Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
507. Hyperglykémia, glykácia a oxidačný stres u pacientov s DM2 s a bez diabetických komplikácií 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
508. Dopad antropogénnej činnosti na aktuálny stav flóry vybraných území okresu Skalica 2012 Ecology and Environmental Sciences
548. Štúdium vplyvu hypercholesterolovej diéty na autofluorescenčné spektrum aorty 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
509. Sorpcia niklu na chitosan 2012 Open section for students
510. Testovanie bucilamínu a jeho oxidovaného metabolitu na protektívne účinky voči voľno-radikálovej degradácií hyalurónanu in vitro 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
511. Genotoxický účinok nanočastíc využívaných v medicíne 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
512. Vplyv vrodených chýb srdca na morfológiu Hassalových teliesok týmusu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
513. Bryoflóra hradov a zrúcanín údolia Dyje a pohoria Chřiby 2012 Ecology and Environmental Sciences
514. Optimalizácia metabolickej aktivity mikroflóry tráviaceho traktu prebiotikami a extraktom pagaštanu konského v prevencii kolorektálneho karcinómu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
515. Dekontaminácia streptokokových biofilmov na zuboch a plastoch pomocou studenej plazmy elektrických výbojov 2012 Open section for students
516. Experimentálne hodnotenie systému oceľový kord – elastomér pre potreby výpočtového modelovania 2012 Open section
517. Zaujímavé nálezy chrobákov na antropogénnych biotopoch kultúrnej krajiny 2012 Ecology and Environmental Sciences
518. Mikrolokalita degradovaných oceľokordových nárazníkov v plášti radiálných pneumatík 2012 Open section
519. Detekcia kvasiniek v rôznom štádiu prípravy vína 2012 Biotechnology and Food Technology
520. Mutácie androgénového receptora a ich vzťah k patologickým stavom 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
521. Pôvodcovia helmintozoonóz v životnom prostredí mestských aglomerácií 2012 Ecology and Environmental Sciences
522. Vyhodnotenie fenologických fáz proveniencií smreka obyčajného (Picea abies (L.)Karst.) v chránenom areáli Arboréta Borová hora 2012 Ecology and Environmental Sciences
523. Vplyv interakcie svetelného a potravového režimu a potravovej odmeny na expresiu hodinových génov v pečeni potkana 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
524. Multifluorescenčné modelové zmesi 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
525. Bifunkčné ZnO/CuO nanočastice pre bioaplikácie: detekcia a terapia 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
526. Biochemická a molekulárna podstata porúch v biogenéze peroxizómov 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
527. Využitie pletivovo-špecifických promótorov v rastlinných biotechnológiách 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
528. Jednonukleotidové polymorfizmy ovplyvňujúce farmakogenetiku warfarínu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
529. Mitochondriálna lokalizácia HMG proteínu YlMhb1 kvasinky Yarrowia lipolytica po expresii v Saccharomyces cerevisiae. 2012 Open section for students
530. Hodnotenie stavu znečistenia vodnej nádrže Ružín s využitím rýb a ich črevných parazitov 2012 Ecology and Environmental Sciences
658. Vplyv železa na životaschopnosť pohlavných buniek in vitro 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
532. Vplyv 28 dňovej infúzie angiotenzínu II na expresiu hodinového génu per2 a pomer ace/ace2 expresie v srdci potkana 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
533. Reakcia interiérovej rastliny Tradescantia hybrida L. na svetelný stres 2012 Ecology and Environmental Sciences
553. Akútna fáza experimentálneho diabetes mellitus u potkana je sprevádzaná zvýšenou fluiditou membrán a aktivitou Mg2+ ATPázy srdcových mitochondrií 2012 Open section for students
536. Látkové zaťaženie v čiastkovom povodí horného Hrona 2012 Ecology and Environmental Sciences
537. Vplyv nanoplnív na báze organozeolitov na vlastnosti gumárskych zmesí 2012 Ecology and Environmental Sciences
538. Úloha apolipoproteínov (apoE, apoB-100) v metabolizme lipoproteínov a možnosti diagnostiky s nimi súvisiacich porúch 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
539. Výskyt rezistencie voči makrocyklickým laktónom u gastrointestinálnych parazitov oviec na Slovensku. 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
540. Sledovanie korelácie medzi aktivitou enzýmu Ca2+-ATPázy a vekom 2012 Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
541. ÚLOHA OXIDU DUSNATÉHO V KARDIOPROTEKTÍVNOM ÚČINKU KYSELINY PIRIXINOVEJ V SRDCI NORMOCHOLESTEROLEMICKÝCH POTKANOV 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
542. Vybrané chemické faktory v pracovnom ovzduší podniku na spracovanie elektroodpadu 2012 Ecology and Environmental Sciences
543. Štúdium G-kvadruplexových štruktúr vyskytujúcich sa v promótorových oblastiach protoonkogénov 2012 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
544. Strukoviny ako substrát pre probiotické baktérie 2012 Biotechnology and Food Technology
545. Hodnotenie akumulácie prolínu počas dehydratácie u sadeníc buka lesného pochádzajúcich z rozdielnych proveniencií Slovenska 2012 Ecology and Environmental Sciences
546. Proflavínové analógy - perspektívne fotosenzibilizéry? 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
547. Antibakteriálne účinky drevokazných húb 2012 Biotechnology and Food Technology
550. Ekologické hranice vertikálneho výskytu troch zástupcov čeľade Caryophyllaceae (silenkovité) pre Slovensko 2012 Ecology and Environmental Sciences
552. Chemoenzymatická syntéza 4-nitrofenyl kafeátu – nového substrátu pre kafeoyl esterázy 2012 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
569. Využitie ko-expresného systému pri štúdiu teluričitanovej rezistencie. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
554. Śtúdium glykácie u pacientov s diabetes mellitus 2. typu. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
555. Schopnosť Long-Evans potkanov dvojitého vyhýbania sa miestu po aplikácii dizocilpínu 2012 Open section for students
556. Vplyv prídavku repíka lekárskeho a kyseliny ϒ- linolénovej v krmive na aktivitu antioxidačných enzýmov v pečeni brojlerových kurčiat. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
557. Molekulárne mechanizmy kontrolujúce sekrečnú aktivitu Inka buniek hmyzu. 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
558. Vyhodnotenie prvkového zloženia vybraných vzoriek metódou CF‑LIBS 2012 Open section for students
559. Vplyv hyperhomocysteinémie na celkovú antioxidačnú kapacitu (TAS) a aktivitu MnSOD po indukovanom ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu 2012 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics