Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
615. Biochemické zmeny po hypoxicko/ischemickom inzulte v modeli subchromickej hypoxie gravidných matiek potkanov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
616. Optimalizácia expresie ľudského rastového faktoru v baničkových kultúrach Escherichie coli 2012 Biotechnology and Food Technology
617. Odnos látok z horného povodia Hrona 2012 Ecology and Environmental Sciences
618. Kyselina močová v krvnom sére 2012 Open section for students
620. Inventarizácia brehového porastu a čiastkové návrhy spevnenia prietokového profilu koryta rieky Žitava 2012 Ecology and Environmental Sciences
619. Černobyľ po 25 rokoch 2012 Ecology and Environmental Sciences
621. Závislosti rýchlosti adsorpcie 60Co(II) od času na bentonite z ložiska Jelšový potok 2012 Open section for students
649. Diverzita denných motýľov na lúčnych a pasienkových biotopoch v obciach Telgárt a Šumiac 2012 Ecology and Environmental Sciences
624. Analýza diverzity flóry cievnatých rastlín v pohorí Javorie 2012 Ecology and Environmental Sciences
625. Porovnanie inváznych a neinváznych populácií Conyza canadensis var. canadensis v experimentálnych podmienkach 2012 Ecology and Environmental Sciences
626. Využitie metódy inverznej PCR pri štúdiu promótorovej sekvencie α-glukozidázového génu na chromozóme Candida utilis 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
627. Lipidová dvojvrstva modifikovaná kalixarénmi ako model biologickej membrány pre štúdium interakcie s ligandmi 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
628. Korelácia medzi in vitro a in vivo imunomodulačnými účinkami probiotík 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
629. Funkčná analýza génu OGG1 kódujúceho DNA N-glykozylázu z patogénnej kvasinky Candida parapsilosis 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
630. Vzťah medzi reguláciou transportu Ca2+ a procesmi vedúcimi k bunkovej smrti 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
632. Porovnanie kvality zahraničných bylinných čajov u vybraných druhov liečivých rastlín 2012 Biotechnology and Food Technology
633. Molekulárna diagnostika slovenských pacientov s NF1 fenotypovým prejavom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
653. Drobné cicavce ako rezervoároví hostitelia kliešťami prenášaných patogénov (Anaplasma phagocytophilum) 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
654. Genetická diverzita a diferenciácia populácie vlka dravého na Slovensku v porovnaní s Ruskom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
639. Skríning kauzatívnych mutácií vybraných oblastí génov LRRK2 a parkin pomocou metódy DHPLC u pacientov s Parkinsonovou chorobou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
641. Charakterizácia génov z genomického ostrova termotolerancie kmeňa Cronobacter sakazakii ATCC 29544 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
642. Charakterizácia bakteriofágov infikujúcich kmene Salmonella a Cronobacter 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
643. Štúdium distribúcie vybraných toxických prvkov v zložkách životného prostredia v Španej doline 2012 Open section for students
644. Vplyv stravovacích návykov na vybrané antropometrické merania študentov VŠ 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
645. Zelené sucho 2012 Ecology and Environmental Sciences
646. Mutačná analýza génu MYOC u slovenských pacientov s JOAG 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
648. Diagnostika vodného režimu pôd s využitím metód umelej inteligencie 2012 Ecology and Environmental Sciences
650. Testovanie antivírusového potenciálu IFN λ-1 (IL-29), IFN λ-2 (IL-28A), IFN λ-3 (IL-28B) a IFN-α na replikáciu Herpes simplex vírusu-1 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
651. Elektrické signály v rastlinách 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
666. Abdominálna obezita a jej metabolické a aterogénne riziká 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
667. Ceny pre víťazov Interaktívnej Konferencie Mladých vedcov 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
669. Hlavná cena PREVEDY 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
675. Ocenení účastníci Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
676. ZBORNÍK online verzia 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
671. Slávnostné podujatie spojené s vyhlásením výsledkov konferencie 2012 2012 Evaluation of the Interactive Conference of Young Scientists 2012
689. Rôzne odrody a predplodiny jačmeňa siateho ozimného a ich vplyv na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna 2013 Biotechnology and Food Technology
690. Vplyv odrody a stanovišťa na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna jačmeňa siateho ozimného 2013 Biotechnology and Food Technology
691. Hodnotenie vplyvu odrody jačmeňa siateho ozimného na výšku a technologickú kvalitu úrody zrna 2013 Biotechnology and Food Technology
716. Analýza preventívneho potenciálu resveratrolu v rakovine prsníka potkanov v závislosti od dávky. 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
693. Indikácia udržateľnej špecifickej spotreby vody na obyvateľa v špecifických podmienkach sídelného útvaru vidieckeho charakteru. 2013 Ecology and Environmental Sciences
694. Špecifikácia možností zaobchádzania s odpadovými vodami v sídelnom útvare vidieckeho charakteru. 2013 Ecology and Environmental Sciences
695. CSA ako inovačný nástroj rozvoja podnikania na vidieku 2013 Open section
696. Funkcie programu Microsoft Excel (add-in) na analýzu kontingenčných tabuliek (analýza početností a proporcií) 2013 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
698. Stanovenie anticholinesterasovej aktivity pomocou elektrochemických senzorov 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
719. Štúdium sorpcie Zn2+ z priemyselnej odpadovej vody s využitím prírodného a modifikovaného klinoptilolitu 2013 Ecology and Environmental Sciences
700. Interakcie DNA s novými oxímovými derivátmi 2013 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
701. Analýza_veľkosti_podzemného_odtoku_v_povodiach_Belej_a_Ľupčianky 2013 Ecology and Environmental Sciences
702. Charakteristika elektroforetického spektra zásobných bielkovín semien raže siatej 2013 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
703. Zaujímavé peľové objekty na rašelinisku PR Nad Šenkárkou 2013 Ecology and Environmental Sciences
704. Vplyv dlhodobej liečby antagonistom CRAC kanálov na obranné reflexy dýchacích ciest v experimentálnych podmienkach 2013 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology