Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
958. Nočne podávaný resveratrol pôsobí prevenčne v experimentálnej rakovine prsníka 2014 Open section for students
959. Transglykozylácia tyrozolu: enzymatická syntéza salidrozidu a jeho analógu tyrozol galaktozidu 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
960. Analýza proteómu leukocytov pomocou iónovej pasce v spojení so zápalovými markermi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
962. Kinetika sorpcie selénu (IV) na syntetický goethit 2014 Ecology and Environmental Sciences
963. Vplyv kvartérnej amóniovej soli na uvoľňovanie liečiva z hydrogélov 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
965. Determinácia pohlavia z archeologických materiálov založená na analýze aDNA 2014 Open section
967. Vplyv podávania metformínu a Pycnogenolu® na rozvoj poškodenia nervov u diabetických potkanov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
968. Guarová guma a jej vplyv na kvalitu pekárskych výrobkov počas mraziarenského skladovania 2014 Biotechnology and Food Technology
969. Možnosti kombinácie kvapalinovej chromatografie s atómovými spektrálnymi detekčnými technikami 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
970. In vitro characteristic of Lactobacillus plantarum isolated from Slovak ovine and caprine cheeses. 2014 Biotechnology and Food Technology
971. Optimalizácia extrakcie proteínov maku siateho pre dvojrozmernú gélovú elektroforézu 2014 Biotechnology and Food Technology
972. Viability of Lactobacillus acidophilus NCFM Howaru Dophilus during its storage at refrigeration temperatures 2014 Biotechnology and Food Technology
973. Štúdium rastu a metabolizmu vybraných zbierkových kmeňov a izolátu druhu Geotrichum candidum 2014 Biotechnology and Food Technology
974. Intracerebroventrikulárne podanie oxytocínu je spojené s nárastom génovej expresie vybraných parametrov mozgovej plasticity v hipokampe a zmenou správania 2014 Open section for students
975. Zmeny vybraných biochemických ukazovateľov u poštových holubov počas letovej záťaže 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
976. Mikroflóra sudovaného ovčieho syra 2014 Biotechnology and Food Technology
981. Chráni kremík mladé rastliny kukurice pred nadmerným UV-B žiarením? 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
982. Fenológia lesných bylín Pulmonaria officinalis a Mercurialis perennis v Bábskom lese 2014 Ecology and Environmental Sciences
983. Biologicko-morfologická variabilita plodov Castanea sativa Mill. na vybraných lokalitách v oblasti Modrého Kameňa 2014 Ecology and Environmental Sciences
984. Porovnanie sezónnej dynamiky vegetácie na rúbaniskách a v lesnom poraste Bábskeho lesa. 2014 Ecology and Environmental Sciences
986. Problematika rezistencie koliformných baktérií v odpadových vodách na Slovensku 2014 Open section for students
987. Proteome analysis of human chorionic mesenchymal stem cells by ESI-IT-MS 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
988. Komplexy Au3+ a AuNC@HIS s polysacharidmi 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
989. Liberácia kofeínu z dermálnych polotuhých liekov 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
990. Vplyv foliárnej aplikácie vermivýluhu a N-vermivýluhu na obsah celkových chlorofylov a parametre tvorby úrody kukurice siatej (Zea mays, L.) 2014 Biotechnology and Food Technology
991. Čistenie povrchov pomocou fotokatalytických reakcií TiO2: SIMS analýza 2014 Ecology and Environmental Sciences
992. Vzťah testosterónu a kognitívnych funkcií u matematicky nadaných ľudí. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
993. Zloženie črevnej mikroflóry vo vzťahu ku chronickým ochoreniam 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
994. Charakterizácia bakteriofága Pet-CM3-4 infikujúceho kmene Cronobacter spp. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
995. Negative effect of ischemic preconditioning in simulated hyperglycemia and probable molecular mechanism 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
996. Vplyv esenciálnych olejov zo Salvia sclarea na meticilínovú rezistenciu 2014 Biotechnology and Food Technology
997. Nanoštruktúry na báze tiolovaných cyklodextrínov na povrchu skla 2014 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
998. Akumulácia uhlíka (Ct) v pôdach prirodzených a zmenených porastov skupiny lesných typov Fagetum pauper 2014 Ecology and Environmental Sciences
999. Štruktúra nelesnej drevinovej vegetácie v katastroch obcí Liptovská Teplička a Vikartovce na príklade modelových štvorcov 2014 Ecology and Environmental Sciences
1000. Separácia modelových oligonukleotidov kapilárnou izotachoforézou 2014 Open section for students
1001. Deriváty ferocénu ako vychytávače reaktívnych kyslíkových radikálov 2014 Open section
1002. Drevné opály ako nositelia informácie o paleoflóre Veľkého Ďuru 2014 Ecology and Environmental Sciences
1003. Kinematic analysis of a swimmers center of mass during freestyle swimming 2014 Open section
1004. Testovanie biologického efektu výluhu z Annona muricata na bunkovú líniu HT-29 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1005. Monitoring of markers of glycation, oxidative stress and antioxidant enzymes in relationship to glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
1006. Detekcia potenciálneho poškodenia DNA po in vitro expozícii konazolovému pesticídu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1007. Vybrané možnosti sledovania vývoja krajinného rázu: príklad obce Lietavská Svinná-Babkov 2014 Ecology and Environmental Sciences
1008. Effect of enrichment on the behavior of Sri Lankan leopard in ZOO Bratislava condition 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1009. Efekt expresie ľudskej katalytickej podjednotky telomerázy na homeostázu mitochondrií kvasinky Saccharomyces cerevisiae 2014 Open section for students
1010. Štúdium separácie cis a trans elementov pR1A plazmidového replikónu 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1011. Využitie STR polymorfizmov v nepriamej DNA diagnostike závažných X viazaných ochorení 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
1012. Sledovanie prechodových faktorov plutónia a amerícia u vybraných poľnohospodárskych plodín 2014 Open section for students
1013. Expresia a purifikácia ľudského rekombinantného pretrombínu-1 s afinitným His-tagom využitím expresného systému Escherichia coli 2014 Open section for students
1014. Organocatalytic Oxa-Diels-Alder reactions 2014 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
1015. Fytocenologický a pedologický prieskum lužných lesov v okolí obce Trnovec nad Váhom 2014 Ecology and Environmental Sciences