Abstracts

Name:      Year:      Section:     
Abstract name Year Section
1. High-Resolution Melting analýza ako účinný nástroj v molekulárnej diagnostike medulárneho karcinómu štítnej žľazy 2010 Open section for students
2. Asociácia indukovanej hyperhomocysteinémie s ischemicko-reperfúznym poškodením mozgu potkana 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
3. Úloha vnútrobunkovej signalizačnej MAP-kinázovej (MAPK) dráhy pri ischemicko-reperfúznom poškodení mozgu potkana po indukovanej hyperhomocysteinémii (hHcy) 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
4. Krajinno-ekologická významnosť fragmentov lužných lesov 2009 Ecology and Environmental Sciences
5. Štúdium mutácií v génoch kódujúcich peroxizómové proteíny 2011 Open section for students
6. Intenzita straty pôdy a transport sedimentov v povodí Širočina a ich modelovanie v prostredí GIS 2009 Ecology and Environmental Sciences
7. Crohnova choroba detí a možnosti jej ovplyvnenia prírodnými polyfenolovými látkami - pilotná štúdia 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
8. Oxidačné namáhanie jedlých tukov pri mikrovlnnom ohreve 2011 Biotechnology and Food Technology
9. Biochemická a molekulárno-genetická diagnostika Smith–Lemli–Opitzovho syndrómu 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
10. Proteomická analýza semien ľanu pestovaných v rádioaktívne kontaminovanej oblasti Černobylu 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
12. Hodnotenie aktivity 11ß-hydroxysteroid dehydrogenázy 1 u pacientiek s reumatoidnou artritídou po podaní kortizon acetátu na systémovej a lokálnej úrovni 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
13. Cereálne zmesi na prípravu chleba so zníženým obsahom akrylamidu 2010 Open section for students
14. PRÍPRAVA OBYVATEĽOV NA CIVILNÚ OCHRANU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 2009 Open section for students
15. Štúdium vplyvu zmeny prostredia na teplotnú stabilitu a konformáciu Glukóza oxidázy 2011 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
16. Prístupné množstvo pôdnej vody pre rastliny 2010 Ecology and Environmental Sciences
17. CHARAKTERIZÁCIA VÁPNIKOVEJ HOMEOSTÁZY V MIKROORGANIZMOCH 2009 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
18. Geneticky podmienené príčiny vzniku hyperbilirubinémie 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
19. Stanovenie potravinovej vlákniny 2011 Biotechnology and Food Technology
20. Využitie vedľajších produktov ovocia na pekárenské výrobky 2010 Open section for students
21. Využitie pletivovo špecifických promótorov v rastlinných biotechnológiách 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
22. Adrenergická modulácia inozitol 1,4,5-trisfosfátových receptorov v procese apoptózy 2011 Open section for students
23. Environmentálna línia organizácie Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom 2010 Ecology and Environmental Sciences
379. Metodika stanovenia Optimálnych frekvencií zvozu pre potreby zavedenia separovaného zberu na komunálnej úrovni 2009 Ecology and Environmental Sciences
25. Využitie alometrických vzťahov na úrovni listov jarných výhonkov prirodzeného zmladenia buka (Fagus sylvatica L.) na stanovenie ich plochy 2009 Ecology and Environmental Sciences
26. Príspevok k poznaniu fauny chrobákov Čergovských jedľobučín 2010 Ecology and Environmental Sciences
27. Porovnanie antioxidačných vlastností prírodných ovocných a zeleninových štiav 2010 Open section for students
28. Adsorpčné vlastnosti syntetických adsorbentov zinku, niklu, olova a medi reprezentované kinetickým modelom 2010 Ecology and Environmental Sciences
29. Účinnosť Pycnogenolu® a derivátu 4/1E v liečbe diabetu 2011 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
30. Propagácia mäty piepornej v podmienkach in vitro 2011 Biotechnology and Food Technology
31. Kalusové kultúry mäty priepornej ako zdroj sekundárnych metabolitov v podmienkach in vitro 2010 Biotechnology and Food Technology
32. Tvorba kalusu a somatických embryí z nezrelých embryí kukurice siatej (Zea mays, L.) 2011 Biotechnology and Food Technology
33. Využitie spektroskopie pri štúdiu mitochondrií v patologickom stave 2011 Open section for students
34. Optimalizácia expresie a purifikácie rekombinantného FDH 2011 Open section for students
35. Výskyt dirofilariózy na Slovensku 2011 Ecology and Environmental Sciences
36. Výskyt a sezónna aktivita kliešťa obyčajného (Ixodes ricinus) na vegetácii na vybraných lokalitách východného Slovenska a infikovanosť bakteriálnymi patogénmi 2011 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
37. Kvantitatívna bilancia a intercepcia atmosférických zrážok v klimaxovom dubovom ekosystéme 2011 Ecology and Environmental Sciences
38. Prienik laserového svetla cez membrány erytrocytov 2009 Open section for students
39. Sukcesné zmeny v lesnej vegetácii NPR Dubník 2011 Ecology and Environmental Sciences
40. Fytocenologická charakteristika lesnej vegetácie NPR Dubník 2010 Ecology and Environmental Sciences
41. Hodnotenie zmeny krajinných štruktúr a stupňa antropickej influencie vo vybraných rekreačno-športových areáloch v oblasti Vysokých Tatier 2011 Ecology and Environmental Sciences
42. Genetická variabilita medveďa hnedého na Slovensku 2010 Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
43. Súčasné požiadavky na označovanie a kvalitu obalov 2011 Biotechnology and Food Technology
44. Optimalizácia tokových vlastností hydrogélov s antimykotikom 2010 Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
348. Charakteristika geopolymérov a ich možné aplikácie v stavebnom priemysle 2011 Ecology and Environmental Sciences
46. Zhodnotenie odprachu z taviacich pecí sklárskeho priemyslu 2010 Ecology and Environmental Sciences
47. Pentoxifylín ako štruktúrna sonda pre chloridové kanály zo sarkoplazmatického retikula? 2010 Open section for students
48. Výskum vplyvu faktorov stanovišťa na rast populácie mäty piepornej (Mentha × piperita L.) a tvorbu sekundárnych metabolitov 2010 Ecology and Environmental Sciences
49. Geomorfologické a hydrogeologické premeny krajiny spôsobené banskou činnosťou v dobývacom priestore Bane Dolina 2010 Ecology and Environmental Sciences
50. Identifikácia chemickej kontaminácie vo vodnej vzorke pomocou kvapalinovej chromatogafie s hmotnostnou spektrometriou počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise 2010 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
51. KVALITATÍVNA ANALÝZA PROFYLATKICKÉHO ANTIDOTA HI-6 POMOCOU VYSOKOÚČINNEJ KVAPALINOVEJ CHROMATOGRAFIE 2009 Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances