Štruktúra nelesnej drevinovej vegetácie v katastroch obcí Liptovská Teplička a Vikartovce na príklade modelových štvorcov

Authors: Martin Kubov 1   
1 Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovensko   
Year: 2014
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 999
ISBN: 978-80-970712-6-4

Príspevok prezentuje výsledky štúdia nelesnej drevinovej vegetácie v katastrálnych územiach Vikartovce a Liptovská Teplička. Nelesná drevinová vegetácia (NDV) sa tu vyskytuje vo vegetačných prvkov rôzneho typu. Ich výskyt závisí od využívania krajiny a od typu tejto krajiny (lesná, poľnohospodárska či urbanizovaná krajina). NDV je rozdelená do bodových, líniových a skupinových vegetačných prvkov. Skúma sa vo vytypovaných častiach územia, ktoré svojimi podmienkami reprezentujú väčšiu časť katastrov. Na základe výsledkov skúmanú oblasť charakterizuje 234 vegetačných prvkov zistených na 6 km2. Najviac je tu zastúpený lesný typ krajiny, avšak na poľnohospodárskom type krajiny bol zaznamenaný najväčší počet vegetačných štruktúr. Najväčšie zastúpenie tu majú líniové vegetačné prvky 36% a najmenšie skupinové vegetačné prvky, ktoré tvorili 30% zo všetkých vegetačných prvkov. V závere môžeme konštatovať, že NDV má tendenciu sa rozširovať a obohacovať sa o nové druhy drevín. Ak sa vplyv človeka na tomto územie výrazne nezmení, či už v pozitívnom, alebo negatívnom smere NDV na tomto území pretrvá.

Práca vznikla s podporou projektu VEGA č. 2/0041/13