Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
560. Využitie probiotík a prebiotík v liečbe a prevencii ulceróznej kolitídy 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
561. Bakteriálne spoločenstvá sírnych prameňov na východnom Slovensku 2012 Open section for students
562. Účinok Flavinu7® a salbutamolu na zmenu reaktivity dýchacíh ciest a kašľového reflexu po akútnom podaní v in vivo experimentálnych podmienkach alergickej astmy 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
564. Vplyv prídavku šošovicovej múky na kvalitatívne vlastnosti pečiva 2012 Biotechnology and Food Technology
655. Účinok omega-3 mastných kyselín na expresiu konexínu 40 u Wistar a hereditárne hypertriglyceridemických potkanov počas zápalu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
567. Hydrofilná úprava povrchu polypropylénových netkaných textílii pomocou nízkoteplotnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku na medicínske účely 2012 Open section for students
566. Analýza potravnej niky kuny lesnej (Martes martes) a líšky hrdzavej (Vulpes vulpes) v boreálnych lesoch východnej časti Nórska 2012 Ecology and Environmental Sciences
568. Karbonická anhydráza IX v nádorových léziách prsnej žľazy ako možný prognostický marker nádorovej progresie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
570. Škála molekulárno-genetických metód používaná pri diagnostike Angelmanovho syndrómu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
571. Adaptácia srdcových mitochondrií na ischemicko-reperfúzne poškodenie 2012 Open section for students
572. Identifikácia veľkých génových prestavieb CFTR génu u Slovenských pacientov s cystickou fibrózou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
574. Monohydrát bis(glykoláto)-dioxido-diperoxidovanadičnan etyléndiamónny 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
577. Vybrané materiálové vlastnosti osobných pneumatík z pohľadu verifikácie výpočtov s experimentmi 2012 Open section
580. Sérologický prieskum neosporózy a toxoplazmózy u voľne žijúcich zvierat na východnom a strednom Slovensku. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
576. Ostropórky Oxyporus spp. a klanolístka Schizophyllum commune ve veřejné zeleni modelových měst východních Čech 2012 Ecology and Environmental Sciences
579. Vplyv ekologickej stability na primárne povodňové vlny v povodí vodného toku Drevenica 2012 Ecology and Environmental Sciences
578. Analýza vybraných modelov pre časový záznam stacionárnej anizotropie difenylhexatriénu v membránach erytrocytov onkologických pacientov 2012 Open section for students
581. Krvné jednobunkovce (Apicomplexa, Adeleorina) plazov strednej Európy, Afriky a Ázie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
582. Výskyt polymorfizmov A388G a C463A v géne SLCO1B1 u pacientov s diabetes mellitus 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
583. GABA ako nová signálna molekula v morfológii vláknitých húb 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
584. Identifikácia a typizácia kontaminantov z malých potravinárskych prevádzok využitím molekulárno-biologických metód 2012 Biotechnology and Food Technology
585. Proteomické porovnanie subpopulácie SP a Non-SP buniek nádorovej línie A549 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
586. Sledovanie vplyvu rôznych postupov prípravy vzorky bunkovej línie MCF7 pre proteomickú analýzu 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
683. Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ B 2013 Donate
684. Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby PO 2013 Donate
588. Dioxidokomplexy vanádu(V) s N-salicylidenaminokyselinami. 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
589. Kalprotektín - nový neinvazívny marker zápalových ochorení 2012 Open section for students
603. Vplyv pohlavia na endotelovú funkciu u mladých WKY a SHR potkanov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
591. Modulácia vápnikových transportérov v neurodegeneratívnych procesoch CNS 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
592. Vplyv geneticky modifikovanej Bt-kukurice na diverzitu pôdnych baktérií. 2012 Open section for students
678. TLAČIVO NA POUKÁZANIE VAŠICH 2 % 2013 Donate
595. Headstarting Korytnačky močiarnej Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) v NPR Tajba. 2012 Ecology and Environmental Sciences
596. Porovnanie funkčných vlastností vlákninových jablkových preparátov 2012 Open section for students
635. Ultrasonografický monitoring artrocentézy kolenného kĺbu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
636. Patológia kolenného kĺbu v ultrasonografickom obraze 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
682. Priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby - typ A 2013 Donate
638. SMZ a.s. a ich vplyv na pôdny ekosystém 2012 Ecology and Environmental Sciences
598. Vplyv biologicky aktívnych látok na vybrané produkčné parametre slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) 2012 Biotechnology and Food Technology
599. Znižovanie obsahu akrylamidu v sušienkach aplikáciou enzýmu asparaginázy 2012 Biotechnology and Food Technology
600. Rosuvastatín v chemoprevencii experimentálnej mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
601. Význam aditívneho účinku Pycnogenolu® v kombinovanej terapii endotelovej dysfunkcie u experimentálneho diabetu. 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
715. Uplatnenie silfia zrastenolistého 2013 Ecology and Environmental Sciences
686. Tvorba priemyselných a komunálnych tuhých odpadov v sídelnom útvare vidieckeho charakteru 2013 Ecology and Environmental Sciences
604. Testovanie fagocytovej aktivity neutrofilov u Balb/c myší imunizovaných nonaglukozid-BSA konjugátom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
605. Vplyv ω-3 a ω-6 mastných kyselín na fyzikálny stav mitochondriálnych membrán pri ochorení diabetes mellitus 2012 Open section for students
607. Príprava vhodného produkčného kmeňa na produkciu ľudského rekombinantného pretrombínu-2Δ13 s afinitnou His-tag kotvou 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
608. Testovanie zhody dvoch experimentálnych protokolov určených na štúdium parametra fyzikálneho stavu erytrocytovej membrány u onkologických pacientov 2012 Open section for students
609. Interakcie elektrónov s biologicky významnými molekulami 2012 Open section for students
613. Molekulárna diagnostika alkaptonúrie 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
614. Analýza genetických a biochemických markerov u pacientov po ložiskovej ischemickej cievnej mozgovej príhode 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics