Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1068. Analýza DNA-proteínových interakcií v procese replikácie octových baktérií 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1069. Expresní systém Candida utilis 2014 Biotechnology and Food Technology
1070. Identifikácia baktérií rodu Lactobacillus a Lactococcus v sudovanom ovčom syre multiplexnou PCR 2014 Biotechnology and Food Technology
1071. Štúdium sekrécie proteáz Trichoderma atroviride 2014 Open section
1072. Rozvoj sekundárneho glaukómu po stereotaktickej rádiochirurgii malígneho melanómu choroidey 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1073. Connexin-43 up-regulation via down-regulation of microRNA-1 and increased PKC signaling in rat heart after single-dose irradiation 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1074. Repík lekársky a jeho in vitro antioxidačný účinok sledovaný metódou spektrofotometrie 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1075. Analýza fluorescenčného fingerprintu moču oviec 2014 Open section for students
1076. Interleukin-8 (IL-8), monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1) and diabetes mellitus type 2 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1077. Diagnostika choroby mediálneho kompartmentu analýzou natívnej fluorescencie synoviálnej tekutiny lakťového kĺbu psov stredných a veľkých plemien 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1078. Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika porúch β-oxidácie karboxylových kyselín v SR 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1079. Light initiated E-Z isomerization: the way to enlarge the detection range in anion sensing 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1080. Pohlavné rozdiely v endotelovej funkcii v modeloch primárnej (pre)hypertenzie u juvenilných potkanov – BHR a SHR 2014 Open section for students
1081. Interferon lambda induces antiviral response to HSV-1 in epithelial cells. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1082. Fotokatalytická produkcia vodíka pomocou TiO2 ako fotokatalyzátora 2014 Open section
1097. Vplyv rastlinných extraktov na účinok ciprofloxacínu u meticilín rezistentných Staphylococcus epidermidis. 2014 Open section for students
1084. Vliv vybraných přírodních polymerů na fyzikální a bioadhezivní vlastnosti vaginálních tablet 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1085. Vplyv fermentácie baktériami mliečneho kysnutia na zmenu nutričných parametrov vybranej pseudocereálie 2014 Biotechnology and Food Technology
1086. Zmena hornej hranice lesa na Babej hore v období rokov 1965-2012 2014 Ecology and Environmental Sciences
1087. Kombinovaný účinok biologicky aktívnych fosfolipidov a temozolomidu na prežívanie bunkovej línie T98G 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1088. Angiopedia - Interaktívny 3D atlas cievneho systému (www.skeletopedia.sk) 2014 Open section for students
1089. Využitie metódy Multiplex ligation-dependent probe amplification (MLPA) v diagnostike 2014 Open section for students
1090. Stanovenie 129I metódou destilácie a kvapalinovej scintilačnej spektrometrie 2014 Open section for students
1091. Free-radical scavenging activity of herbal extracts: Agrimonia herba, Cynare folium and Ligustri folium 2014 Biotechnology and Food Technology
1092. Metódy typizácie, identifikácia a stanovenie hydrolytických vlastností baktérií z extrémofilných prostredí 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1093. Rad1/Rad10 ako kandidát v incíznom kroku ICL opravy v Saccharomyces cerevisiae 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1094. Úskalia diagnostiky periprotetickej metastázy bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1095. Indikácia neodkladnej operácie bedrového kĺbu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1096. Organokovové zlúčeniny a reaktívne častice dusíka 2014 Open section
1098. Hodnotenie formulácie gélového vehikula s obsahom mikroemulzie na topickú aplikáciu ťažko rozpustného liečiva 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1099. Analýza génov determinujúcich štruktúru srsti psa domáceho 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1100. Charakterizácia mezenchymálnych kmeňových buniek izolovaných zo zubnej drene 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1101. Biologická úprava priemyselných vôd pomocou UV žiarenia 2014 Ecology and Environmental Sciences
1102. Vzťah zmien globálnej klímy a medzinárodnej migrácie 2014 Open section
1103. Vplyv testosterónu na imunitný systém 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1104. Zmeny vo fluidite membrán erytrocytov pacientov s chronickým ochorením obličiek vplyvom 6-mesačnej suplementácie vitamínom D3 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
1105. Prvý trojjadrový fluorido-peroxidokomplex vanádu(V) 2014 Open section
1106. Tvorba sekundárnych metabolitov u druhu Rumanček pravý (Matricaria recutita L.) v experimentálnom pestovaní 2014 Open section for students
1107. Analýza špecifického viazania tiazolovej oranžovej s alternatívnymi štruktúrnymi motívmi nukleových kyselín 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
1108. Vplyv prenatálnej expozície zvýšenej hladine angiotenzínu 2 a soľnej diéty na denzitu kapilár v kostrovom svale m. soleus u Wistar potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1109. Diagnostika rakoviny vaječníkov analýzou natívnej fluorescencie moču 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1110. Je Prievidza “shrinking city“? 2014 Open section
1112. D-Bifunctional protein deficiency: A case report in Slovakia 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1113. Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón 2014 Biotechnology and Food Technology
1114. Androgen receptor and its mutations 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1115. Modulation of dendritic cell responsiveness by excretory-secretory products of the model tapeworm 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1116. Hľadanie mutácií vo vybraných exónoch génov SNCA, VPS35, EIF4G1 a SYNJ1 u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1117. Porovnanie enhancerovej aktivity Transcutolu a mikroemulzie typu o/v v dermálnom polotuhom lieku s obsahom ťažko rozpustného liečiva 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1129. Vplyv hostiteľského spektra kliešťov na prevalenciu Borrelia burgdorferi sensu lato a Anaplasma phagocytophilum v urbánnom ohnisku 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1119. VSELs a ich potenciálne využitie v regenerácii poškodeného myokardu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics