistej pôsobiace nielen na stres. (Prehľad) 2015 Open section for students
1198. Preparation of new adsorbents for pertechnate adsorption 2015 Ecology and Environmental Sciences
1199. Vplyv magnetozómov na proliferáciu nádorových buniek a expresiu Bcl-2 na modeli bunkových línií HT-29 a A549 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1200. Energetické využitie biomasy a odpadov 2015 Applied research
1201. Detské pieskoviská – možný zdroj parazitárnych ochorení u detí 2015 Ecology and Environmental Sciences
1202. Vplyv dospievania na odpoveď myokardu na ischémiu a na adaptačné procesy v srdci potkana: štúdium molekulárnych mechanizmov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1204. Analýza mitochondriálnej aDNA zameraná na určovanie príbuzenských vzťahov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1205. Kombinácia mezenchymálnych stromálnych buniek s kostnými štepmi pre potenciálnu liečbu kostných defektov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1206. Imunomodulačný účinok probiotických bakteriálnych kmeňov na aktivitu T buniek a makrofágov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1207. Návrh a implementácia regulácie preklzu zadných kolies pre malé športové vozidlo 2015 Open section
1208. Pečeňové trematodózy u prežúvavej raticovej zveri 2015 Ecology and Environmental Sciences
1209. Simulácie elektorodifúzneho transportu v nanokanály 2015 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1211. Vplyv výluhu listov Annona muricata v DMEM na kinetiku proliferácie bunkovej línie HT-29 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1212. Photochemistry of isatin diphenylhydrazones 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1213. Vplyv trypsínu, akutázy a EDTA na povrchové markery mezenchýmových kmeňových buniek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1214. Štúdium sorpcie Se (IV ) na syntetický goethit 2015 Ecology and Environmental Sciences
1216. Genetická diverzita raže (Secale cereale L.) na základe SSR markerov 2015 Biotechnology and Food Technology
1217. Detekcia chronickej formy hepatitídy B 2015 Open section for students
1218. Vpyv suplementácie progesterónu v rámci NaProTechnology na pôrodnú hmotnosť a dĺžku gravidity 2015 Open section for students
1219. Vplyv fosforylácie na glycínový transportér 2 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1220. Proteomics and Suicidality: Changes in platelet metabolism - potential biomarkers for suicide? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1221. Vplyv perzistentej infekcie vírusu LCM kmeňa MX na expresiu karbonickej anhydrázy IX v nádorových bunkách obličiek 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1222. Enterobaktérie s produkciou karbapenemáz na Slovensku 2015 Open section for students
1225. Diabetický myokard ovplyvnený remote ischemickým a farmakologickým preconditioningom: funkčné zmeny srdcových mitochondrií 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1223. Ovplyvnenie respiračnej aktivity mitochondrií a tvorby voľných radikálov procesom remote ischemického preconditioningu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1224. Vplyv extraktov rumančeka pravého na klíčiace semená hrachu siateho v podmienkach pôsobenia kadmia 2015 Open section for students
1226. Biolúhovanie hliníka z červeného kalu aplikáciou mikroskopických vláknitých húb 2015 Ecology and Environmental Sciences
1227. Výskyt koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v odpadových vodách z nemocníc a možnosti ich eliminácie 2015 Ecology and Environmental Sciences
1228. Výskyt závažných abort vyvolávajúcich kokcidióz – toxoplasmózy a neosporózy u oviec v chovoch na strednom a východnom Slovensku 2015 Open section
1229. Stanovenie obsahu škrobu v semenách mutantných genotypov amarantu získaných radiačnou mutagenézou 2015 Biotechnology and Food Technology
1230. Štúdium krvi pacientov s aneuryzmou hrudníkovej aorty pomocou metódy fluorescenčnej spektroskopie 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1231. Kvantita a morfológia nitrergických neurónov v amygdale prenatálne ožiarených potkanov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1232. Stroopov test významne ovplyvňuje variabilitu frekvencie srdca, ale nie koncentráciu slinnej alfa-amylázy 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1233. Vplyv prídavku NaCl na dynamiku rastu druhu Geotrichum candidum na povrchu stuženého živného média 2015 Biotechnology and Food Technology
1234. Biologická aktivita Tabebuia impetiginosa 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1235. Evolution of modular amylolytic enzymes from the neopullulanase subfamily 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1236. Stanovenie jódu v pôde vybranými analytickými metódami 2015 Ecology and Environmental Sciences
1237. Vybrané štatistické analýzy vtáčích spoločenstiev a environmentálnych premenných v inundačnom území rieky Váh 2015 Ecology and Environmental Sciences
1238. Delta opioid receptors antagonist naltrindole suppresses hippocampal excitability 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1239. Fytoindikácia ekogenotoxického vplyvu emisií prostredníctvom abortivity peľu v cestných líniových komunikáciách 2015 Ecology and Environmental Sciences
1265. Seasonal activity of tick species and temporal dynamics of tick-borne pathogens in the Slovak Karst region 2015 Ecology and Environmental Sciences
1243. Nové 4-anilínochinazolínové deriváty ako potenciálne fotosenzitizéry pre fotodynamickú terapiu 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1241. Návrh konštruktov pre analýzu sekretómu v Candide utilis 2015 Biotechnology and Food Technology