Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1120. Identifikácia sekalínov raže siatej pomocou A-PAGE 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1121. Mikroemulzie, ako unikátny systém podávania liečiv 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1122. Med-potravina,ktorá lieči 2014 Open section for students
1123. The mechanism of copper effect on the spermatozoa in vitro 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1124. Synthesis of subphthalocyanine derivatives with annulated heterocyclic rings 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1125. Vplyv antokyanátov v potrave na správanie potkanov 2014 Open section for students
1126. Adaptačné zmeny dýchacieho reťazca ako reakcia srdcových mitochondrií na remote ischemický preconditioning 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1127. Zhášací vplyv fullerénu a uhlíkovývh nanorúrok na fluorescenciu polytiofénu 2014 Open section
1128. Vplyv probiotík a prebiotík na akútny zápal u potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1130. Mutácie v génoch KCNQ4 a SLC26A4 u slovenských pacientov s nesyndrómovou hluchotou 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1131. Človek po smrti 2014 Open section
1132. Štúdium vzájomnej interakcie farmakologického diazoxidom indukovaného preconditioningu s akútnym streptozotocínovým diabetom 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1133. Korisť v Dionaea muscipula generuje stimuly, ktoré regulujú enzymatickú aktivitu tráviacej tekutiny prostredníctvom jasmonátov 2014 Open section
1134. Vývoj zrážkových úhrnov zaznamenaných na meteorologickej stanici Arborétum Mlyňany SAV za obdobie 1966–2013 2014 Ecology and Environmental Sciences
1136. Diverse effects of chest irradiation on rat heart function and ischemic tolerance 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1139. TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 % 2015 Donate
1143. Rad1/Rad10 nukleáza v oprave DNA crosslinkov 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1155. Stanovenie účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie derivátom benzotiazolu 2015 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1148. Stanovenie prírodného rádionuklidu 226Ra v stavebných surovinách iónovou výmenou 2015 Ecology and Environmental Sciences
1154. Využitie metódy pyrosekvenovania na hodnotenie metylácie v génoch súvisiacich s metastázovaním karcinómu prsníka 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1156. Príprava MUPS tabliet s riadeným uvoľňovaním liečiva zo skupiny polosyntetických opiátových analgetík 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1157. Interactions between Clostridium difficile and Bacillus subtilis Min systems 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1158. Chemická charakterizácia odtlačkov prstov a povýstrelových splodín metódou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2015 Applied research
1159. Poznáme rizikové faktory chronickej obštrukčnej choroby pľúc? 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1160. Vzťahy medzi neuronálnymi bunkami - úloha oxytocínu 2015 Open section for students
1163. Antimikrobiálny efekt baktérií mliečneho kysnutia na rast Staphylococcus aureus a Escherichia coli 2015 Biotechnology and Food Technology
1164. Karyolysus and Schellackia - blood Apicomplexan parasites infecting some European lizards 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1165. Klimatické zmeny ako determinant migrácie obyvateľstva 2015 Open section
1166. Južný Sudán: Využitie smartfónu ako zobrazovacej techniky pri vyšetrení očného pozadia pacientov v krajinách tretieho sveta 2015 Open section for students
1167. Projekt fyzioHD - Videoprojekt praktických cvičení na predmet Fyziológia 2015 Open section for students
1169. Využitie trojdimenzionálnej (3D) tlače v manažmente diagnostiky a liečby zriedkavých vývojových anomálií srdca 2015 Applied research
1170. Mikropropagácia vybraných druhov drobného ovocia 2015 Biotechnology and Food Technology
1171. Úloha čokoládového polyfenolu epikatechínu v prevencii hypertenzie 2015 Open section for students
1172. Štúdium vplyvu génov patriacich do rodiny cykláz/dehydratáz na produkciu auricínu v Streptomyces aureofaciens CCM3239 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1173. Biologická liečba osteoartritídy: in vitro a in vivo štúdia 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1174. Dynamika expresie prozápalových cytokínov počas kampylobakteriózy kurčiat po aplikácii probiotického kmeňa 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1175. Diferenciácia mezenchýmových stromálnych buniek 2015 Open section for students
1176. Vplyv prídavku múky z láskavca (Amaranthus L.) na retenčnú schopnosť cesta a na technologickú kvalitu pekárskych výrobkov 2015 Biotechnology and Food Technology
1178. Optimalizácia postupu pre stanovenie 107Pd v rádioaktívnych odpadoch 2015 Open section
1179. Vplyv intenzifikačných faktorov na koncentráciu ťažkých kovov v plodoch brusnice vysokej (Vaccinium corymbosum L.) 2015 Biotechnology and Food Technology
1180. Intermitentá prístrojová kompresia a jej využitie v lymfológii 2015 Open section for students
1181. Štúdium genetickej diverzity pšenice letnej (Triticum aestivum L.) pomocou A – PAGE 2015 Biotechnology and Food Technology
1182. Viaczložková geotermometria 2015 Ecology and Environmental Sciences
1183. Petrifikovaná borievka z reliktnej lokality Bralce 2015 Ecology and Environmental Sciences
1184. Regulácia antibiotického klastra auricínu génom aur1O v Streptomyces aureofaciens CCM3239 2015 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1185. Využitie rutinozidázy z Fagopyrum tataricum pri príprave voľnej rutinózy 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1186. Chirálne skvaramidy ako katalyzátory v syntéze prekurzorov biologicky účinných látok 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1187. Ako vplýva ľudská činnosť na spoločenstvá pakomárov (Chironomidae) Popradského plesa za ostatných 200 rokov? (multiproxy paleolimnologická analýza) 2015 Ecology and Environmental Sciences
1188. Syntéza a spektrálne vlastnosti nových kumarínových fluoroionoforov 2015 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1189. Monitoring a charakterizácia E. coli rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale 2015 Open section for students