Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
759. Genetické determinanty efluxných púmp u potravinových a klinických izolátov Staphylococcus spp. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
761. DNA metylácia v promótore génu pre estrogénový receptor 1 pri karcinómoch prsníka 2013 Open section for students
762. Skúmanie proteín-proteínových interakcií TerB proteínu prostredníctvom metódy phage display 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
763. Sledovanie korelácie medzi aktivitou Ca2+-ATPázy a anizotropiou fluorescencie pri chronickom ochorení obličiek 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
766. Antimikrobiálne a antibiotickú rezistenciu modifikujúce účinky extraktov z troch druhov Salvia spp. 2013 Biotechnology and Food Technology
767. Stabilizácia mitochondriálnej DNA kvasinky Yarrowia lipolytica 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
768. Stanovenie Mooney-Rivlinovych parametrov nánosových zmesí oceľokorodových nárazníkov pre potreby výpočtového modelovania 2013 Open section
769. Protektívny imunomodulačný efekt glukánu pri larválnej askarióze myší 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
770. Magneto-fluorescenčné nanokompozity pre biologickú analýzu 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
771. Štúdium fotokatalytickej degrádacie cholesterolu na filmoch TiO2 pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
772. Analýza supramolekulových povrchových nanoštruktúr pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
774. Vplyv iónov kadmia na somatickú embryogenézu hybridných jedlí v podmienkach in vitro 2013 Biotechnology and Food Technology
775. Schopnosť prírodných a syntetických hydroxy-derivátov chalkónov vychytávať hydroxylový radikál v podmienkach in vitro 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
777. Účinky rôznych dávok vody na obsah fotosyntetických pigmentov pšenice 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
778. Vzťah DNA reparačných mechanizmov ku stabilizácii telomér u kvasinky Saccharomyces cerevisiae 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
779. Špecifické kompozity s elastomérovou matricou z pohľadu výpočtového modelovania 2013 Open section
781. Matematicé modelovanie širenia varicelly 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
782. Kremík ovplyvňuje prejavy toxicity kadmia v rastlinách kukurice 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
783. Inhibítory aldózareduktázy v prevencii diabetických komplikácií: predklinické štúdium kyseliny [5-(benzyloxy)-1H-indol-1-yl] octovej in vitro 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
784. Diverzita cievnatých rastlín Piešťan a okolia 2013 Ecology and Environmental Sciences
785. Využitie fluorescenčnej spektroskopie pri sledovaní interakcie vybraných kumarínových derivátov s ctDNA a albumínom 2013 Open section for students
786. Syntéza a štúdium optických vlastností konjugovaných derivátov benzobistiazolových solí 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
787. Genetická variabilita Anaplasma phagocytophilum v asociácii s drobnými cicavcami ako rezervoárovými hostiteľmi a ich druhové zastúpenie 2013 Ecology and Environmental Sciences
788. Molekulárna podstata multi-liekovej rezistencie (MDR1) u psov a detekcia kauzálnej mutácie 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
789. Analýza génu SCN1A u pacientov s Dravetovým syndrómom na Slovensku 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
790. Stanovenie I-129 pomocou x-ray spektrometrie 2013 Open section for students
791. Ochranný účinok bucilamínu voči voľno-radikálovej degradácii vysokomolekulového HA in vitro: Návrh a syntéza nového derivátu bucilamínu 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
792. Proteomická analýza kmeňových buniek choriónu 2013 Open section
793. Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na metabolizmus lipidov 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
794. HPLC separácia ibuprofénu v reverzno-fázovom móde 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
795. Môžu mať astrocyty významnejšiu úlohu, ako sa pôvodne myslelo? 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
897. Charakteristika oxidačného stresu v experimentálnom modele mozgovej ischémie u potkanov po indukovanej hyperhomocysteinémii 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
797. Zmeny zrakovej ostrosti u pacientov s malígnym melanómom uvey liečených stereotaktickou rádiochirurgiou 2013 Open section for students
798. Neurohumorálna regulácia akcesorických žliaz samcov priadky morušovej (Bombyx mori) 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
905. Účinky červeného palmového oleja na srdce spontánne hypertenzného potkana 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
800. Antioxidačná aktivita extraktov Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott a Sambucus nigra L. 2013 Biotechnology and Food Technology
802. Interakcie modifikovaných kremičitanov s toxickými látkami 2013 Ecology and Environmental Sciences
803. Termický rozklad koordinačných zlúčenín s biologicky významnými ligandami 2013 Ecology and Environmental Sciences
804. Verifikácia experimentálnych výsledkov vybraných materiálových charakteristík plášťov osobných pneumatík 2013 Open section
805. Diagnostika rakoviny prsníka analýzou natívnej fluorescencie moču 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
806. Využitie bakteriálnych magnetických nanočastíc 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
807. L-typ napäťovo závislých vápnikových kanálov v diferencovaných PC12 bunkách 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
808. Syntéza, charakterizácia a fluorescenčné štúdie chemosenzora v prítomnosti biologicky významných fosforylovaných molekúl pre enzýmové analýzy 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
809. Využitie Fourierovej transformácie infračervenej spektroskopie pri identifikácii kyslomliečnych baktérií v bryndzi. 2013 Biotechnology and Food Technology
810. Monitorovanie prozápalových cytokínov u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
811. Stanovenie enantiomérov permetrínu s použitím chirálnej β- cyklodextínovej stacionárnej fázy metódou HPLC s použitím techniky prepínania kolón 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
812. Možnosti sledovania selektívnej a neselektívnej inhibície PDE v podmienkach in vivo 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
813. Nové perspektívy liečby reumatoidnej artritídy založené na použití imunomodulátorov a antioxidantov. 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
814. Vplyv kyseliny salicylovej na sekundárny metabolizmus rumančeka kamilkového (Matricaria chamomilla L) 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
907. Vplyv genetických faktorov na priestorovú predstavivosť a dĺžku prstov na rukách 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics