Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
52. Vplyv olova na rastové parametre a fluorescenciu chlorofylu hrachu siateho po indukovanej fytoextrakcii 2010 Biotechnology and Food Technology
53. Metóda na kvalitatívnu analýzu sóje (Glycine max) v mäsových výrobkoch 2011 Biotechnology and Food Technology
54. Vplyv technologického zaťaženia na degradáciu DNA 2010 Open section for students
55. Diverzita mikrostanovíšť a ich vplyv na regeneráciu smreka a jarabiny vtáčej v horských pralesoch Nízkych Tatier 2010 Ecology and Environmental Sciences
56. Vplyv EDTA na adsorpčné vlastnosti bentonitových hornín 2010 Ecology and Environmental Sciences
57. Vplyv pH na Sr-adsorpciu na bentonite Lieskovec 2009 Ecology and Environmental Sciences
58. Oxytocín stimuluje remodeláciu tukového tkaniva potkana 2011 Open section for students
59. Výskum riadenia prevádzky mikrozávlah 2011 Ecology and Environmental Sciences
60. Stanovenie presnosti a ostatných charakteristík GPS prijímača pre použitie pri mapovaní dna malých vodných nádrží 2011 Open section for students
61. Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: testovanie embryogénnych línií a výber vhodného kultivačného média 2010 Biotechnology and Food Technology
62. Vplyv omega-3 mastných kyselín na distribúciu a expresiu membránového konexínu 40 v aorte potkana počas zápalu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
63. BIORYTMICKÉ ZMENY REAKČNÝCH SCHOPNOSTÍ U POSLUCHÁČOK FTVŠ UK 2009 Open section for students
64. Molekulárny a fenotypový profil cholerových a non-cholerových vibrií klinického a environmentálneho pôvodu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
65. Štúdium elektrochemických vlastností vybraných antioxidantov pomocou voltampérometrických metód 2010 Open section for students
66. Syndróm mevalónovej acidúrie a hyperimunoglobulinémie D 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
67. Využití kombinace uhlíkových nanomateriálů při přípravě enzymatických elektrod biopalivových článků 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
68. Transformačná aktivita novoobjavenej mutácie v RET proto-onkogéne v súvislosti s MEN 2A syndrómom 2010 Open section for students
69. Sledovanie účinku ?-glukánov a humínových kyselín na aktivitu vybraných antioxidačných enzýmov v tenkom čreve brojlerových kurčiat 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
70. Nový typ ColV plazmidu nesúci rezistenciu voči ortuti a distribúcia jeho vybraných vlastností v populácii Escherichia coli tráviaceho traktu ošípaných 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
71. Brehové porasty vodného toku Rimavica z pohľadu krajinnej ekológie 2011 Ecology and Environmental Sciences
72. NODULAČNÁ SCHOPNOSŤ A FYZIOLOGICKÉ PROFILY SPOLOČENSTIEV MIKROORGANIZMOV V RIZOSFÉRE GENETICKY MODIFIKOVANEJ LUCERNY 2009 Ecology and Environmental Sciences
73. Génové polymorfizmy angiotenzín konvertujúceho enzýmu a transportéra pre serotonín u ľudí s ischémiou mozgu a depresiou 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
74. SpTip1 a YlTay1 ako noví hráči v udržiavaní telomér a ich prepojenie s bunkovým delením u netradičných druhov kvasiniek 2011 Open section for students
75. Nové proteínové komponenty koncov chromozómov kvasiniek a ich možné prepojenie s bunkovým delením 2010 Open section for students
76. Antioxidačné enzýmy a oxidačné poškodenie významných biomolekúl u pacientov so psoriázou 2011 Open section for students
77. Výskyt a rýchla detekcia genotypov Fomes fomentarius pomocou ITS-RFLP analýzy 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
78. Ťažké kovy v banskej lokalite Špania Dolina a ich potenciál 2011 Ecology and Environmental Sciences
79. Aplikácia iónovýmennej chromatografie na elimináciu curia od amerícia pri jeho stanovení metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie 2011 Open section for students
80. Vplyv iónov kadmia a arzénu na rastové parametre rastlín vybraných odrôd sóje fazuľovej 2011 Biotechnology and Food Technology
81. Využitie divorastúcej flóry pri indikácii genotoxicity in situ na príklade Mestskej spaľovne - Podunajské Biskupice 2010 Ecology and Environmental Sciences
82. Magnetické nanočastice funkcionalizované albumínom depolymerizujú lyzozýmové amyloidné fibrily 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
83. Prognostika času priebehu zmeny pustnúcich agroekosystémov 2010 Ecology and Environmental Sciences
84. Agrárne historické krajinné štruktúry v oblastiach so špecifickým osídlením 2011 Ecology and Environmental Sciences
85. Priestorová, historická a sociálna identita urbánnej krajiny 2010 Ecology and Environmental Sciences
87. Atorvastatín v chemoprevencii mamárnej karcinogenézy 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
88. Vplyv ketamín-xylazínovej a pentobarbitalovej anestézie na srdcovo-frekvečnú variabilitu u potkana kmeňa Wistar v závislosti na cykle striedania sa svetla a tmy 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
89. Genomická analýza bakteriofága MSF1 a vybraných enterokokových profágov 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
90. DOSIAĽ NECHARAKTERIZOVANÁ SKUPINA AKTINOBAKTÉRIÍ Z BACHORA PREŽÚVAVCOV 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
92. Expozícia UV žiareniu v soláriách a jej vplyv na ľudské zdravie 2011 Ecology and Environmental Sciences
94. Štúdium endogénnej fluorescencie mitochondrií pomocou fluorescenčných techník 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
96. Štúdium esenciálnych proteínov teluričitanovej rezistencie metódou Blue Native PAGE 2011 Open section for students
97. Využitie žiarivých vlastností krajinných objektov v poľnohospodárskej praxi 2009 Ecology and Environmental Sciences
98. Ohrozenie rekreačne využívaného územia vodnou eróziou 2011 Ecology and Environmental Sciences
99. Pro-apoptózový s Bcl-2 združený X proteín vo fyziologickom a v malígne zmenenom endometriu človeka 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
101. Amyloidná agregácia inzulínu v prítomnosti magnetických nanokvapalín 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
102. Inhibičný účinok fytoalexínov na amyloidnú agregáciu inzulínu 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
381. Vplyv skladovania izolovaných membrán erytrocytov pri rôznych teplotách na ich membránovú fluiditu 2009 Open section for students
104. Povrchová modifikácia ZnO nanočastíc organickými kyselinami pre možnosť bioaplikácií 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
105. Mn-dopované nanočastice oxidu zinočnatého ako potenciálny biosenzor 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
106. Časová analýza zložiek tracheobronchiálneho kašľa pri antitusickom pôsobení kodeínu u anestézovaného králika 2011 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics