Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
705. Vlastnosti humánneho gravidného myometria v experimentálnych podmienkach 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
706. Využitie povrchovo aktívneho uhlia z mikrovlnnej pyrolýzy pneumatík pri čistení priemyselných vôd s obsahom zinku 2013 Ecology and Environmental Sciences
707. Vplyv 6-mesačného užívania Coca-coly na správanie potkanov 2013 Open section for students
708. Vplyv biologických prípravkov alginit, Terra-Sorb a unicum na obsah tukov v nažkách slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 2013 Biotechnology and Food Technology
709. Hodnotenie potenciálneho genotoxického a cytotoxického účinku neonikotínového insekticídneho prípravku Calypso 480 SC 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
710. Využitie kyslých pôd na pestovanie brusnice pravej (Vaccinium vitis-idaea L.) 2013 Biotechnology and Food Technology
711. Izolácia a analýza ľudskej mitochondriálnej aDNA z archeologického materiálu 2013 Open section
712. Formy CSA ako inovatívne metódy distribúcie a podpory lokálnych farmárov 2013 Open section
713. Môže byť anti-ischemická protekcia srdca potkana indukovaná nemetabolickými účinkami aktivácie PPARα? 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
714. Vplyv nadbytku dusíka na rastliny pšenice vo vegetatívnom štádiu 2013 Biotechnology and Food Technology
717. Expresia hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v nádorových ochoreniach mliečnej žľazy 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
718. Indukcia β-D-glukán-špecifických, G9-BSA a G6-BSA špecifických protilátok u imunizovaných Balb/c myší 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
720. Modulácia genotoxického účinku peroxidu vodíka predovplyvnením a postovplyvnením lymfocytov extraktom z Armoracia rusticana, kaempferolom a quercetínom 2013 Open section for students
903. Mitochondrial dna N-glycosylases from the yeast candida parapsilosis 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
722. Mechanická dezintegrácia buniek kvasiniek Saccharomyces cerevisiae: porovnanie účinnosti troch metód 2013 Biotechnology and Food Technology
723. Vplyv pôdnej mikroflóry na vznik vodoodpudivosti piesočnatej pôdy 2013 Ecology and Environmental Sciences
724. Regulácia alternatívnych stresových sigma faktorov prostredníctvom anti-sigma faktorov a anti-anti-sigma faktorov v Streptomyces coelicolor A3(2) 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
725. Zmeny štruktúry septínových filamentov pod vplyvom Elm1 proteín kinázy 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
726. Znižovanie kvality medu jeho porušením 2013 Open section for students
727. Lokalizácia kalmodulín-viažuceho miesta v C-terminálnom konci glycínového transportéra GlyT1 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
728. Rozšíření a ekologie dřevokazných hub na dřevinách ve městě Ústí nad Orlicí 2013 Ecology and Environmental Sciences
729. Analýza liekopisnej kvality sypaných rumančekových čajov 2013 Open section for students
730. Vplyv mimoprodukčných funkcií pôdy na jej ohodnotenie 2013 Ecology and Environmental Sciences
731. Krvné filariózy u psov na Slovensku 2013 Ecology and Environmental Sciences
732. Tvorba novej liekovej formy pre dermatologickú aplikáciu oxidu chloričitého formou MMS 2013 Open section for students
733. Imunitná odpoveď na parazitárnu infekciu Echinococcus multilocularis u myší po intoxikácii kadmiom 2013 Ecology and Environmental Sciences
734. Hodnotenie ekologického stavu stredného toku rieky Turiec podľa rýb 2013 Ecology and Environmental Sciences
760. Rýchle stanovenie 90Sr vo vzorkách moču použitím sorbentu AnaLig® Sr-01 2013 Open section for students
737. Svahový zosuv pri obci Gôtovany 2013 Ecology and Environmental Sciences
738. Magnetické iónové kvapaliny 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
739. Ornitocenóza Šúrskeho rybníka a jeho blízkeho okolia 2013 Ecology and Environmental Sciences
740. Meranie časovo rozlíšenej autofluorescencie v živých systémoch 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
741. Proteomický prístup ako nástroj pre podrobnejšiu charakterizáciu nádorového biomarkera: Metóda 2D-DIGE a karbonická anhydráza IX 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
742. Štúdium oxidačného štiepenia C=C dvojitej väzby substrátov vychádzajúcich z kyseliny šikimovej pri syntéze 3-deoxy-2-ulosonových kyselín 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
743. Porovnanie dvoj- a troj-parametrových izoteriem pri štúdiu adsorpčnej rovnováhy U(VI) na bentonite Jelšový potok 2013 Open section for students
744. Zmeny deformability erytrocytov počas dňa a vplyv melatonínu na ňu 2013 Open section for students
745. Fotodynamická terapia myšacích leukemických buniek novými fotosenzibilizátormi na báze proflavínu 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
746. Vývoj reverzno-fázovej vysokoúčinnej kvapalinovo chromatografickej metódy s použitím predkolónovej derivatizácie na analýzu vzoriek ľudského moču 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
747. Oxidačný stres u pacientov so zle a dobre kompenzovaným diabetes mellitus 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
748. Použitie uhlíkovej pastovej elektródy (CPE) na štúdium redoxných vlastností koordinačných zlúčenín 2013 Open section for students
749. Vplyv profylaxie Provinolu na obranné reflexy dýchacích ciest v podmienkach experimentálnej alergickej astmy 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
750. Vplyv vybraných pratotechnických zásahov na nástup fenologických fáz Dactylis glomerata L. v poraste dočasnej siatej lúky 2013 Biotechnology and Food Technology
751. Vplyv anorganických hnojív na vybrané ukazovatele kvality trávnika 2013 Biotechnology and Food Technology
752. Vplyv veku na ochranný účinok ischemického preconditioningu v myokarde samcov a samíc potkana: úloha PI3K/Akt dráhy. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
753. Dynamika pH pôdy vo vybraných segmentoch skupiny lesných typov Fagetum pauper 2013 Ecology and Environmental Sciences
754. In vitro odpoveď pri experimentálnej infekcii parazitickým nematódom Haemonchus contortus u malých prežúvavcov 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
755. Príprava a imunologické vlastnosti glykokonjugátu pozostávajúceho z hydrazínom detoxikovanej molekuly LPS V. cholerae O139 a proteínového nosiča 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
756. Systémový oxidačný stres a zápal u pacientov s diabetes mellitus 2. typu 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
757. Vplyv monodisperznej siliky na fyzikálno-mechanické vlastnosti elastomérnej zmesi 2013 Open section
758. Analýza krvi a proteómu krvnej plazmy neožiarených a ožiarených potkanov použitím nízko-intenzívneho lasera 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics