Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
816. Vliv skladování na antioxidační a radikál-zhášející vlastnosti pomerančových a ananasových šťáv 2013 Biotechnology and Food Technology
817. Účinok nanosfér na amyloidnú agregáciu inzulínu. 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
818. Analýza cDNA z miRNA-21 kapilárnou izotachoforézou pre optimalizáciu stanovenia malých nukleových kyselín 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
819. Extrakcia hemicelulóz z industriálnej trávy extrakciou alkáliami v prítomnosti H2O2, alebo po klasickej NaClO2 delignifikácii 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
820. Identifikácia promótorov a expresia vybraných neuropeptidov priadky morušovej 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
821. Antioxidačné vlastnosti kvercetínu a niektorých rastlinných extraktov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
838. Stanovenie rádia v minerálnych vodách s využitím sorbentu MnO2 - PAN 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
824. Vplyv teploty a tenzidu na reologické vlastnosti chitosanových hydrogélov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
825. Makroskopický model srdcových predsiení 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
826. Štúdium interakcií heparínu so safranínom T 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
827. Dvojrozmerná elektroforéza ako významný nástroj k štúdiu pšeničných proteínov 2013 Biotechnology and Food Technology
901. Vplyv počiatočného štádia ochorenia diabetes mellitus typu 1 na vlastnosti Na,K-ATPázy v kôre mozgu potkanov. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
829. Netypické zostrihové mutácie u pacientov s neurofibromatózou typu 1 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
831. Organokatalytické 1,3-dipolárne cykloadície nitrónov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
832. Štúdium vybraných vlastností polymérnych tenzidov 2013 Ecology and Environmental Sciences
834. Hľadanie mutácií v exónoch 2, 3 génu SNCA (alfa-synukleín) u slovenských pacientov postihnutých Parkinsonovou chorobou 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
835. Anaplasma phagocytophilum v severnom Taliansku 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
837. Spektroskopická analýza interakcie telomerickej G-kvadruplexovej DNA s tiazolovou oranžou 2013 Open section for students
839. Modulácia zápalu a fibrózy v pečeni myší 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
840. Analýza polárnych pesticídov použitím polárnych organických chemických integračných vzorkovačov v povrchových vodách 2013 Ecology and Environmental Sciences
841. Fotodynamická terapia senzitívnej a rezistentnej bunkovej línie L1210 pomocou akridínových ditiomočovín 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
842. Štyri nové výškové maximá pre flóru Slovenska z Nízkych Tatier 2013 Ecology and Environmental Sciences
843. Diverzita flóry železničnej stanice Ružomberok (Liptovská kotlina 2013 Ecology and Environmental Sciences
844. Floristické nálezy synantropných a teplomilných druhov z obce Huty (okres Liptovský Mikuláš) 2013 Ecology and Environmental Sciences
845. Zmeny režimu výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika 2013 Ecology and Environmental Sciences
846. Mikroemulzie ako vehikulá pre ťažko rozpustné liečivo. 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
847. Štúdium adsorpcie uránu na zeolite 2013 Open section for students
848. Mikroemulzie ako nástroj pre riadenie liberácie liečiva z gélov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
849. Syntéza nových derivátov ftalokyanínu na báze heterocyklov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
850. Identifikácia významných oblastí telomerického proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia lipolytica 2013 Open section for students
851. Využitie aptamérov na báze nukleových kyselín pri vývoji senzorov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
853. Využitie rôznych bunkových modelov na testovanie schopnosti probiotík stimulovať produkciu cytokínov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
854. Vplyv enhanceru na tokové vlastnosti hydrogélov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
855. Vplyv pomocných látok na liberáciu liečiva z gélov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
856. Vplyv roflumilastu na reaktivitu dýchacích ciest a apoptózu v podmienkach experimentálne navodeného alergického zápalu 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
857. Výskyt poranení človeka zvieraťom na Slovensku v rokoch 2007 – 2011 2013 Open section for students
858. Skríning Pompeho choroby- meranie aktivity α-glukozidázy v suchých kvapkách krvi 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
863. In silico štúdia inhibítorov Auróra kináz použitím semiempirických metód 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
860. Verifikácia experimentálnych výsledkov vybraných materiálových charakteristík gumárenských zmesí 2013 Open section
861. Friedreichova ataxia- molekulárno-genetický prístup 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
862. Štúdium terapie sclerosis multiplex a lipoproteínového profilu 2013 Open section for students
864. Kryštalizácia chirálnych komplexov vanádu(V) z racemickej zmesi 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
865. Stanovenie vodného potenciálu a relatívneho obsahu vody v listoch ako odozva na postupujúci vodný deficit u troch kontrastných proveniencií buka lesného (Fagus sylvatica L.) 2013 Ecology and Environmental Sciences
866. Vplyv vybraných meteorologických prvkov na dobu zahniezdenia bociana bieleho na lokalite v Zlatých Moravciach 2013 Ecology and Environmental Sciences
867. Štúdium DnaA proteínu v bunkách octových baktérií 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
868. Fytotoxické účinky ťažkých kovov (Ni a Zn) hodnotené inhibíciou fyziologických parametrov 2013 Ecology and Environmental Sciences
869. Biofyzikálny prístup v štúdiu tokových a deformačných vlastností krvi u onkologických pacientov 2013 Open section for students
870. Zastúpenie vybraných jednonukleotidových polymorfizmov ovplyvňujúcich farmakogenetiku warfarínu v kontrolnej skupine 112 jedincov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
871. Molekulárna detekcia Hepatozoon sp. u plazov strednej Európy, Afriky, Ázie a Ameriky 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
872. Optimalizácia stanovenia 126Sn metódou ionovýmennej chromatografie 2013 Open section for students