Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
873. Nízko-molekulové látky vs. amyloidná agregácia proteínov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
874. Jednonukleotidové polymorfizmy v géne SLCO1B1 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
875. Skeletopedia - Interaktívny 3D atlas kostí ( www.skeletopedia.sk ) 2013 Open section for students
876. Diagnostika Smith-Lemli-Opitzovho syndrómu na Slovensku 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
877. Biomechanický model hlavy a krčnej chrbtice človeka v automobile 2013 Open section
878. Diagnostika peroxizómových ochorení 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
879. Myška - Prostriedok alebo Zdroj ? 2013 Open section
880. Androgénový receptor, jeho mutácie a ich molekulárna diagnostika 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
881. Optimalizácia expresie alkoholdehydrogenázy a jej imobilizácia na magnetické nanočastice 2013 Open section for students
900. Vplyv bakteriálneho zápalu a liečby omega-3 mastnými kyselinami na komunikačné spojenia v súvislosti s infiltráciou makrofágmi v aorte potkana. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
883. Využitie holografickej optickej pinzety pri identifikácií molekúl 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
884. Stresová subklinická synovitída u rekreačných športovcov stredného veku. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
885. Izolácia a degradačné schopnosti termofilných a termotolerantných baktérií žijúcich vo vodnom prostredí 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
886. Expresia antiapoptotického proteínu survivinu v nádorových léziách prostaty 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
887. Sonograficky monitoring liečby dekompenzovanej gonartrózy. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
888. Stanovenie izotopov plutónia 238Pu a 239+240Pu v popole rýb metódou extrakčnej chromatografie 2013 Open section
889. Fluorescenčná spektroskopia supramolekulových komplexov na báze kumarín c153 a cyklodextrínové deriváty 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
890. Výskyt a šírenie kliešťov (Ixodida) a kliešťami prenášaných patogénov v mestskej aglomerácii Košíc (predbežné výsledky) 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
891. Miestna samospráva ako aktér miestneho ekonomického rozvoja 2013 Open section
892. Vplyv antihypertenzív kaptoprilu, nifedipínu a ich kombinácie na aktivitu srdcovej mitochondriovej Mg2+-ATPázy 2013 Open section for students
893. Mitochondrie sú zapojené do mechanizmov sprevádzajúcich zvýšenú odolnosť diabetického srdca potkana na ischemicko-reperfúzne poškodenie 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
895. Vzájomné parazito-hostiteľské vzťahy v znečistenom vodnom prostredí 2013 Ecology and Environmental Sciences
896. Majú nové typy guanidínových inhibítorov AChE neuroprotektívny charakter? 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
906. Neoplastická proliferácia leukocytov predchádzaná chronickým psychosociálnym stresom 2013 Open section
929. Hodnotenie vývoja základných ukazovateľov hospodárenia na pôde na Slovensku 2014 Open section
930. Hodnotenie základných parametrov diverzifikačných aktivít agrosubjektov vo vybraných krajinách EÚ 2014 Open section
931. Analýza glykoproteínov a glykoprofilácia reálnych vzoriek s využitím nanoštruktúrovaných elektrochemických biosenzorov 2014 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
928. Vplyv stravovacích návykov adolescentov Nitrianskeho kraja na možný vznik a rozvoj obezity 2014 Open section
933. Baktérie rodu Arthrobacter sú dominantné kultivovateľné druhy spoločenstva skládky lúženca z Niklovej huty v Seredi 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
932. Adsorpcia technecistanu na nových sorbentoch aktivovaného uhlíka 2014 Open section
934. Návrh na vytvorenie náučného banského chodníka a jeho využitie v rámci vidieckeho cestovného ruchu v mikroregióne Nová Baňa 2014 Open section
935. Specialization and functional adaptation of the traps of carnivorous plants of genus Nepenthes 2014 Open section for students
945. Alkohol ako príčina dyslipidémie 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
938. Research of the House Sparrow (Passer domesticus) using ringing method in Topoľčianky (W Slovakia) 2014 Ecology and Environmental Sciences
939. Different effect of crowding stress on cardiac ischemic tolerance in borderline and spontaneously hypertensive male and female rats 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
940. Determination of antioxidative properties of Sambucus nigra extracts 2014 Biotechnology and Food Technology
941. Avastin v liečbe postradiačnej makulopatie po ožarení na lineárnom urýchľovači LINAC 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
942. Adsorpcia uránu na prírodný bentonit 2014 Open section for students
944. Vplyv omega-3 polynenasýtených mastných kyselín na expresiu okludínu tesných spojení vaskulárneho endotelu endotoxemického potkana 2014 Open section for students
946. Ornitocenózy severnej časti Dolnovážskej nivy 2014 Ecology and Environmental Sciences
947. Experimentálny vplyv vybraných ťažkých kovov (As, Cd, Cr, Cu) na spoločenstvá pôdnych nematód. 2014 Ecology and Environmental Sciences
949. Senzorická a mikrobiologická analýza lisovaných cereálnych, pseudocereálnych a strukovinových výrobkov fermentovaných probiotickým kmeňom Lb. rhamnosus GG 2014 Biotechnology and Food Technology
950. Biolúhovanie hliníka vybranými druhmi mikroskopických vláknitých húb 2014 Ecology and Environmental Sciences
985. Syndróm suchého oka a frekvencia žmurkania v korelácii so stavom slzného filmu pacienta. 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
952. Larválna toxokaróza, porovnanie výskytu u poľovníkov a v bežnej populácii 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
953. Výber a optimalizácia najvhodnejších metód na extrakciu proteínových frakcií zrna pšenice (Triticum aestivum) 2014 Biotechnology and Food Technology
954. Vplyv kvercetínu, dikvercetínu a acetyldikvercetínu na bunkovú morfológiu, proliferáciu a opravu poškodení DNA v neožiarených/ožiarených NIH-3T3 bunkách 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
955. Vplyv rastlinných extraktov zo Salvia spp. na aktivitu efluxných púmp súvisiacich s tetracyklínovou rezistenciou u Staphylococcus epidermidis 2014 Open section for students
956. Charakterizácia izolátov kvasiniek a vláknitých húb z májovej bryndze a sudovaného ovčieho hrudkového syra 2014 Biotechnology and Food Technology
957. Vplyv testosterónu na prežívanie lásky v romantických vzťahoch u mladých mužov 2014 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics